zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se osobně připravit na příchod povodně?

13.11.2011
Povodně
Jak se osobně připravit na příchod povodně?

Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno.


Co je povodeň?

Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Dělení povodní

Rozlišujeme 2 typy povodní:

 • přirozená povodeň: způsobená přírodními jevy(tání, dešťové srážky, chod ledů),
 • zvláštní povodeň: způsobená civilizačními vlivy (porucha vodního díla, která může vést až k havárii - např. protržení hráze).

Závažnější je povodeň zvláštní, která může nastat znenadání a její dopady by byly katastrofální. Vznik zvláštní povodně je však méně pravděpodobnější než vznik přirozené povodně.

Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA)

1. SPA = BDĚLOST

 • nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí,
 • za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou,
 • při 1. SPA ještě nedochází k vybředení toku a jeho rozlivům, a tedy ani k hmotným škodám na majetku.

2. SPA = POHOTOVOST

 • vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, kdy však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto,
 • při 2. SPA již dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na majetku,
 • dochází většinou k zaplavování příbřežních luk a porostů,
 • aktivují se povodňové orgány a další složky povodňové služby.

3. SPA = OHROŽENÍ

 • vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
 • při 3. SPA dochází k zaplavování měst a obcí, a proto se provádějí zabezpečovací či záchranné práce.

Aktuální informace o průtoku a odpovídajících stupních povodňové aktivity na Jižní Moravě získáte na webové stránce Povodí Moravy, s.p. http://www.pmo.cz

Jak se na povodně připravit

Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem (jak dlouhodobá opatření, tak okamžité kroky k řešení při již hrozícím zaplavení obydlí).

a) dlouhodobá příprava:

 • pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavět v místě, kde hrozí povodeň (pasivní zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte s dodatečnými náklady na protipovodňové úpravy obydlí (a také s možnými problémy s neochotou pojišťoven při pojištění domu)
 • zjistěte si na Vašem obecním (městském) úřadě, do jaké výšky může být zaplaveno Vaše obydlí při přirozené povodni a za jak dlouho do Vaší obce dorazí průlomová vlna při zvláštní povodni (pokud v místě Vašeho bydliště hrozí),
 • pokud již Váš dům stojí, zvažte možné dodatečné stavební úpravy, které ochrání Váš majetek (např. izolace, zpětné klapky v potrubí...) - tyto informace naleznete u specializovaných firem (např. každoročně na veletrhu Envibrno - Watenvi).

b) krátkodobá příprava (těsně před opuštěním obydlí):

 • pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
 • odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
 • připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem ...),
 • uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 • informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
 • přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
 • utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
 • sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
 • odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
 • v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
 • řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci),
 • při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.

Jak se chovat při opuštění domácnosti, jak sbalit evakuační zavazadlo a kde se ukrýt při povodni naleznete v kapitolách Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci, Co má obsahovat evakuační zavazadlo a Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.

Na co byste se měli zaměřit po povodni

Zkontrolujte své obydlí, zejména:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu/domu,
 • rozvody energií (plyn, elektřina),
 • stav studny,
 • stav kanalizace a rozvodů vody,
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů (poměr tlaků - nebezpečí zborcení).

Podle pokynů hygienika:

 • zlikvidujte potraviny zasažené vodou,
 • zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou,
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní (vždy používejte ochranné prostředky!),
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si u obecního (městského) úřadu vyžádejte:

 • finanční pomoc,
 • pitnou vodu, potraviny, sezónní oblečení, hygienické potřeby,
 • potřebné nářadí (pro likvidaci povodňových škod),
 • další potřebné prostředky (dezinfekční, ochranné atd.).

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte Vaši pojišťovnu ohledně náhrady škody:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
 • po uzavření šetření bude následovat odškodnění (náhrada škody).

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

 • informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací lze obdržet od obecního (městského) úřadu,
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
 • dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
 • odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí; nepodceňujte nebezpečí dlouhodobé práce v extrémních podmínkách,
 • odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu; vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat.

ZDROJ: Portál Jihomoravského kraje

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí