zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OP Životní prostředí podporuje i ochranu před povodněmi

19.06.2012
Povodně
OP Životní prostředí podporuje i ochranu před povodněmi

Uskutečňování programů prevence před povodněmi je věcným naplňováním Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky...

Odpovědnost za tyto programy je v současné době svěřena ministerstvům zemědělství, životního prostředí, dopravy a vnitra. Programy prevence před povodněmi jsou navíc doplněny i dalšími aktivitami a neprogramovými dotačními tituly.

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední povodňový orgán je zodpovědné ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství i za zavedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, tzv. Povodňové směrnice. Její implementace od roku 2008 také ovlivňuje podporovaná opatření. Už v období 2009-2011 byla podpořena tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem a tato podpora bude pokračovat až do konce roku 2013. Podpora prací vyplývajících z požadavků směrnice se předpokládá též v dalším programovém období Evropské unie.

Navazující programy zaměřené na prevenci před povodněmi by v dalších letech měly zohledňovat výsledky Předběžného vyhodnocení povodňových rizik 2011 a výstupy Mapování povodňového nebezpečí a rizik, které bude dokončeno ke konci roku 2013. Prioritně by se měla řešit a podpořit opatření ke snížení či zvládání povodňových rizik v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem (vymezeno v roce 2011). (Informace a materiály týkající se postupu zavádění povodňové směrnice jsou v Povodňovém informačním systému (POVIS, www.povis.cz / Ke stažení / Implementace povodňové směrnice).

Od roku 2009 je pro zlepšení systému povodňové služby, mapování povodňových rizik, projektování a realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření využíván Operační program Životní prostředí (OPŽP). V období 2009-2013 se předpokládá plné využití prioritní osy 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) v oblasti podpory 1.3 (Omezování rizika povodní - program 115 110) v objemu zhruba 100 mil. eur a částečné využití prioritní osy 6 (Zlepšování stavu přírody a krajiny) v oblasti podpory 6.4 (Optimalizace vodního režimu krajiny - program 115 120), kde se celkově počítá s přibližně 250 mil. eur.

2.2.1 OBLAST PODPORY 1.3 - OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

V oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní OPŽP se v letech 2009-2011 vynaložilo 1,5 mld. Kč, přičemž je podpořena realizace opatření v celkových nákladech 2,8 mld. Kč. Další opatření lze podpořit v plánovaných výzvách až do výše celkové alokace 4 mld. Kč.

Podoblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tvorba digitálních povodňových plánů včetně budování lokálních výstražných a varovných systémů a naplňování sdílených databází POVIS. Podpora je určena obcím, krajským úřadům a dobrovolným svazkům obcí. Cílem podpořených projektů je zlepšit připravenost povodňových orgánů obcí na povodně. V rámci projektů se vytvářejí digitální povodňové plány, jejichž prostřednictvím se rozšiřují veřejně sdílené informace v POVIS. Dále se zřizují pomocné hlásné profily pro sledování hladiny v rizikových vodních tocích a srážkoměry pro výstrahu před přívalovou povodní.

Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Podpořené mapové výstupy musí být veřejně přístupné v připravovaném datovém skladu (provozovatel ČHMÚ) a poslouží ke zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik. Protože povodňové riziko se v mapách řeší ve vazbě na územní plány obcí, budou mapy jedním z hlavních nástrojů k informování veřejnosti i k řešení nevhodného využití území v povodňovém riziku.

ďé§Budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a vyrozumívacích systémů. Podpora je určena státním monitorovacím, výstražným, varovným a vyrozumívacím systémům, jež mají úzkou vazbu na zvládání povodňových situací. Součástí všech projektů musí být i vhodné rozšíření informací na POVIS, případně sdílení informací s jinými systémy, např. databázemi HZS ČR apod.

Podpora zpracování podkladů, podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných protipovodňových opatření s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí. Podpora je určena na dokumentační přípravu strukturálních protipovodňových opatření, jejichž provedení lze dále podpořit v podoblasti podpory 1.3.2, v oblasti podpory 6.4 či z jiných podpor a programů. Jde o studie pro realizaci souboru technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí podle Strategie ochrany před povodněmi ve všech prioritních povodích Opavy, Bečvy, Dyje, Svratky, Nežárky, Dědiny a Ploučnice v souladu s Plánem hlavních povodí ČR (viz www.povis.cz / Ke stažení / Oblast podpory 1.3.1).

Podoblast podpory 1.3.2 - Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Podpora úpravy koryt a niv s vlivem na povodňovou ochranu prováděné přírodě blízkým způsobem, realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách a retenci srážkových vod formou tzv. biotechnických opatření (např. průlehy), v současně zastavěných územích obcí; dále podpora výstavby poldrů či soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 tisíc m3 s revitalizací toků a niv v zátopě. Cílem podpořených projektů je naplnit opatření navržená ve studiích z OPŽP 1.3.1 a další opatření splňující podmínky podpory. Tato podoblast podpory se však potýká s problémy zajištění pozemků pro realizace náročné na plochu. Vypořádání souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků či majetkových práv časově přesahuje programové období. Problémem bývá i výše spolufinancování nákladných investičních opatření příjemcem podpory (např. obcí).

2.2.2 OBLAST PODPORY 6.4 - OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY

V letech 2009-2011 byla uskutečněna opatření v rámci Prioritní osy 6, oblasti podpory 6.4 za 1,5 mld. Kč. Dále byla podpořena či doporučena k realizaci opatření v celkové částce 5,95 mld. Kč. Alokace pro OPŽP 6.4 je už téměř vyčerpána.

Byla podpořena opatření s nepřímou vazbou na prevenci a ochranu před povodněmi, jako jsou rekonstrukce, obnova a odbahnění vodních nádrží a rybníků včetně rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů, dále opatření proti vodní erozi, obnova území pro přirozený rozliv povodní, obnova mokřadů, revitalizace vodních toků a niv (tabulka na str. 20 shrnuje indikátory podpořených opatření v období 2009-2011).

JOSEF REIDINGER
vedoucí oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí ČR


Struktura programů MŽP

č. ISPROFIN Název programu / podprogramu
OP Životní prostředí
115 110 1.3 - Omezování rizika povodní
115 120 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny


ZDROJ: MŽP ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí