zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Péče o pracovní prostředí při nakládání s odpady a při sanačních pracích

02.02.2012
BOZP
Sanace, staré zátěže
Zdraví
Péče o pracovní prostředí při nakládání s odpady a při sanačních pracích

Při nakládání s odpady a sanačních pracích je také nezbytné chránit zdraví pracovníků...

Jedná se např. o následující typy prací:

 • třídění odpadů u pohyblivého pásu třídicí linky
 • manipulace s odpady ve sběrných dvorech
 • používání samojízdných speciálních strojů na skládkách odpadů
 • používání bagrů a buldozerů při sanačních pracích a při úpravách překryvných vrstev skládek odpadů
 • nakládání s odpady ve spalovnách nebezpečných i komunálních odpadů
 • nakládání s kapalnými odpady, zejména z kategorie nebezpečných odpadů


a další práce, velmi dobře známé společnostem, které se touto problematikou zabývají.

Od roku 2000 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje povinnosti zaměstnavatelů vůči svým zaměstnancům při péči o pracovní prostředí (bezpečnost a hygiena práce). Důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit takové pracovní podmínky, aby odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Nejdůležitějším předpisem v tomto ohledu je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde vymezeny i hygienické limity pro jednotlivé rizikové faktory.

Praktický postup, jak naplňovat požadavky výše uvedené legislativy a vyhnout se sankcím při kontrolách orgánu ochrany veřejného zdraví a inspektorátu práce je následující:

Všechny profese vykonávající výše uvedené typy prací musí být kategorizovány. Na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se práce zařazují do čtyř kategorií (jako rizikové jsou práce kategorie tři a čtyři, dále práce zařazená do druhé kategorie, o níž takto rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví).

Zařazení do kategorie se provede na základě vyhodnocení naměřených hodnot rizikových faktorů pracovního prostředí. Měření provádí vždy akreditovaná laboratoř. Orgán ochrany veřejného zdraví uznává při schvalovacím postupu a při přípravě rozhodnutí o kategorizaci pouze protokoly akreditované nebo autorizované laboratoře.

Akreditovaná laboratoř provede na základě objednávky provozovatele měření faktorů pracovního prostředí.

Měří se a vyhodnocují následující faktory:

 • hluk,
 • vibrace na ruce a vibrace celkové,
 • prašnost, chemické látky,
 • mikroklimatické podmínky a tepelná zátěž,
 • zátěž chladem,
 • celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní poloha,
 • osvětlení,
 • neionizující záření a elektromagnetická pole,
 • biologické činitele.


Na základě protokolů z měření akreditovanou laboratoří a na základě porovnání naměřených hodnot s limity se vypracují návrhy zařazení práce do kategorie. Zařazení práce do kategorie se provede podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru (v případě že jsou pracovníci vystaveni několika faktorům).

K jednotlivým faktorům:

Hluk
Měření hluku se provádí měřením ekvivalentních hladin akustického tlaku na pracovních místech. Měření hluku se provádí pomocí zvukoměru a mikrofonu. Z naměřených hodnot a časového snímku se určí celosměnová expozice zátěže hlukem normovaná na osmihodinový pracovní den. Poté je sepsán protokol.

Vibrace na ruce a vibrace celkové
Měření vibrací se provádí měřením hladin zrychlení vibrací na ruce a celkových vibrací. Měření se provádí pomocí analyzátoru a snímačů vibrací. Na základě naměřených hodnot a časového snímku se stanoví celosměnová expozice daným vibracím, sepíše se protokol.

Pro hodnocení hluku a vibrací je rozhodující použití předpisu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde jsou uvedeny limity.
Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB. Korekci na druh práce je možno navrhnout v souvislosti s přípravou kategorizačního listu, avšak korekce schvaluje orgán ochrany veřejného zdraví.


Prašnost
Měření prašnosti na pracovištích se provádí formou osobního nebo stacionárního odběru vzorků pracovního ovzduší. O způsobu odběru rozhodne specialista na místě, případně při obhlídce. Délka odběru je závislá od doby vykonávání monitorované činnosti. V případě výskytu prachu s převážně fibrogenním účinkem se provádí odběr dvoustupňový. Odebraný vzorek se analyzuje. Z výsledků analýz a časového snímku se určí výpočtem celosměnová koncentrace, která se pro vyhodnocení porovnává s hodnotou PEL (přípustný expoziční limit). Je sepsán protokol.

Chemické škodliviny
Měření koncentrací chemických škodlivin se na pracovištích provádí formou osobního, nebo stacionárního odběru vzorků pracovního ovzduší. O způsobu odběru rozhodne specialista na místě, případně při obhlídce. Délka odběru je závislá od doby vykonávání monitorované činnosti. Provádí se krátkodobé odběry pro zjištění maximálních koncentrací pro následné porovnání s hodnotou NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace). Odebraný vzorek se analyzuje, z výsledků analýz a časového snímku se určí výpočtem celosměnová koncentrace a porovná se s hodnotou PEL (přípustný expoziční limit). Nejvyšší přípustná koncentrace nesmí být v žádném úseku směny překročena.

Limity PEL a NPK-P jsou uvedeny v NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Hygienickým limitem prachu se rozumí PEL, hygienickým limitem chemické látky se rozumí PEL a NPK-P.

Mikroklimatické podmínky a tepelná zátěž
Měří se teplota, vlhkost a rychlost proudění vzduchu podle schválené metodiky (metodika uvedená ve věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 2/2009). Tepelná zátěž se vyhodnocuje dle NV č. 361/2007 Sb.. Je sepsán protokol.

Celková fyzická a lokální svalová zátěž

Měření a hodnocení provádí lékař-specialista. Toto měření je náročné na přístrojové vybavení. Na základě výsledků z měření se vyhodnotí celková fyzická zátěž, případně lokální fyzická zátěž a provede se zařazení do kategorie. Je sepsán protokol.

Umělé osvětlení
Měří se intenzita osvětlení na místě zrakové činnosti (pracovní plocha) a celkové osvětlení pracovní místnosti na srovnávací rovině. Umístění měřících bodů se volí odvisle od místa zrakové činnosti, velikosti místnosti, rozložení pracovišť a situování svítidel. Naměřené hodnoty se porovnávají s požadavky platné legislativy (norma ČSN EN 12665).

Ostatní faktory se při nakládání s odpady a sanačních pracích nevyskytují ve velké míře, pokud není sanováno velmi specifické uložiště, jako např. uložiště jaderných odpadů. K tomu však slouží hodnocení podle radiačního zákona a souvisejících zvláštních předpisů.

Výskyt a opodstatněnost měření, hodnocení faktorů pracovního prostředí při výše zmíněných typech prací:

 • třídění odpadů u pohyblivého pásu třídicí linky

prašnost, chemické škodliviny, mikroklima a tepelná zátěž, zátěž chladem, celková fyzická zátěž i lokální svalová zátěž, hluk, celkové vibrace.

 • manipulace s odpady ve sběrných dvorech

prašnost, chemické škodliviny, mikroklima a tepelná zátěž, zátěž chladem, celková fyzická zátěž i lokální svalová zátěž, hluk, celkové vibrace.

 • používání samojízdných speciálních strojů na skládkách odpadů

prašnost, chemické škodliviny, zátěž chladem, celková fyzická zátěž i lokální svalová zátěž, hluk, celkové vibrace, vibrace na ruce.

 • používání bagrů, buldozerů a nakladačů při sanačních pracích a při úpravách překryvných vrstev skládek odpadů, případně v kompostárnách

prašnost, chemické škodliviny, zátěž chladem, celková fyzická zátěž i lokální svalová zátěž, hluk, celkové vibrace, vibrace na ruce.

 • nakládání s odpady ve spalovnách nebezpečných i komunálních odpadů

prašnost, chemické škodliviny, tepelná zátěž, celková fyzická zátěž i lokální svalová zátěž, hluk.

 • nakládání s kapalnými odpady, zejména z kategorie nebezpečných kapalných odpadů (např. v chemických čistírnách odpadních vod u společností, které na zakázku zneškodňují přivezené kapalné odpady a průmyslové odpadní vody)

chemické škodliviny, celková fyzická zátěž i lokální svalová zátěž, hluk.

 • velín spalovny, provozní místnost skládky, provozní místnost kompostárny nebo třídírny

hluk, mikroklimatické podmínky, umělé osvětlení

V případě překročení limitů pro jednotlivé faktory nastupují tři možné cesty řešení:

1. Přednost mají technická opatření ke snížení koncentrací škodlivých látek či snížení nepříznivých účinků jednotlivých faktorů:

Prach - odsávání, větrání, změna technologie,
Chemické látky - místní odsávání, automatizace procesů, vyloučení chemické škodliviny, větrání pracoviště,
Hluk a vibrace - protihluková a antivibrační opatření,
Hluk, vibrace, mikroklima, zátěž chladem - vyhovující kabiny samojízdných strojů,
atd. atd.

2. Organizační opatření:
Změna organizace práce, dodržování určeného způsobu práce, rotace pracovníků, bezpečnostní přestávky apod.

3. Náhradní opatření - osobní ochranné pracovní pomůcky:
Respirátory - prach,
Ochranné masky či polomasky (případně roušky) s filtrem vždy se specifickou vložkou odpovídající zachycovaným látkám - chemické látky,
Sluchátka, zátky do uší, protihluková přilba - hluk ,
Antivibrační rukavice - vibrace na ruce
atd.atd.

Limity ve vztahu ke kategoriím práce (pro rizikový faktor prach, chemické látky a hluk):

Chemické látky a prach

Kategorie II - průměrné celosměnové koncentrace jsou vyšší než 30 % PEL, avšak hodnotu PEL nepřekračují.
Kategorie III - průměrné celosměnové koncentrace jsou vyšší než hodnota PEL, avšak o méně než trojnásobek této hodnoty
Kategorie IV - průměrné celosměnové koncentrace jsou vyšší než trojnásobek PEL

Hluk

Kategorie II - L Aeq 75-85 dB
Kategorie III - L Aeq 85-105 dB
Kategorie IV - L Aeq nad 105 dB

Závěrečné slovo
Provozovatel, který nakládá s odpady nebo provádí sanační práce, má určitě dostatek starostí s technickým a ekonomickým zajištěním své profesionální činnosti. Nicméně jeho povinností je dle již zmiňované legislativy zařadit své zaměstnance - jednotlivé práce do kategorií. Proto se doporučuje provádět měření faktorů pracovního prostředí prostřednictvím akreditované laboratoře, která je schopna taktéž zajistit vypracování návrhů zařazení prací do kategorií, případně jednat s pracovníky příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Jedině tak budou vždy plněny požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů, bude eliminováno riziko postihů a budou ochráněni pracovníci před negativními zdravotními účinky prachu, chemických škodlivin, hluku i ostatních rizikových faktorů.

Ing. Vladimír Plachý
EMPLA AG spol. s r.o.
plachy@empla.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
EKONOX s.r.o.
23
1. 2020
23.1.2020 - Seminář, školení
Regionální centrum Olomouc
24
3. 2020
24.3.2020 - Seminář, školení
Brno, Koleje JAK
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí