zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Indikátory udržitelného rozvoje

Anglický ekvivalent: sustainability indicators

V Agendě 21 (viz) v kap. 40 se uvádí, že je třeba vytvořit nové indikátory na posouzení dosaženého rozvoje neboť dosud používané indikátory např. HDP (hrubý domácí produkt) neodráží vývoj z hlediska souvislostí se stavem životního prostředí, zdraví, kulturností, vzděláním obyvatel apod. Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj (viz) proto v roce 1995 publikovala seznam 130 indikátorů, uspořádaných podle rámce zavedeného OECD, tj. rozdělených do tří skupin: 1) indikátory tlaku (hnací síly), které popisují primární působení lidských činností na životní prostředí např. indikátory znečištění, indikátory spotřeby přírodních zdrojů, 2) indikátory stavu, které popisují aktuální stav životního prostředí, např. údaje o ozonové vrstvě a 3) indikátory odezvy, které se vztahují k opatřením, jejichž úkolem je eliminovat nežádoucí vlivy na životní prostředí, např. k čištění odpadních vod. Obecně lze říci, že se jedná o jednotně stanovené parametry pro hodnocení dosaženého pokroku při realizaci udržitelného rozvoje, které umožňují stanovení cílů rozvoje a zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na jejich dosažení. Stanovují se jak na makroúrovni, tak i na mikroúrovni. Jejich hodnoty mají umožnit srovnání s doporučenými hodnotami, s legislativními limity a dále srovnání mezi státy, regiony, městy, případně podniky a organizacemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o indikátory udržitelného rozvoje, jde jak o indikátory ochrany životního prostředí a čerpání přírodních zdrojů, tak také o indikátory týkající se místní samosprávy, demokracie, rovnoprávnosti, sociální rovnosti, pokrývání místních potřeb, ochrany kulturního dědictví, sladění ekonomického rozvoje apod. Vytvářením vhodných sad indikátorů se věnuje mnoho světových a evropských iniciativ, např. GRI (viz), ICLEI (viz) a jsou součástí výzkumných programů EU. Viz také heslo "Společné evropské indikátory" a heslo Indikátory pro posouzení změn vzorců spotřeby a výroby.

 Literatura:

1) Praha - Životní prostředí 2004, Magistrát hlavního města Prahy, 2005

2) Bossel, H.: Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications,International Institute for Sustainable Development 1999, Canada, ISBN 1-895536-13-8

3) Moldán, B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje, edice Phare Programme svazek 2, MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava 1966

4) Ganguly, P.: Trvale udržitelný rozvoj, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997

 Další výrazy
« Indikátory pro posouzení změn vzorců spotřeby a výroby
Integrovaná  produktová politika »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí