zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Domovní čistírny odpadních vod - nová legislativa a právo

12.03.2012
Čištění odpadních vod
Domovní čistírny odpadních vod  - nová legislativa a právo

Význam domovních a malých čističek poroste. Jednak to bude tím, že se posunou rozlišovací schopnosti úřadů a druhá pak tím, že se bude blížit rok 2015 a ČR začne hledat a vyhodnocovat proč neplní závazky v oblasti ochrany vod. Zákonitě se pak přijde na to, že pokud budeme chtít plnit, tak musíme zpřísnit podmínky BAT, budeme se muset více věnovat decentrálu a také problematice znečištění srážkových vod - stačí se podívat k sousedům.

Současný stav
Tlak na centrální řešení, snaha odvést odpadní vodu na jednu velkou ČOV nebo alespoň větší ČOV. Což je v řadě případů nereálné z hlediska ekonomického - velké náklady na 1 EO a tím nemožnost získat dotaci a bez dotace na to pro obec není řešitelné.

Blízká budoucnost
Bude stále přibývat decentrálních řešení. Bude sice stále vyvíjen tlak na centrální řešení, ale bude zároveň i stále větší nedostatek financí a po zreálnění cen za čištění vod se bude stále více investorů přiklánět k decentrálnímu řešení ve formě individuálních nebo skupinových ČOV.

Vize
Protože i zatížení z decentrálu ovlivní odtoky z území, tak bude nutno věnovat více pozornosti i odstranění fosforu (zejména tam, kde jsou na tocích nádrže). Zátěž toků bude snižována zasakováním, recyklaci, dělením vod - přibude řešení s recyklací a dělením vod.
Decentrální systémy budou spravovány na dálku - pro tyto účely se předpokládá rozvoj telemetrických systémů. S vývojem nových technologi např. nanotechnologií bude vývoj směřovat k řešení čištění vod v místě vzniku - viz tepelná čerpadla, návrat k decentrálnímu vytápění.

Vztah k územnímu plánování
V roce 2015 mají být dokončena vyhodnocení Plánů povodí a nápravná opatření na základě toho dojde k úpravě plánů povodí a stanovení nových požadavků na zdroje znečištění a stupeň jejich čištění. Z těchto materiálů by pak měly vycházet i PRVK a územní plány obcí a tedy rozhodování o konkrétním případě jak odkanalizovat. Je jasné, že musí dojít k dalšímu zpřísnění požadavků na parametry ČOV, drastické to bude zejména u aglomerací na málo vodných tocích. Zatím je možné (nutné) vycházet při rozhodování o typu odvádění odpadních vod ze stávajících schválených PRVK, i když tyto často nejsou reálně zpracovány a z BAT - viz Zákon o vodách a NV.

Výběr vhodné velikosti a typu ČOV
Jednotlivé DČOV jsou popsány v ČSN EN 12566, o žumpách a domovních ČOV pak pojednávají podrobněji i ČSN.

Vydané ČSN EN:
ČSN EN 12566 - část 1 - Prefabrikované septiky
ČSN EN 12566 - část 2 - Zemní infiltrační systémy
ČSN EN 12566 - část 3 - Balené a/nebo na místě montované domovní ČOV
ČSN EN 12566 - část 4 - Septiky montované z prefabrikovaných dílů na místě
ČSN EN 12566 - část 5 - Filtrační systémy s předčištěnými odtoky
ČSN EN 12566 - část 6 - Zařízení pro druhý stupeň čištění
ČSN EN 12566 - část 7 - Zařízení pro terciární stupeň čištění

čovkaPro objekty které nejsou trvale obývané přichází v úvahu přednostně řešení založené na anaerobních procesech - tedy např. septik v kombinaci dočišťovacím stupněm (zemní filtr, vegetační ČOV). Do výhledu pak odstraňování nutrientů sorpcí nebo dělením vod.
Pro trvale obývané objekty pak upřednostňujeme biologickou ČOV pro vypouštění do toku, pro vypouštění do zásaku pak buď biologickou ČOV s vyšší účinností (např. membránovou ČOV) nebo biologickou ČOV a dočištění ve formě např. zemního filtru nebo vegetační ČOV.
V současnosti by již měly být používány již jen ČOV s prohlášením shody.
- Provoz a dozorování ČOV podle nového zákona O vodách
Jelikož je ale nutné, zejména s ohledem na ochranu vod, alespoň minimální kontroly provádět, do § 59 odst. 1 se vkládá nové písmeno k), podle něhož je třeba provádět jednou za 2 roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí revize výrobku a výsledky těchto revizí předávat vodoprávnímu úřadu vždy do konce roku.

Povolování staveb vodních děl
K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 15 vodního zákona). Po novele vodního zákona, která nabyla účinnosti dne 1.8.2010, stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa.
Dle ustanovení § 15 odst. 9 vodního zákona vodní díla nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 stavebního zákona (autorizovaný inspektor); to neplatí v případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami.

Ohlašování malých ČOV
K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb.
Podmínky pro ohlášení staveb malých ČOV jsou upraveny ustanovením § 15a vodního zákona.

Tento článek byl již v plném znění publikován ve sborníku k semináři ASIO, spol. s r.o. "Vodohospodářské chuťovky aneb Las Tapas" (únor 2011).

Ing.Karel Plotěný, Ing.Oldřich Pírek, Ing.Milan Uherlogo asio
ASIO, spol. s r.o.
www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí