zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadové hospodářství Hradce Králové, svoz, sběrné dvory, sběrné dny..

31.03.2012
Odpady
Urbánní ekologie
Odpadové hospodářství Hradce Králové, svoz, sběrné dvory, sběrné dny..

Ilustrační fotoZajištění odvozu a bezpečného odstranění odpadů v souladu s platnou legislativou je zákonnou povinností každé obce. Systém nakládání s komunálním odpadem v Hradci Králové je velmi široký a poskytuje občanům bohaté možnosti jak jej využít. Zahrnuje v sobě nejen odstranění komunálního odpadu, ale také oddělený sběr vytříděných složek (papír, plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony), provoz čtyř sběrných dvorů a mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu dvakrát ročně. Komplexní servis odpadového hospodářství zajišťuje pro město Hradec Králové společnost Hradecké služby a.s.

Tak jak se mění požadavky na nakládání s odpady, mění se a doplňuje i stabilní a spolehlivý systém nakládání s odpady, který město Hradec Králové stanovilo svými vyhláškami: Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 města Hradec Králové (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a Obecně závazná vyhláška č. 14/2006 města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování.

Vyhláška stanovuje základní principy, pravidla a povinnosti. Samotný provoz systému nakládání s odpady je s ohledem na ni upravován a zkvalitňován. Velmi často jde o změny pozitivní, které si občané ani neuvědomí, protože se brzy stanou součástí běžného všedního dne. Takové změny jsou realizovány v opodstatněných případech, průběžně dle získaných zkušeností a nově vznikajících potřeb. Mezi nejvýznamnější úpravy systému v posledních šesti letech patří bezesporu otevření dvou nových sběrných dvorů. Dále optimalizace frekvence svozu odpadů, ověřovací projekty sběru nápojových kartonů a bílého skla, pravidelné mytí nádob jednou za rok či řešení problematických míst svozu odpadu.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Všechny osoby s trvalým pobytem v Hradci Králové a vlastníci rekreačních staveb na území města platí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,a to do 25. dubna příslušného kalendářního roku. Platbou tohoto poplatku do systému je občanům umožněno využívat výhod, jež poskytují sběrné dvory, mobilní svozy nebo jiné služby v rámci odpadového hospodářství města.

Poplatek na rok 2011 činí 500 korun. U dětí od 7 do 14 let a vlastníků chat a chalup hradeckých občanů je sazba poloviční, tedy 250 korun za rok. Senioři od 70 let platí jako v minulém roce 250 korun ročně. Děti do 6 let jsou od poplatku osvobozené. Složenky obdrží poplatníci zhruba tři týdny před splatností do označených domovních schránek. Město navíc dotuje ze svého rozpočtu systém likvidace odpadů ročně částkou 17 milionů korun.

Na stránkách Hradeckých služeb a. s. lze nalézt také Harmonogram svozu odpadu pro danou ulici. Je pouze potřeba zvolit obec Hradec Králové a vybrat příslušnou ulici.

Výběrové menu

Sběrné dvory v Hradci Králové

V Hradci Králové jsou v současné době otevřeny celkem čtyři sběrné dvory, kde mohou občané s trvalým bydlištěm na území města odpady odkládat zdarma. Totožnost se prokazuje předložením občanského průkazu. Obyvatelé okolních obcí či podnikatelé mohou na sběrných dvorech odkládat odpady pouze za úplatu. Podnikatelé mohou své odpady odevzdávat výhradněna sběrném dvoře Bratří Štefanů. Na sběrných dvorech mohou občané odkládat veškeré odpady. Zpoplatněno je pouze uložení stavebních odpadů. Všechny sběrné dvory přijímají všechny druhy odpadů. Výjimku tvoří sběrný dvůr Na Brně, kde z prostorových důvodů nelze přijímat stavební suti a další demoliční odpady. Podrobné informace ke sběrným dvorům na území města naleznete zde.

Otevírací doba sběrných dvorů:

PO ÚT ST ČT SO NE
Na Brně 8:00-15:00
Kukleny 8:00-18:00 8:00-18:00 13:00-18:00
U Labe 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00
Bratří Štefanů 13:00-18:00 13:00-18:00 8:00-16:00

Vyřazené spotřebiče, velké skříně ale i nebezpečné chemikálie?

Zcela zdarma mohou Hradečané dvakrát ročně odevzdat pestrou škálu neobvyklých odpadů na vymezená místa v předem určený čas. Díky mobilnímu svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, objemných odpadů a odpadů z údržby zeleněje každoročně bezpečně odstraněno přibližně 200 tun odpadů a zhruba 1500 kusů spotřebičů, které by jinak skončily v popelnicích nebo na černých skládkách. Náklady na toto odborné zneškodnění hradí město.

Na 94 označených stanovišť přijede svozová technika se speciálně proškolenou obsluhou. Po naplnění vozidel je odpad odvezen k dotřídění a následné ekologické likvidaci. Přesný harmonogram je veřejně přístupný na internetové adresewww.hradeckesluzby.czv sekci Dostupné služby, vždy minimálně tři týdny před konáním akce.

Občané tak mohou vždy na jaře a na podzim odevzdávat odpady vzniklé z provozu domácností a zahrad. Zejména se jedná o vysloužilé elektrospotřebiče, nepotřebný nábytek, odpady z údržby zeleně, nepotřebné či staré barvy a chemikálie (bytová chemie, drobná údržba domácích strojů či automobilů), léky, ředidla, autobaterie, zářivky apod. Tyto odpady je nutné předávat výhradně osobně na předem avizovaném místě a neodkládat je volně na stanovištích před příjezdem svozové techniky. Umístění odpadů na veřejné prostranství může být klasifikováno jako přestupek, v případě vážného ohrožení zdraví a života obyvatel i jako trestný čin. Mobilní svozy zpravidla probíhají o víkendech, čímž se vychází vstříc občanům, kteří ve všední den nebývají většinou doma.

Základní informace (kam který odpad patří) naleznete zde.

Co do nádob patří a co ne - naleznete zde.

Statutární město Hradec Králové prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Hradec Králové zajišťuje v rámci projektu komunitního kompostování sběr a bezplatný svoz rostlinné biomasy z domácností v městských částech Hradce Králové. Více k projektu se dozvíte zde.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok , nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

ZDROJ:http://www.hradeckralove.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí