zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu

29.10.2012
Energie
Legislativa
Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až g) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

Citace: 346/2012 Sb. Částka: 129/2012 Sb.
Na straně (od-do): 4562-4574 Rozeslána dne: 22. října 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 12. října 2012 Datum účinnosti od: 5. listopadu 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 165/2012 Sb.

346


VYHLÁŠKA


ze dne 12. října 2012


o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu,
termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu
a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu
(registrační vyhláška)


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až g) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 2, 3 a 5, § 9 odst. 4 a 5, § 11 odst. 3, § 23 odst. 7, § 32 odst. 2, § 39 odst. 2 a § 54 odst. 2 zákona:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

§ 2


Evidence údajů

(1) Předpokladem pro registraci podpory elektřiny, podpory decentrální výroby elektřiny, podpory biometanu a podpory tepla u operátora trhu je


a)
zaevidování identifikačních údajů výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu a výrobce tepla v systému operátora trhu a


b)
zaevidování údajů určujících energetické zařízení pro výrobu elektřiny určené identifikačním číslem přiděleným Úřadem při vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny (dále jen "identifikační číslo výrobního zdroje z licence"), hodnotou instalovaného výkonu a datem uvedení do provozu (dále jen "výrobní zdroj elektřiny") nebo výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému operátora trhu.


(2) Pokud výrobce eviduje zvolenou formu podpory elektřiny nebo její změnu prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího, provádí vykupující nebo povinně vykupující evidenci údaje podle odstavce 1 u operátora trhu prostřednictvím vlastního zabezpečeného přístupu.

§ 3


Identifikace výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny
elektřiny, výrobce biometanu nebo výrobce tepla

(1) Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu nebo výrobce tepla zaeviduje v systému operátora trhu elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou1) přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro výběr formy podpory, její registraci a změny a změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(3) Výrobci biometanu, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.

(4) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační kód a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.

(5) Výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou1) přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.

§ 4


Identifikace výrobního zdroje elektřiny

(1) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který zaevidoval v systému operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobna elektřiny z podporovaných zdrojů nebo decentrální výrobna elektřiny sestává z více výrobních zdrojů elektřiny, výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce jednotlivě pro každý výrobní zdroj elektřiny.

(3) Hodlá-li výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny pro jeden výrobní zdroj elektřiny zaevidovat v systému operátora trhu více forem podpory, zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.

(4) V případě, kdy výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu údaj podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, operátor trhu provede kontrolu shody zaevidovaných údajů podle bodů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce s údaji každého již zaevidovaného výrobního zdroje elektřiny, který má přiřazeno shodné identifikační číslo provozovny z licence, jíž je výrobní zdroj elektřiny součástí.

(5) Po ověření údajů podle odstavce 4 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje podle bodů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce evidované výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální výrobny elektřiny k jednotlivým výrobním zdrojům elektřiny vzájemně shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, o které údaje se jedná.

(6) Operátor trhu přidělí výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny neprodleně po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny. Pokud výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaevidoval v systému operátora trhu více výrobních zdrojů elektřiny podle odstavce 2, přidělí operátor trhu výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny pro každý evidovaný výrobní zdroj elektřiny.

(7) Uzavřel-li výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení podle energetického zákona2), sdělí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny na jeho žádost do 15 pracovních dnů identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího místa pro účely evidence výrobního zdroje elektřiny. V této lhůtě provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zaregistruje identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího místa v systému operátora trhu bez kmenových dat.

§ 5


Identifikace výrobny biometanu

(1) Výrobce biometanu, který zaevidoval v systému operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobně biometanu v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu přidělí výrobci biometanu neprodleně po zaevidování údajů o výrobně biometanu v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrobny biometanu.

(3) Uzavřel-li výrobce biometanu s provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení podle energetického zákona3), sdělí provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy výrobci biometanu na jeho žádost do 15 pracovních dnů číselný kód předávacího místa pro účely evidence výrobny biometanu, pokud není uveden ve smlouvě o připojení. Ve lhůtě 15 pracovních dnů od přijetí žádosti nebo uzavření smlouvy o připojení provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zaregistruje číselný kód předávacího místa v systému operátora trhu bez kmenových dat.

§ 6


Identifikace výrobny tepla

(1) Výrobce tepla, který zaevidoval v systému operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 4, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje více výroben tepla, pro které lze podle zákona uplatňovat právo na podporu, zaeviduje samostatně jednotlivé výrobny tepla v systému operátora trhu v rozsahu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla neprodleně po zaevidování údajů o výrobně tepla v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrobny tepla.

§ 7


Evidence a registrace formy podpory elektřiny
a podpory decentrální výroby

(1) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 6, zvolenou formu podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, zvolené zúčtovací období, změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu a podporu decentrální výroby elektřiny. Dále výrobce zaeviduje v systému operátora trhu zvolenou kategorii podpory elektřiny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(2) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny z podporovaných zdrojů podle odstavce 1 pro výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti registrace formy podpory elektřiny. Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu podle § 11 odst. 12 zákona, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím systému operátora trhu pro výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti registrace formy podpory, jinak nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny požádal o úhradu podpory operátorem trhu podle § 9 odst. 3 a § 40 odst. 2 zákona nebo splnil povinnost podle § 11 odst. 3 zákona, pokud zaevidoval v systému operátora trhu podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, podporu elektřiny z druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla formou zeleného bonusu na elektřinu nebo podporu decentrální výroby elektřiny formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny a zaslal poprvé výkaz o vyrobené elektřině podle jiného právního předpisu4).

(5) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 6,


a)
číslo licence na výrobu elektřiny, identifikační číslo provozovny z licence a identifikační číslo výrobního zdroje elektřiny z licence a případné změny údajů o výrobním zdroji elektřiny, které již byly evidovány, tak, aby odpovídaly údajům o výrobním zdroji elektřiny z rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, a


b)
datum připojení a instalovaný výkon výrobního zdroje elektřiny a případné změny ostatních výrobcem již evidovaných údajů o výrobním zdroji elektřiny tak, aby odpovídaly údajům z protokolu o prvním paralelním připojení k elektrizační soustavě nebo jiného dokladu prokazujícího připojení, pokud jej provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy vystavil, a smlouvě o připojení výrobny elektřiny, a to po připojení výrobny do elektrizační soustavy nebo po připojení výrobního zdroje elektřiny v rámci stávající výrobny,


c)
datum osazení měřicího zařízení v předávacím místě.


(6) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje údaje podle odstavce 5 v systému operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným dnem účinnosti registrace formy podpory, registrace změny formy podpory nebo registrace změny režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(7) Vykupující nebo povinně vykupující postupuje při evidenci zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a její změny obdobně podle odstavců 1, 2, 5 a 6.

(8) Operátor trhu informuje povinně vykupujícího o zaevidování údajů o výrobním zdroji podle odstavce 5, pokud výrobce postupuje podle odstavce 3 nebo evidoval podporu formou výkupních cen, a zpřístupní mu údaje potřebné pro uzavření smlouvy o povinném výkupu.

§ 8


Evidence a registrace podpory biometanu

(1) Výrobce biometanu zaeviduje v systému operátora trhu datum, od kterého má být registrace podpory biometanu účinná, a délku zúčtovacího období pro každou výrobnu biometanu, které byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobny biometanu podle § 5 odst. 2, a podporu zeleným bonusem na biometan.

(2) Výrobce biometanu zaeviduje podporu zeleným bonusem na biometan podle odstavce 1 pro výrobnu biometanu nejpozději 30 kalendářních dnů před dnem účinnosti registrace podpory zeleným bonusem na biometan.

(3) Výrobce biometanu požádal o úhradu podpory operátorem trhu podle § 33 odst. 3 zákona, pokud zaevidoval v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan.

(4) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu pro každou výrobnu biometanu nově uváděnou do provozu, které byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobny biometanu podle § 5 odst. 2,


a)
číslo licence na výrobu plynu a identifikační číslo výrobny biometanu z licence a případné změny údajů o výrobně biometanu, které již byly evidovány, tak, aby odpovídaly údajům z rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu, a to bez zbytečného odkladu poté, co nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu,


b)
datum připojení výrobny biometanu, datum instalace zajištění proti neoprávněné manipulaci měřicího zařízení pro měření množství vyrobeného biometanu ze strany provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a případné změny ostatních výrobcem biometanu již evidovaných údajů o výrobně biometanu tak, aby odpovídaly smlouvě o připojení výrobny biometanu, a to po připojení výrobny biometanu do přepravní nebo distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím jiné výrobny biometanu.


(5) Výrobce biometanu zaeviduje údaje podle odstavce 4 v systému operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným dnem účinnosti registrace podpory biometanu.

(6) Operátor trhu informuje neprodleně prostřednictvím systému operátora trhu o zaevidování údajů o výrobně biometanu podle odstavce 4 provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.

§ 9


Registrace podpory tepla

Výrobce tepla požádal o úhradu podpory operátorem trhu podle § 26 odst. 6 zákona, pokud zaevidoval údaje o výrobně tepla v systému operátora trhu podle § 6. Operátor trhu provede registraci podpory tepla formou zeleného bonusu na teplo nejpozději do 30 kalendářních dnů.

§ 10


Ověření údajů registrace podpory elektřiny a ověření
nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7 odst. 5 písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální výrobny elektřiny v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence na výrobu elektřiny, identifikační číslo osoby, identifikační číslo výrobního zdroje elektřiny z licence, identifikační číslo provozovny z licence a druh podporovaného zdroje. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a hodnotu instalovaného výkonu výrobního zdroje elektřiny.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7 odst. 5 písm. b) operátor trhu informuje provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním zdroji elektřiny. V případě, že se údaje o identifikačním číselném kódu odběrného nebo předávacího místa, způsobu připojení výrobního zdroje, hodnotě instalovaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení výrobního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobném dokladu a datu osazení měřicího zařízení předávacího místa neshodují s údaji evidovanými provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle smlouvy o připojení, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy o této neshodě informuje operátora trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 2 pracovních dnů.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální výrobny elektřiny shodují s údaji evidovanými provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy.

(5) Poté, co operátor trhu obdrží údaje podle odstavců 2 a 4, neprodleně ověří shodu hodnoty instalovaného výkonu výrobního zdroje elektřiny z protokolu o prvním paralelním připojení s instalovaným výkonem výrobního zdroje elektřiny z licence. Dále ověří splnění podmínek pro získání podpory. Pokud se údaje neshodují nebo dojde k nesplnění podmínek pro získání podpory, informuje operátor trhu o této skutečnosti neprodleně výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu.

(6) Operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, a pokud výrobce zvolil podporu formou výkupních cen nebo postupuje podle § 7 odst. 3, rovněž povinně vykupujícího o shodě evidovaných údajů.

(7) Forma podpory je registrována s účinností ke dni, kdy byla operátorem trhu a provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy potvrzena shoda evidovaných údajů a splněny podmínky pro získání podpory a zároveň byla předávacímu místu výrobního zdroje elektřiny a elektrizační soustavy přiřazena odpovědnost za odchylku podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, avšak ne dříve než v termínu podle § 7 odst. 2.

§ 11


Ověření údajů registrace podpory biometanu
a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4 písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem biometanu v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence, identifikační číslo osoby a evidenční číslo výrobny plynu. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce biometanu prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce biometanu, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4 písm. b) operátor trhu informuje provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobně biometanu. Provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy do 3 pracovních dnů po zaslání informace ověří a potvrdí, zda se číselný kód předávacího místa, datum připojení k přepravní nebo distribuční soustavě, datum instalace zajištění proti neoprávněné manipulaci měřicího zařízení pro měření množství vyrobeného biometanu ze strany provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy shodují s údaji evidovanými provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Dále dle jím evidovaných údajů ověří a potvrdí, zda se jedná o výrobnu biometanu připojenou k přepravní nebo distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím jiné výrobny plynu.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor trhu neprodleně informuje výrobce biometanu prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem biometanu shodují s údaji evidovanými provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce biometanu, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy.

(5) Forma podpory je registrována s účinností ke dni následujícímu po dni, kdy byla operátorem trhu a provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy potvrzena shoda evidovaných údajů.

§ 12


Ověření údajů registrace podpory tepla
a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně tepla podle § 6 operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem tepla v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence na výrobu tepelné energie, identifikační číslo osoby, evidenční číslo provozovny a druh obnovitelného zdroje. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce tepla, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Podpora tepla formou zeleného bonusu na teplo je registrována vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla operátorem trhu potvrzena shoda evidovaných údajů.

§ 13


Přechodná ustanovení

(1) Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu elektřiny za období do 31. prosince 2012 včetně, zaeviduje u operátora trhu pouze identifikační údaje výrobce postupem podle § 3, a to nejpozději do 31. ledna 2013.

(2) Výrobce, který uplatní nárok na podporu elektřiny za období do 31. prosince 2012 včetně, oznámí změnu vybrané formy podpory pro rok 2013 pro výrobní zdroj elektřiny provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy do 31. prosince 2012. Vzor oznámení o výběru formy podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, u něhož výrobce postupem podle bodu 2 zvolil pro rok 2013 podporu formou výkupních cen, neprodleně předá povinně vykupujícímu údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce elektřiny5) s tímto výrobcem, a to v rozsahu bodů 1, 3 až 5, 9, 10, 14, 15 a 18 přílohy č. 1 k této vyhlášce a přílohy č. 5 k této vyhlášce, pokud jsou provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy tyto údaje známé.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje identifikační údaje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny a výrobního zdroje elektřiny a registruje formu podpory pro výrobní zdroj elektřiny s prvním uplatňovaným nárokem na podporu elektřiny po 1. lednu 2013 včetně postupem podle této vyhlášky.

(5) Provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy předá operátorovi trhu údaje o výrobcích, kteří uplatní nárok na podporu za období do 31. prosince 2012 a uplatňují ji i pro rok 2013, jejich výrobních zdrojích elektřiny a zvolených formách podpory v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tímto bude provedena evidence výrobních zdrojů elektřiny takových výrobců a registrace zvolených forem podpory v systému operátora trhu s účinností registrace formy podpory od 1. ledna 2013, s výjimkou výrobních zdrojů elektřiny připojených do lokální distribuční soustavy, u nichž výrobce ještě následně zaeviduje identifikační číselný kód předávacího místa výrobního zdroje elektřiny v systému operátora trhu.

(6) V případě, že výrobci vzniklo právo na podporu formou zeleného bonusu podle dosavadních právních předpisů a požaduje podporu v režimu hodinového zeleného bonusu pro rok 2013, registruje tento režim podpory v systému operátora trhu v období od 1. do 8. února 2013. Takto zaregistrovaná změna podpory v režimu hodinového zeleného bonusu je účinná od 1. ledna 2013.

(7) Výrobce, který se rozhodne od 1. ledna 2013 uplatnit právo podle § 11 odst. 12 zákona, učiní tak u povinně vykupujícího nejpozději do 30. listopadu 2012. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy následně na základě žádosti povinně vykupujícího neprodleně zpřístupní povinně vykupujícímu údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce elektřiny5) s tímto výrobcem.

§ 14


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.


____________________________________________________________

1)
Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2)
§ 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3)
§ 72 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4)
§ 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

5)
§ 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí