zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Katalog odpadů

Vyhledat řetězec v katalogu: 
Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
06 Odpady z anorganických chemických procesů
07 Odpady z organických chemických procesů
08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
09 Odpady z fotografického průmyslu
10 Odpady z tepelných procesů
10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli
10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 04 Odpady z pyrometalurgie olova
10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku
10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi
10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 09 Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03 Pecní struska O
10 09 05 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 O
10 09 07 Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 O
10 09 09 Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N
10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 O
10 09 11 Jiný úlet obsahující nebezpečné látky N
10 09 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11 O
10 09 13 Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky N
10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 O
10 09 15 Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky N
10 09 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15 O
10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 14 Odpady z krematorií
11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
19 Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru


1) Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

2) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

3) Pro účely tohoto údaje jsou přechodné kovy: skandium, vanadium, mangan, kobalt, mìï, ytrium, niob, hafhium, wolfram, titan, chróm, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden a tantal. Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, jestliže jsou klasifikovány jako nebezpečné látky. Klasifikace nebezpečných látek stanoví, které z těchto přechodných kovů a které sloučeniny přechodných kovů jsou nebezpečné.

3a) Odpadům použitých ostrých předmìtù se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona především s ohledem na šíření infekce.

3b) Odstranìním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána.

4) Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. Procesy solidifikace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

5) Viz příloha č. 11 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.


Nové články
Chystané akce
29
6. 2021
29.6.2021 - Seminář, školení
Praha, Hotel Olympik
INISOFT s.r.o.
14
9. 2021
14.9.2021 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
15
9. 2021
15.9.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí