zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povolování zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

26.08.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Povolování zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Řízení související s povolováním zdrojů znečišťování ovzduší jsou v novém zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) upravena v § 11 až 13 zákona.

Podle § 11 odst. 1 vydává Ministerstvo životního prostředí:

 • Závazné stanovisko k umístění (nikoli k samotné stavbě) stavby emisně významné pozemní komunikace v zastavěném území obce (komunikace o předpokládané intenzitě proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v období nejméně 10 let) a k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst; jedná se o závazné stanovisko k řízením podle stavebního zákona.
 • Rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje, který využívá technologii, která doposud nebyla na území České republiky provozována (rozhodnutí zařazení zdroje do Přílohy č. 2 zákona a stanovení na to navazujících podmínek, a to u technologií nově provozovaných na území ČR).

Podle § 11 odst. 2 krajský úřad vydává:

 • Závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu jako podklad pro řízení podle jiných právních předpisů (zejména pro územní řízení).
 • Závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu jako podklad pro řízení podle jiných právních předpisů (zejména podklad pro stavební řízení).
 • Povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu ("povolení provozu")
  • Jedná se o samostatné správní rozhodnutí, nezávislé na řízeních podle stavebního zákona, proto je na rozdíl od zákona č. 86/2002 Sb. možné povolování nových zdrojů i tam, kde se nevede řízení podle stavebního zákona (zdroje, které nepotřebují stavební povolení) a povolení je možné měnit nezávisle na tom, jedná-li se o změnu na zdroji, která vyžaduje změnu stavebního povolení.
  • Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou nově přímo v příloze č. 7 zákona, nikoli v prováděcím předpise.
  • Oproti předchozí úpravě v sobě povolení provozu integruje dosavadní dílčí rozhodnutí (např. provozní řád, zvláštní podmínky provozu při smogové situaci, specifické emisní limity a technické podmínky provozu aj.)
  • Povolení stanoví na základě zákona a prováděcích právních předpisů určité povinnosti (tzv. závazné podmínky provozu). Jedná se zejména o:
   • specifické emisní limity, emisní stropy
   • provozní řád - musí ho mít provozovatelé u činností označených ve sloupci C v příloze č. 2
   • technické podmínky provozu
   • podmínky provádění činností souvisejících s provozem zdroje
   • zvláštní podmínky provozu při smogové situaci
   • kompenzační opatření
  • Součástí závazných podmínek povolení jsou i kompenzační opatření (pokud jsou splněny podmínky pro jejich uplatnění a jen u zdrojů označených ve sloupci B v příloze č. 2). Kompenzační opatření je nástrojem, na základě kterého může krajský úřad vydat kladné závazné stanovisko k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší, pokud by jeho umístěním došlo k překročení stanovených imisních limitů v daném území (nebo pokud jsou stanovené imisní limity již překročeny) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění. Opatření lze provést na jiném stávajícím stacionárním zdroji či jiným způsobem zajišťujícím snížení úrovně znečištění (např. výsadba zeleně). Fakticky se jedná o zmírnění zákonné konstrukce nepřekročitelnosti imisního limitu. Kompenzační opatření bude součástí závazných podmínek povolení nového zdroje a případně zdroje, na kterém se bude kompenzovat. Uvedení nového zdroje do provozu bude možné až po provedení kompenzačních opatření.
  • Povolení lze vydat i na dobu časově omezenou.
  • V § 13 jsou upraveny změny povolení a možnost zpřísňování podmínek provozu zdrojů. Povolení je především třeba změnit, pokud dojde ke změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního zdroje. Dále pak u stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu má krajský úřad prověřit možnost zpřísnění nebo stanovení dalších specifických emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu nebo emisních stropů. Zjistí-li, že to umožní snížit úroveň znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů ze strany provozovatele, může změnit povolení provozu.
  • Přechodná ustanovení upravují postavení "starých" povolení v době po nabytí účinnosti nového zákona: povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. se považují za povolení podle nového zákona, pokud jsou v souladu s požadavky na povolení podle nového zákona; pokud nejsou v souladu, do 2 let musí provozovatel zdroje požádat o změnu nebo o vydání nového povolení; pokud se jedná o zdroj uvedený v příloze č. 2, který má povinnost mít povolení a nemá ho, musí provozovatel do 1 roku požádat o povolení podle nového zákona.

Podle § 11 odst. 3 vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního zákona z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2

Podle § 11 odst. 3 může vydat obecní úřad:

 • Vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2, a to do 15 dnů od doručení podkladů, pokud se nedohodne s krajským úřadem jinak. Tímto způsobem je dána obcím možnost vyjádřit se k umisťování vyjmenovaných stacionárních zdrojů na svém území.

Podle § 12 odst. 2 může vydat Česká inspekce životního prostředí:

 • Vyjádření k řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2, a to do 15 dnů od doručení podkladů, pokud se nedohodne s krajským úřadem jinak.

Zákon jasně stanoví, ke kterým řízením, u kterých zdrojů je třeba jako podklad rozptylová studie a odborný posudek (rozptylová studie je vyžadována ke zdrojům označeným ve sloupci A v příloze č. 2 k zákonu).

Autor: Mgr. Lucie Pokorná

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí