zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

3 Vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky...

10.11.2011
Chráněná území
3 Vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky...

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Citace: 320/2011 Sb. Částka: 113/2011 Sb.
Na straně (od-do): 3930-3937 Rozeslána dne: 9. listopadu 2011
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 24. října 2011 Datum účinnosti od: 1. prosince 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

320

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Polabská černava (dále jen "národní přírodní památka").

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Jelenice u Mělníka. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Velký Borek. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a)
polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou asociace Cladietum marisci, slatinná společenstva svazu Caricion davallianae, střídavě vlhké bezkolencové louky, vegetace polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, slatinná společenstva asociace Juncetum subnodulosi na přechodu k pcháčovým a bezkolencovým loukám, vegetace vysokých ostřic nebo tužebníkových lad a jasanovo-olšové lužní porosty,

b)
vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů hořečku nahořklého jazykovitého (Gentianella amarella subsp. lingulata), pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), mařice pilovité (Cladium mariscus), sítiny slatinné (Juncus subnodulosus), šášiny rezavé (Schoenus ferrugineus), šášiny načernalé (Schoenus nigricans), třtiny pestré (Calamagrostis varia), tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) a vstavače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich biotopů,

c)
vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jeho biotopu.


§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a)
provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b)
provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením3),

c)
zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

d)
vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

e)
měnit vodní režim pozemků,

f)
hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

g)
vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

h)
zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,

i)
přikrmovat zvěř,

j)
rozdělávat ohně, nebo

k)
vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému4), věcně a místně příslušných správních orgánů5), správců vodních toků při provádění správy vodních toků, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně a vozidel provozovatele regionální dráhy a dopravce na této dráze při provozování dráhy nebo odstraňování následků mimořádných událostí.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
3)
§ 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.
4)
§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
5)
§ 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Citace: 321/2011 Sb. Částka: 113/2011 Sb.
Na straně (od-do): 3938-3940 Rozeslána dne: 9. listopadu 2011
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 24. října 2011 Datum účinnosti od: 1. prosince 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

321


VYHLÁŠKA


ze dne 24. října 2011


o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1


Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky (dále jen "národní přírodní památka").

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko u Sadské. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2


Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:


a)
zbytek polabské černavy na podloží sladkovodní křídy s lučními společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk,


b)
vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) a mečíku bahenního (Gladiolus palustris), včetně jejich biotopů.

§ 3


Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:


a)
provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),


b)
vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,


c)
měnit vodní režim pozemků,


d)
hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,


e)
zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slaniska,


f)
přikrmovat zvěř, nebo


g)
vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému3), věcně a místně příslušných správních orgánů4), správců vodních toků při provádění správy vodních toků, vozidel potřebných pro zajištění péče o pozemky či porosty.

§ 4


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.

Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

3)
§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

4)
§ 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 321/2011 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 321/2011 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Citace: 322/2011 Sb. Částka: 113/2011 Sb.
Na straně (od-do): 3941-3946 Rozeslána dne: 9. listopadu 2011
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 24. října 2011 Datum účinnosti od: 1. prosince 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku: (budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů) Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
322


VYHLÁŠKA


ze dne 24. října 2011


o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1


Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Švařec (dále jen "národní přírodní památka").

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Švařec a Koroužné. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2


Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:


a)
společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačovitými, mezofilních ovsíkových luk a mezofilních bylinných lemů,


b)
vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich biotopů,


c)
vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), včetně jeho biotopu.

§ 3


Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:


a)
provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),


b)
provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením3),


c)
zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,


d)
vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,


e)
hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,


f)
vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,


g)
zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,


h)
přikrmovat nebo vnadit zvěř,


i)
rozdělávat ohně, nebo


j)
vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému4), věcně a místně příslušných správních orgánů5), správců vodních toků při provádění správy vodních toků a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.

§ 4


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.

Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

3)
§ 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.

4)
§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5)
§ 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí