zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Agenda 21

Anglický ekvivalent: Agenda 21

Agenda 21 je jedním z pěti dokumentů, které byly přijaty na tzv. Summitu země (viz), tj. na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala v Rio de Janeiro 3. až 14. června v roce 1992. Úkolem konference bylo vytýčit hlavní body realizace trvale udržitelného rozvoje v praxi. Nejdůležitějším a nejrozsáhlejším výsledkem konference (dokument o zhruba 500 stranách) je Agenda 21, což je akční plán (dynamický program) realizace trvale udržitelného rozvoje, jehož zabezpečení mají za úkol jednotlivé státy. Pro lepší orientaci je 40 kapitol Agendy 21 rozděleno do čtyř oddílů, přičemž kap. 1 slouží jako Preambule.

V první oddílu nazvaném "Sociální a ekonomické dimenze" (kap. 2 až 8), jsou uvedeny cíle Agendy 21. Z hlediska změn životního stylu je velmi významná kap. 4., nazvaná "Změna vzorců výroby a spotřeby", která se v části A zabývá neudržitelnými vzorci výroby a spotřeby a v části B rozvojem politiky a strategií přispívajících ke změně trvale neudržitelných vzorců spotřeby.

Druhý nejrozsáhlejší oddíl Agendy 21 nazvaný "Ochrana a obhospodařování zdrojů" (kap. 9 až 22) se zabývá nejen problémy spojenými s ochranou atmosféry, zdrojů vod, lesů, biodiverzity, atd., ale také problémy spojenými s toxickými látkami a všemi druhy odpadů včetně radioaktivních.

Třetí oddíl nazvaný "Posilování úlohy velkých skupin" (kap. 23 až 32) se zabývá možnostmi zapojení široké veřejnosti (jednotlivců, skupin, organizací) do akcí vedoucích k dosažení trvale udržitelného rozvoje. Základní nutností pro správné rozhodování je ovšem přístup všech těchto jednotlivců, skupin a organizací k informacím, jež se týkají životního prostředí, a to včetně informací o výrobcích a činnostech, jež mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí a také k informacím o opatřeních, které se týkají ochrany životního prostředí. (Viz také Místní Agenda 21).

Čtvrtý oddíl nazvaný "Prostředky realizace" (kap. 33 až 40) se zabývá konkrétními prostředky potřebnými pro realizaci navržených programů. Především jde o zdroje finanční, zdroje z mezinárodního hlediska, dále o převody technologií, výsledků vědeckého výzkumu, nutností zajistit potřebné vzdělání a s tím vším související potřebou budování příslušných mezinárodních institucí, mezinárodního práva a otázkami přenosu informací.


Literatura:

  • Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro, 3. až 14. června 1992, Dokumenty a komentáře, editor B. Moldan, Management Press, Praha 1993
  • Ganguly, P.: Trvale udržitelný rozvoj, VŠB- Technická univerzita Ostrava 1997, ISBN 80-7078-473-3

 Další výrazy
« Acquis communautaire
Agroturistika »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí