zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Podnikatelská charta pro (trvale) udržitelný rozvoj

Anglický ekvivalent: Business Charter for Sustainable Development

je soubor 16 zásad, které vypracovala Mezinárodní obchodní komora (International Commerce Chambre, zkr. ICC) na svém 64. zasedání v roce 1990. Zásady byly přijaty světovou podnikatelskou veřejností na druhé světové průmyslové konferenci o environmentálním managementu (The World Industry Conference on Environmental Management, zkr. WICEM) v dubnu 1991 a staly se vzorem pro vytvoření požadavků, jež musí splňovat environmentální manažerské systémy vytvářené dle ISO 14001 (viz) nebo dle EMAS (viz).

Jedná se o následující zásady:

1) Společná priorita podniku. Uznat environmentální management jako jednu z nejvyšších priorit podniku a za klíčový nástroj trvale udržitelného rozvoje. Stanovovat politiku, programy a postupy provádění jednotlivých operací tak, aby nedocházelo ke znehodnocování životního prostředí.

2) Integrovaný management. Stanovenou politiku, programy a postupy plně integrovat do každého podnikání jako základní prvek managementu ve všech jeho funkcích.

3) Proces zdokonalování. Počínaje legislativními předpisy pokračovat ve zdokonalování politiky, chování podniku a programů týkajících se životního prostředí v souladu s technickým rozvojem, vědeckým poznáním, potřebami spotřebitelů a očekáváním veřejnosti, na mezinárodním poli používat stejná kritéria ochrany životního prostředí.

4) Vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávat, školit a motivovat zaměstnance podniku k tomu, aby vykonávali svoji činnost způsobem šetrným k životnímu prostředí.

5) Priorita ohodnocení. Posoudit dopady na životní prostředí před započetím nové činnosti nebo projektu a před ukončením činnosti zařízení nebo před opuštěním dané lokality.

6) Výrobky a služby. Vyvíjet a poskytovat takové výrobky a služby, které nebudou mít nepřípustný nebo nepřiměřený vliv na životní prostředí, budou bezpečné při používání, budou mít nízkou spotřebu energie a přírodních zdrojů a po použití je bude možné buď recyklovat, znovu použít anebo bezpečně zneškodnit.

7) Rady zákazníkům. Radit a tam, kde je to vhodné i vychovávat (zákazníky, distributory a veřejnost) k bezpečnému používání, přepravě, skladování a likvidaci dodávaných výrobků, analogický přístup aplikovat u služeb.

8) Provoz a zařízení. Vyvíjet, projektovat a provozovat zařízení s ohledem na efektivní využívání energie a materiálů, na udržitelné využívání obnovitelných zdrojů, na minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí, tvorbu odpadu a na jenom bezpečné a zodpovědné odstraňování.

9) Výzkum. Provádět a podporovat výzkum environmentálních dopadů surovin, produktů, procesů, emisí a odpadů spojených s činností podniku a výzkum prostředků na minimalizaci těchto odpadů.

10) Preventivní přístup. V souladu s vědeckými a technickými poznatky modifikovat výrobu, prodej a způsob používání výrobků či služeb, popř. řízení činností tak, aby se předcházelo závažnému nebo nevratnému poškozování životního prostředí.

11) Smluvní partneři a dodavatelé. Podporovat přijetí těchto zásad mezi smluvními partnery jednajícími ve jménu podniku, podněcovat je a tam, kde to je vhodné i vyžadovat zlepšení jejich jednání tak, aby bylo v souladu s jednáním podniku. Podněcovat širší akceptování těchto zásad u dodavatelů.

12) Připravenost na nepředvídané události. Tam, kde existuje nebezpečí významného rozsahu, zpracovat a udržovat pohotovostní plány ve spolupráci s pohotovostními službami a odpovědnými správními orgány se zvážením možných přes hraničních dopadů.

13) Přenos technologií. Přispívat k přenosu environmentálně vhodných technologií a řídících postupů ve všech průmyslových odvětvích i veřejných službách.

14) Přispívat ke společnému úsilí. Přispívat k rozvoji státní a podnikatelské politiky, vládních a mezivládních programů, jakož i vzdělávacích iniciativ, jimiž se zvyšuje obecné povědomí o životním prostředí a jeho ochraně.

15) Otevřenost v otázkách vyvolávajících znepokojení. Podporovat otevřenost a dialog se zaměstnanci a veřejností. Předvídat a reagovat na jejich zájem o potenciální nebezpečí a dopady provozu, výrobků, odpadů nebo služeb včetně těch, které svým významem přesahují hranice anebo jsou celosvětově důležité.

16) Dodržování environmentálních předpisů a podávání zpráv. Měřit environmentální profil podniku, provádět pravidelné environmentální audity a hodnotit dodržování podnikových a právních předpisů a zásad Chart a periodicky poskytovat příslušné informace správní Radě, akcionářům, zaměstnancům, úřadům a veřejnosti.

Literatura:

Jonáš, F., Rohon, P., Sucharovová, D.: Podnik a životní prostředí, část B1.1. Remtová, K.:Vznik a vývoj nových systémů řízení podniků, vydavatel RAABE, 1998, ISBN 80-902189-5-4

 Další výrazy
« Podnik
Podnikatelská rada pro trvale udržitelný rozvoj »


Nové články
Chystané akce
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí