zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - Udržitelný rozvoj

08.02.2012
Obecné
Ekologické vzdělání a výchova
Nové knihy - Udržitelný rozvoj

Pavel Nováček se touto knihou zasloužil, aby se pojmu "udržitelný rozvoj" vrátil původní bohatý obsah.

Pojmu (trvale, lépe dlouhodobě) udržitelný rozvoj se (nejen) v českém prostředí zmocnili mnozí jako módního atributu pro obhajobu svých záměrů, které se skutečnou dlouhodobou udržitelností nemají nic společného, naopak. I díky jim jde o pojem do značné míry zprofanovaný, za který se dá schovat leccos neudržitelného. Chápání "rozvoje" jako neomezeného růstu HDP, výroby a spotřeby energie, surovin, neobnovitelných zdrojů, růstu počtu obyvatel a ekonomicky aktivního podílu v něm a další ukazatele růstu kvantity namísto kvality života, k čemuž mnohé svádí už ono podstatné jméno "rozvoj" namísto neutrálního "vývoj", kdy přeci jen snáze připouštíme a chápeme, že jeho součástí může být i stagnace nebo degrese některých ukazatelů a přesto může jít o růst nějaké kvality.

Již Úvod dokazuje, že Pavel Nováček nedisponuje jen obrovským množstvím znalostí světa, ale má nesporně i literární talent zaujmout čtenáře, obávajícího se "suchého" vědeckého textu. Začít připomenutím prvních kroků amerického astronauta Neila Armstronga 21. 7. 1969 na povrchu Měsíce, tedy prvním vykročením lidstva mimo naši rodnou planetu, byť ještě ne i mimo její gravitaci, je geniální nápad k vyvolání a udržení i skeptického čtenáře.

Nesmírně propracovaná druhá část knihy Globální výzvy nepomíjí nic myslitelného, čím lidé na této planetě žijí a co je jejich množinou společných problémů - od kosmických souvislostí vzniku a vývoje Země, života na ní, vzestupu člověka a jeho evoluce, přes vzestupy a pády minulých civilizací až k současným globálním problémům násilí, růstu populace, migrace a sídel, zdroje pitné vody, produkce potravin, zdravotní stav obyvatel, životní prostředí, přírodní zdroje, rozdíly mezi bohatými a chudými, muži a ženami, nové technologie výroby i komunikace.

V další části Zkoumání budoucích možností se zabývá historií i současností zkoumání možných budoucích scénářů vývoje života na Zemi a seznamuje čtenáře s týmy a metodami, které se pokoušejí takové prognózy formulovat, od vědeckých až po intuitivní vize a nevědecké přístupy.

Na to navazuje část Rozvojová spolupráce, ve které rozvádí potřebu dostat rozvojové země i v zájmu rozvinutých zemí, zabránění hladomorům a hromadným exodům obyvatel z pasti chudoby, probírá minulé úspěšné plány mezinárodní pomoci např. po II. světové válce a navrhuje jakýsi Globální Marshallův plán pro 21. století k odstranění příkrých rozdílů v bohatství a chudobě různých částí světa pro blízkou budoucnost.
Pavel Nováček se neváhá pustit v části Co zbývá objevit? na pole fantazie a určitých spekulací pro vývoj myšlení průzkum vesmíru i vlastní planety, zmiňuje se o etologii, o pokusech o komunikaci se zvířaty, o dalším zkoumání souvislostí hmoty, energie, prostoru a času včetně dalších dimenzí, o světle, o vědomí a funkcích mozku, o možné užší spolupráci mozku s počítači a ovládání hmoty či techniky prostřednictvím vědomí, nevynechává ani problematiku neidentifikovaných létajících objektů a možnost existence života mimo Zemi. V předposlední kapitole Žízeň po životě, vůle ke smyslu, touha po absolutnu se povznáší nad materiální hodnoty světa k transcendentnu, k žízni po životě nejen v biologickém, ale i duchovním smyslu, k touze pochopit vyšší smysl bytí jako atribut lidské výjimečnosti mezi ostatními živočichy.

Kniha je napsána tak, že neuráží v našem náboženském a kulturním prostředí ani věřící, ani ateisty, ani kreacionisty, ani evolucionisty. Je dokladem rozumné míry odstupu autora od zkoumaného předmětu, nezakrývajíce, že ostře rozeznává dělící hranici mezi dobrem a zlem, ale nevidí ji tak zřejmě mezi účelově vytvářenými zájmovými skupinami lidí, včetně politických stran a náboženských směrů, jako to činí nejrůznější sektáři a fanatici. Činí tak knihu široce akceptovatelnou pro vědeckou komunitu i laickou veřejnost, což je jí nutno spolu s krásnou a srozumitelně psanou češtinou připsat k dobru jako další klad.
Obdivuhodné je množství shromážděných a použitých objektivních dat, zpracovaných do textu i přehledných tabulek či grafů, obrovské množství obrázkových ilustrací, jichž je až na výjimky Pavel Nováček autorem, protože ta místa sám navštívil. I díky nim je kniha daleko více, než jen čtivá - láká i k prohlédnutí všech obrázků.

Pavel Nováček se touto knihou zasloužil, aby se pojmu "udržitelný rozvoj" vrátil původní bohatý obsah.

V Hradci Králové 7. dubna 2011 Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ

Recenze knihy Pavel Nováček: Udržitelný rozvoj.


Při pohledu na poslední knihu Pavla Nováčka se čtenáře zmocňuje úžas - více než 400 velkoformátových stran textu přinášejících poznatky z různých oblastí lidského vědění, bohatě ilustrovaných daty (vizualizovanými v tabulkách a grafech) a obrázky ze všemožných míst světa (které autor sám navštívil).
Každé dílo odpovídá na nějakou otázku - a pokud neodpovídá, nemá cenu se jím ani zabývat. Tento autorův záměr, podstata toho, co chce sdělit, se čtenáři odhaluje při podrobném čtení - postupně začíná chápat, proč, s jakou představou kniha pravděpodobně vznikala. Co, kromě objektivních informací a faktů, předkládá, o čem vypovídá, kam směřuje. To je pak i hlavním kritériem její kvality: zda dostál autor svým plánům; řekl, co sdělit chtěl.

Na autorův záměr poukazuje nejen obsah textu, ale i formální znaky: například logické řazení jednotlivých celků. Hlavními oddíly jsou Globální výzvy, Zkoumání budoucích možností, Udržitelný rozvoj, které zabírají plných 300 stran textu. Následují dvě části věnované možnostem pro ovlivnění statu quo, které otevírají prostor pro praktické změny: Globální řízení a Rozvojová spolupráce. Posledních bezmála 50 stran textu je věnováno hře s fantazií a možnostmi, které by člověk mohl teprve naplnit, ať již na poli vědy nebo ve svém životě. Velmi "nevědecký" závěr, a přece velmi příznačný. Zde je pole pro úvahy, sny, tvořivost každého z nás - je to svět idejí, za kterými lze jít. To, že budoucnost je fakticky nejistá, víme díky všem prognostickým či futurologickým studiím, můžeme tak usuzovat i z častého odkazu na koncept ,,neurčitosti`` v relevantním vědeckém výzkumu.

Knížka Pavla Nováčka ukazuje, že budoucnost může být prizmatem, kterým se lze dívat na nejen na přítomnost, na naši roli v současném dění, ale i na konkrétní poznatky, které vědecké zkoumání v dílčích oborech přineslo. Pohled "zorným úhlem budoucnosti" umožňuje reformulovat vědecké otázky: ptáme se nejen po příčinách jevů, a po jejich deterministicky určených důsledcích, ale především po účelu a smyslu dění jako takového. Tento smysl pak již není pouze světu zvenčí "dán", ale je i námi spoluvytvářen - je to tedy smysl, jemuž nejen lidsky rozumíme, ale pro který se můžeme angažovat. Víra v tento smysl pak "osmyslňuje" i to, co je původně partikulární, dílčí, uvádí je do kontextu celku, a určuje místo jednotlivého v systému, struktuře nebo schématu toho, co lze poznat.

Že pak poznatky najednou do sebe "zapadají", jsou snadno pochopitelné a ukazují na možná řešení, si uvědomíme právě při četbě Nováčkovy knihy. Její hlavní poslání je racionalizační: vnáší řád do houštiny informací, nebo případných dezinformací, dohadů, mýtů a účelově deformovaných poznatků. Třídí, kategorizuje, vybírá podstatné, v přehledné a jednoduché formě "nabízí k použití", co bylo složitě a často i v kontroverzním duchu na skutečnosti vydobyto. Argumentuje podloženě, uvádí příklady, ilustruje: nepřesvědčuje, učí kritiky myslet - každý si může udělat názor sám.

Hledisko budoucnosti a celkového smyslu nepřináší jen určitou chronologii ztělesněnou logickým řazením myšlenek, logických celků, kapitol - je i perspektivou přinášející naději. Vyhlídky mohou být chmurné (z určitého pohledu) nebo povzbuzující (z jiného) - to z nás ale nesnímá odpovědnost za to, co se děje, a v tom je i naděje. Předností textu je i přiměřená víra především ve vlastní schopnosti, které staví na racionálně poznaném a usilují o nápravu skutečnosti. Tato víra znamená (v rovině koncepční) též opominutí problematiky vzdělávání - nač o něm dlouze hovořit, když (takto pojatá) fakta a znalost (institucionálních, právních atd.) možností vzdělávají samy o sobě. K tomu je třeba podotknout, že fakta mají platnost univerzální, kdežto hodnoty mohou (a většinou také jsou) být kulturně specifické - v Nováčkově knize se však můžeme dočíst o globální etice, univerzálních hodnotách, na nichž lze postavit sdílené úsilí nápravné.
Pokud máme shrnout hlavní přednost práce, je jí všestranná vyváženost: mezi hodnotovým základem, informačním přínosem, a systémovým přístupem, který usnadňuje porozumění souvislostem. Rovnováha je patrná i mezi šíří informací a jejich hloubkou - jednotlivé poznatky vždy otevírají nový pohled či naznačují dosud nevyužívaný přístup. Kniha tak nese všechny znaky dobré učebnice, a tak držíme autorovi palce, aby mu na ní "vyrostlo" mnoho následovníků.

Pavel Nováček ovšem svou poslední knihou dává mj. odpověď na často (na různých fórech) probírané, a v tomto případě poměrně vtíravé otázky, kterým se asi potenciální čtenáři také nevyhnou: Jak je takové dílo v době stále větší specializace všech oborů vědy i praktické činnosti možno vytvořit? Proč se vůbec dívat na svět takto komplexně, když to nepřinese žádný přínos teoretický (knihu nelze pokládat za primární pramen co se týče informací o pojednávaných fenoménech), ani snad praktický (metodiku pro řešení konkrétních problémů zde nenajdete)? Kniha ale ukazuje, z čeho takový "systémový" nebo "holistický" pohled vychází: je to (autorova) dobrá vůle a víra, že lze rozumně situaci pochopit a vyvodit z toho patřičné důsledky. Víra, která se v době krize věd a kritiky osvícenského myšlení už moc nenosí - protože nemusí vést k individualisticky pojatému úspěchu, ale může naopak přinést sdílené porozumění.

recenzováno 7.4.2011

Sub specie futuri

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí