zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

03.10.2012
Ovzduší
Vodní cesty
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...

Citace: 312/2012 Sb. Částka: 113/2012 Sb.
Na straně (od-do): 4010-4014 Rozeslána dne: 26. září 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 21. září 2012 Datum účinnosti od: 1. října 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 201/2012 Sb.312


VYHLÁŠKA


ze dne 21. září 2012


o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla
z hlediska ochrany ovzduší


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen "zákon"):

§ 1


Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje z hlediska ochrany ovzduší


a)
požadavky na kvalitu lodních paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby2) a plavidlech námořní plavby3), která plují pod vlajkou České republiky,


b)
požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality,


c)
způsob prokazování kvality lodních paliv,


d)
náležitosti ohlašování údajů o kvalitě lodních paliv.


(2) Požadavky na kvalitu lodních paliv stanovené touto vyhláškou se nevztahují na použití lodních paliv


a)
ve výzkumu a testování,


b)
určených k přepracování před jejich konečným spálením,


c)
pro další zpracování v rafinérském průmyslu,


d)
na plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři a


e)
v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování.

§ 2


Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí


a)
lodním palivem kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce,


b)
motorovou naftou palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMB a DMZ uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,


c)
plynovým olejem palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX a DMA uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,


d)
uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel.

§ 3


Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1) Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby při plavbě v kontrolních oblastech emisí oxidů síry4), může být nejvýše 1,5 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, může být nejvýše 4,5 % hmotnostních.

(2) Obsah síry v plynovém oleji uvedeném na trh nesmí překročit 0,001 % hmotnostních.

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných


a)
vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních,


b)
plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.


(4) Přechod provozu na požadované lodní palivo u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské země Evropské unie a případný přechod provozu na původní lodní palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případ, kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu odebírá elektrickou energii ze břehu.

§ 4


Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1) Osoba uvedená v § 16 odst. 1 zákona zabezpečí odběr vzorku za účelem ověření kvality lodního paliva postupem, který je reprezentativní a co nejpřesněji odráží skutečnou kvalitu lodního paliva. Tento postup se považuje za dodržený, je-li postupováno podle určených technických norem5).

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 1 se zajišťuje postupem, který je reprezentativní a průkazný a co nejpřesněji odráží skutečnou kvalitu lodního paliva. Tento postup se považuje za dodržený, je-li postupováno podle určených technických norem5).

(3) Ověřování kvality lodních paliv uvedených poprvé na trh na území České republiky provádí Česká obchodní inspekce průběžně odběrem vzorků lodních paliv u osoby, která uvádí jako první lodní paliva na trh.

(4) Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou5), která o výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol.

§ 5


Prokazování kvality lodních paliv

(1) Splnění požadavků na kvalitu lodního paliva podle § 3 prokazuje osoba uvedená v § 16 odst. 1 zákona osvědčením o kvalitě paliva, které je součástí každé dodávky lodního paliva. K osvědčení musí být připojen zapečetěný vzorek dodávaného paliva.

(2) Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje


a)
identifikační údaje vystavovatele osvědčení, kterými jsou, jde-li o právnickou osobu, název nebo obchodní firma, právní forma, adresa sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo podnikání u osob, které nejsou občany České republiky,


b)
druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód kombinované nomenklatury6),


c)
prohlášení o splnění požadavků stanovených pro lodní palivo touto vyhláškou a harmonizovanými nebo určenými technickými normami5) s uvedením skutečného obsahu síry, datum poslední kontroly kvality a identifikační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,


d)
hmotnost dodávky lodního paliva,


e)
datum nakládky lodního paliva a


f)
jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce subjektu vydávajícího osvědčení a datum vystavení tohoto osvědčení.

§ 6


Obsahové náležitosti hlášení o kvalitě lodních paliv

Údaje o množství lodních paliv a obsahu síry v nich se ohlašují na formuláři podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 7


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.


_____________________________________________________________

1)
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a změně směrnice 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

2)
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3)
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

4)
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/1995 Sb. o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973.

5)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí