zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Univerzální zateplení šikmých střech

03.05.2012
Vytápění, zateplení
Univerzální zateplení šikmých střech

Šikmá střecha je dodnes nejběžnějším zastřešením všech typů obytných domů. Výjimkou však nejsou ani budovy nebytové a rovněž novostavby i mnohé rekonstrukce starších objektů velmi často využívají atraktivního obytného podkroví pod střechou. Kvalitní zateplení je pro tato řešení nezbytné.

Aktuální požadavky na tepelnou ochranu budov, tepelnou stabilitu v letním období, požární bezpečnost a ochranu proti hluku zvyšují sice náročnost správného návrhu a provedení izolace šikmých střech, nemalou měrou však přispívají k vysokému standardu užívání a k dokonalé vnitřní pohodě - tepelnému komfortu.

ZHODNOCENÍ VLASTNOSTÍ KONSTRUKCE

Zateplení je možné provést v několika variantách - nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Všechny tyto typy zateplení, jež dosahuje různého stupně tepelně izolačních, zvukově izolačních a požárně bezpečnostních vlastností, je možné doporučit. V každém případě, ať už se jedná o jakoukoli uvedenou funkci, materiály Knauf Insulation umožňují zhodnocení vlastností konstrukce, a to nejen zvýšeným tepelným komfortem, ale i zvýšenou odolností proti hluku a případnému požáru. Nemalou přidanou hodnotou těchto materiálů je jednoduchost zpracování, která je dána vlastní technologií výroby izolace ECOSE(r) Technology a balením.

PROTI VLHKOSTI

Norma ČSN 73 0540-2 požaduje průkaz odstranění kondenzace uvnitř konstrukce tehdy, když je případnou kondenzací ohrožena její požadovaná funkce. Tím je míněno zkrácení předpokládané životnosti konstrukce, snížení vnitřní povrchové teploty vedoucí ke vzniku kondenzace a ke vzniku plísní, jakékoli objemové změny z nasákavosti daných materiálů a zhoršení mechanické odolnosti a stability.

Vlhkost se do konstrukce dostává především z vytápěného prostoru. Pokud povrchová teplota konstrukce (míněno na straně interiéru) klesne pod hodnotu rosného bodu (rosný bod neboli teplota rosného bodu je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami a relativní vlhkost vzduchu dosahuje 100 %), nastává kondenzace v konstrukci.

ODSTRANĚNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

Nejkritičtějším místem střech jsou detaily, při jejichž zanedbání mohou vznikat tepelné mosty, které celé zateplení znehodnotí. Kritickými místy jsou tepelné vazby mezi konstrukcemi - např. přechod šikmé střechy na svislou konstrukci v místě pozednice, napojení okenního otvoru na střešní konstrukci apod. V návrhovém řešení je třeba stanovit vícerozměrné teplotní pole kritického detailu a v něm nalézt nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. Řešení pro odstranění tepelných mostů je velmi jednoduché - dostatečná tloušťka tepelné izolace.

PAROTĚSNOST

Musíme zamezit i vlhkosti, která může proniknout do konstrukce ze strany vytápěného prostoru. Ke snížení rizika kondenzace vkládáme do konstrukce obvykle parotěsnou vrstvu, která se umisťuje na její vytápěnou stranu. Tato parotěsná vrstva musí byt souvislá a spoje je nutné utěsnit.

PRODYŠNOST

Ze strany exteriéru je v šikmé střešní konstrukci izolace chráněna difuzní pojistnou hydroizolací. Ta zajišťuje průchod vodní páry směrem k exteriéru, ale nedovoluje případné venkovní vlhkosti průnik do tepelně izolačního souvrství. Pojistná hydroizolační vrstva je tak i pojistkou pro znehodnocení tepelné izolace větším množstvím srážkové či zkondenzované vody. Tato vrstva hraje důležitou roli převážně v období jara či podzimu, kdy dochází k velkému výkyvu mezi nočními a denními teplotami vzduchu v exteriéru.

Rozhodnutí o aplikaci, typu a parametrech všech prvků konstrukce musí být vždy obsaženo v projektu stavby, především pak v tepelně technickém posouzení.

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Požární odolnost stavebních konstrukcí se hodnotí zásadně pro celý systém. Od šikmé střechy jako systémového řešení obvodového pláště je obvykle požadována požární odolnost s označením REI, kdy R značí únosnost a stabilitu, E celistvost a I izolaci. Celkově jde tedy o hodnotu, která uvádí dobu (např. REI 30), po kterou konstrukce odolá ohni (uvádí se v minutách). Výrobky Knauf Insulation mají nejvyšší třídu reakce na oheň A1, jsou tedy nehořlavé. To samozřejmě pozitivně ovlivňuje požární odolnost celé konstrukce.

AKUSTIKA

Z akustického hlediska je šikmá střecha obvodovým pláštěm budovy a vztahují se tak na ni požadavky stanovené v ČSN 73 0532. Mluvíme-li o zvukově izolačních vlastnostech, jde vlastně o ochranu proti hluku. U šikmých střech musíme zajistit co nejvyšší akustickou pohodu, a to zejména pomocí materiálů, které mají vhodnou zvukovou pohltivost. Konstrukce jako celek pak musí splňovat požadavky na vzduchovou neprůzvučnost (schopnost konstrukce bránit přenosu zvuku z exteriéru do interiéru).


ŠEST KROKŮ K ZATEPLENÍ

1. V první řadě je před prováděním izolačních prací nutné posoudit stav krovu. Rozměry instalovaných či opravených nosných prvků musí odpovídat projektové dokumentaci. Začíná se aplikací pojistné difuzní fólie, která v konstrukci odděluje krytinu od tepelné izolace (v případě, že nejde o instalaci tepelné izolace do nadkrokevního systému). Na vnější stranu krokví vždy instalujeme kontaktní pojistnou difuzní fólii, jež je natažena přes krokve a ukotvena na kontralatě. Vnější krytina se pokládá dle předpisů montáže dodaných jednotlivými výrobci. Povrch, na který aplikujeme tepelnou izolaci, nesmí být zvlhlý, vlhký či mokrý.

2. Izolace mezi krokve musí odpovídat rozměru světlé šířky rozteče krokví se zhruba 20mm rezervou. Materiál se vkládá mezi jednotlivé krokve lehkým bočním stlačením. Pružné dotvarování je u skelné minerální izolace samozřejmostí - dojde tak k celistvému vyplnění mezikrokevního prostoru po jejím zasunutí mezi krokve a omezí se tepelné mosty vzniklé případnou netěsností. Izolace vložená mezi krokve je upravena tak, že se nemusí mechanicky přichycovat - do doby zakrytí další vrstvou izolace je stabilita zajištěna bočním třením. Pozornost je třeba zaměřit na místa případného vzniku tepelných mostů. Izolace v šikmé střeše musí být napojena na izolaci svislých stěn, popřípadě ji musí překrývat. Zvláštní pozornost se musí věnovat i místům prostupu některých instalačních prvků - např. odvětrání kanalizačního potrubí apod. Místo, kde se šikmá střecha napojuje na štítovou zeď, by rozhodně nemělo být odděleno krokví, ale vždy by mezi těmito dvěma prvky měl být vložen pruh tepelné izolac e. Při kladení více vrstev na sebe se musí místa styku izolace překrývat.

3. Podkrokevní systém je většinou z dřevěného či kovového roštu. V případě dřevěného roštu je třeba dbát na únosnost systému a na požární odolnost jednotlivých hranolů. Pokud se používají kovové profily, je nutné dát si pozor i na dostatečné odsazení od spodní konstrukce tak, aby případná roštová tepelně izolační výplň byla v dostatečném množství aplikována pod prvky kovového roštu - zamezí tak vzniku tepelného mostu. Izolaci je třeba na straně interiéru překrýt parotěsnou zábranou, která se musí při instalaci překrývat o 2 - 3 cm a musí být ve spojích neprodyšně slepena (vhodná je oboustranně lepicí páska). Zakrytí podkrokevního roštového systému je provedeno pomocí materiálu vhodného pro použití v interiéru (např. sádrokartonové desky, dřevocementové desky apod.)

4. Díky unikátním vlastnostem minerálních izolací ze skelné vlny lze tento materiál aplikovat i na zateplení nad krokvemi. Zajímavostí tohoto řešení je vysoce estetický vzhled, který vzniká přiznáním krokví v interiéru. Navíc je minimalizován vznik tepelných mostů - tepelná izolace se aplikuje mezi pomocný dřevěný rošt, jenž koresponduje s krokevním systémem. Díky tomuto systému je dosaženo vyšších hodnot součinitele prostupu tepla než u staršího způsobu zateplování pouze mezi krokve, které je v dnešní době již zastaralé a neefektivní ve srovnání s ostatními příklady zateplení šikmých střech. Pomocí nadkrokevního systému dochází k odstranění kondenzace v místě krokví - linie kondenzace se posouvá za hranici nosného krokevního systému, což přispívá k vyšší životnosti celého krovu.

5. Pokud chceme dosáhnout opravdu mimořádných tepelně technických hodnot, doporučuje se právě tento systém. Tepelná izolace se aplikuje mezi pomocný dřevěný rošt, který koresponduje s krokevním systémem. Opět se posouvá linie kondenzace za hranici nosného krokevního systému. Snadná a nenáročná aplikace předurčuje tento způsob zejména k rekonstrukcím starších budov z vnějšího líce budovy.

6. Knauf Insulation nabízí řadu Unifit 039, 037, 035, 032, rozdělenou dle součinitele tepelné vodivosti (lambda 32 pro pasivní, 35 pro nízkoenergetické budovy a 37 pro rekonstrukce starších budov) a o tloušťce až 240 mm. Unikátní technologie ECOSE(r) Technology představuje ekologické a z hlediska zpracování atraktivnější řešení - je příjemnější na dotyk a méně práší. Díky zvýšené tuhosti materiálu se izolace snadno udrží mezi krokvemi bez dodatečného drátkování. Unifit má praktické značení - čárky každých 100 mm po celé délce role umožňují snadné řezání. Výhodou rolí je i méně odpadu - na rozdíl od desek, kde vzniká odpad z každé desky, u Unifitu zůstává jen malý kousek na konci role, který lze znovu použít.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí