zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Udržitelný rozvoj v ČR

Anglický ekvivalent: Czech Republic Sustainable Development

Definice udržitelného rozvoje z ČSN ISO 14050 zní: Uspokojení potřeb současnosti bez ohrožení schopnosti budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby. Vývoj pojmu viz heslo: trvale udržitelný rozvoj.

Na základě Implementačního plánu schváleného na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu (viz) doporučila vláda svým usnesením č. 1286 ze dne 16. prosince 2002: "institucionálně zabezpečit na národní úrovni řešení problematiky udržitelného rozvoje vytvořením poradního orgánu vlády pro trvale udržitelný rozvoj." Dalším vládním usnesením č. 778 byla pro realizaci udržitelného rozvoje zřízena dne 30. června 2003 Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) jako stálý poradní a koordinační orgán vlády ČR pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Ve struktuře RVUR jsou výbory pro strategii a pro komunikaci a osm pracovních skupin. Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu byla ustanovena 30. 9. 2003 a od svého prvního zasedání 19. 11. 2003 intenzivně pracovala na podkladech pro vytvoření desetiletého programového rámce podpory regionálních a národních iniciativ pro urychlení přechodu směrem k udržitelné spotřebě a výrobě (viz). Strategie udržitelného rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády č. 1242 ze dne 8. 12. 2004. Jejím úkolem je být konsenzuálním rámcem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru a být východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. Základní časový horizont je rok 2014, některé úvahy a cíle míří až do r. 2030. V listopadu 2005 byl pak přijat Rámec programů podpory USV, který stanovuje 11 principů a 6 strategických priorit udržitelné spotřeby a výroby (viz). Usnesením vlády č. 1111 ze dne 27. září 2006 byly činnosti spojené s prací RVUR převedeny z úřadu vlády na MŽP a byl schválen nový status Rady. Předsedou Rady je předseda vlády, výkonným místopředsedou je ministr životního prostředí a dalšími místopředsedy jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr práce a sociálních věcí.

Literatura:

1) ČSN EN ISO 14050 Slovník

2) Nováček, P., Medrly, P. a kol.: Strategie udržitelného rozvoje, v edici Učebnicové texty vydalo nakladatelství G plus G, Praha, ISBN 80-901896-2-8

3) Kušková, P. a kol.: Česká republika 2003, Deset let udržitelného rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2003

4) Moldán, B.:Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2001, ISBN 80-246-0246-6

5) Strategie udržitelného rozvoje České republiky, vydal Úřad vlády ČR, Praha 2005, ISBN 80-86734-42-0

6) Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Planeta, ročník XII, číslo 4/2005, MŽP ISSN 1213-3393

 Další výrazy
« Udržitelné zásobování
Udržitelný cestovní ruch »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí