zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2011
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

282


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 14. září 2011,


kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., (dále jen "zákon"), a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje věta "Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.".

2. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2012 a pro období následující, s výjimkou žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1. Žádost podle odstavců 1 a 2 o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.".

3. V § 3a se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2012 a pro období následující.".

4. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně nadpisů znějí:


"§ 3b


Žádost o prodloužení období zařazení
do agroenvironmentálního opatření

(1) Hodlá-li žadatel v pátém roce zařazení do agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období


a)
do 31. prosince 2013, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b), nebo


b)
do 31. března 2014, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,


podá žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen "žádost o prodloužení") podle odstavce 2. Žádost o prodloužení nelze podat pro agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1.

(2) Žádost o prodloužení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 30. listopadu pátého roku příslušného pětiletého období. V případě, že žadatel žádost o prodloužení v uvedeném termínu Fondu nedoručí, platí pro zařazení do agroenvironmentálního opatření období v souladu s § 3 odst. 2.

(3) Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 2 zařadí do prodlouženého období podle odstavce 1.

§ 3c


Převod zařazení z titulu louky do titulu pastviny

(1) Hodlá-li žadatel změnit zařazení v podopatření ošetřování travních porostů z titulu louky podle § 2 písm. b) bodu 1 do titulu pastviny podle § 2 písm. b) bodu 7, lze tak učinit


a)
pouze na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, který je v pátém roce závazku zařazen do titulu louky podle § 2 písm. b) bodu 1 a zároveň se nachází více než 50 % výměry mimo zvláště chráněné území5), mimo území ochranných pásem národních parků5) nebo mimo území ptačí oblasti5),


b)
pouze žádostí o změnu zařazení podávanou v roce bezprostředně následujícím po roce, kdy žadatel podal žádost o prodloužení podle § 3b odst. 2.


(2) Na žádost o změnu zařazení uvedenou v odstavci 1 písm. b) se použijí podmínky pro podání žádosti o změnu zařazení uvedené v § 5 odst. 9 obdobně.

(3) Fond na základě žádosti o změnu zařazení uvedené v odstavci 1 písm. b) rozhodne o zařazení žadatele v prodlouženém období závazku do titulu pastviny podle § 2 písm. b) bodu 7.".

5. V § 4 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:


"e)
v případě použití přípravků na ochranu rostlin žadatel vede záznamy (evidenci) o používání těchto přípravků v souladu s příslušným předpisem Evropské unie10),


_____________________________________

10)
Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.".


6. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za zvýšení výměry se pro účely tohoto nařízení nepovažuje provedení změny v evidenci půdy podle § 3h nebo 3p zákona, jestliže touto změnou došlo ke zvýšení výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, který je v agroenvironmentálním opatření zařazen.".

7. V § 5 odst. 5 písm. f) se slovo "nebo" zrušuje.

8. V § 5 odst. 5 písmeno g) zní:


"g)
pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 15 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 v případě zařazení žadatele do roku 2011 včetně, nebo 10 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 v případě zařazení žadatele počínaje rokem 2012 včetně, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až f) a h) se nepřihlíží, nebo".


9. V § 5 odst. 5 se doplňuje písmeno h), které zní:


"h)
ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3b odst. 1, nejvýše však do 6 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, jedná-li se o prodloužení závazku o 2 roky, nebo nejvýše do 3 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, jedná-li se o prodloužení závazku o 1 rok, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až g) se nepřihlíží,".


10. V § 6 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:


"c)
výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. h) v průběhu zbývající části příslušného prodlouženého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. h) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. h) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.".


11. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Nedodržení podmínky převodcem nebo nabyvatelem uvedené v § 7 odst. 5 nebo § 9 odst. 6 písm. a) nebo b) v důsledku skutečností uvedených v odstavcích 1 nebo 2 se za porušení vedoucí k postupu podle § 14 až 19 nepovažuje, pokud porušení trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém nabyvatel nabyl zemědělskou půdu převodce v evidenci půdy.".

12. V § 6 odstavec 8 zní:

"(8) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let v případě pětiletých závazků, v průběhu 5 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků a v průběhu 6 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se sankce uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let v případě pětiletých závazků, za 6 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků a za 7 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků.".

13. V § 7 odst. 5 písm. a) se slova "k 31. červenci příslušného kalendářního roku" nahrazují slovy "každý den od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (dále jen "kontrolní období")".

14. V § 7 odst. 5 písm. b) a v § 9 odst. 6 písm. a) a b) se slova "k 31. červenci příslušného kalendářního roku" nahrazují slovy "každý den v kontrolním období".

15. V § 7 odst. 6 se slova "žadatel k 31. červenci příslušného kalendářního roku" nahrazují slovy "žadatel po dobu kontrolního období", slova "k 31. červenci příslušného kalendářního roku" se nahrazují slovy " ; žadatel je povinen uvést počet chovaných koní v kategorii podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období" a na konci odstavce se doplňují věty "Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle odstavce 5 počet chovaných koní držených na hospodářství20) přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni.".

16. V § 7 se doplňují odstavce 10 a 11, které včetně poznámky pod čarou č. 44 znějí:

"(10) Žadatel, který žádá o dotaci na sad, musí provádět


a)
v rozsahu odpovídajícímu použité pěstební technologii pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných keřů do 15. srpna příslušného kalendářního roku,


b)
pravidelnou seč nebo mulčování bylinného pokryvu včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud se na půdním bloku nebo jeho dílu nachází bylinný pokryv, nebo pastvu s posečením nedopasků včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud se na půdním bloku nebo jeho dílu nachází bylinný pokryv.


(11) Žadatel po celou dobu závazku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu do tohoto titulu zařazeném nebo na který byla podána žádost o zařazení do tohoto titulu a evidovaném v evidenci půdy s kulturou ovocný sad, na jehož ploše se nevyskytovala kultura ovocný sad před 1. říjnem 2011, zajistí


a)
aby vysázené ovocné stromy a keře byly vysazeny rozmnožovacím materiálem odrůdy ovocného stromu nebo keře podle zákona o oběhu osiva a sadby44), kromě podnože,


b)
oporu ovocných stromů u nové výsadby,


c)
účinnou ochranu proti okusu u ovocných stromů.


_____________________________________

44)
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.".


17. V § 9 odst. 6 písm. c) se slova "chová-li k 31. červenci příslušného kalendářního roku" nahrazují slovy "chová-li po dobu kontrolního období" a slova "k 31. červenci příslušného kalendářního roku," se nahrazují slovy " ; žadatel je povinen uvést počet chovaných koní v kategorii podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle písmen a) a b) počet chovaných koní držených na hospodářství20) přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni,".

18. V § 13 odst. 1 písm. b) a e) se za slovo "díly" vkládají slova "s kulturou, na níž lze požadovat podle § 7 dotaci".

19. V § 13 odst. 5 se slova ", popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 103/2003 Sb." zrušují.

20. V § 14 odst. 1 písmeno a) zní:


"a)
titulu ekologické zemědělství porušení


1.
podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši do 20 000 Kč včetně33), nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),


2.
podmínky uvedené v § 7 odst. 11 písm. b) nebo c), snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,".


21. V § 14 odst. 2 písm. b) bodech 2 a 3 a v § 14 odst. 2 písm. d) bodech 1 a 2 se slova "k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla" nahrazují slovy "byla jednou v kontrolním období" a slova "k tomuto datu" se zrušují.

22. V § 14 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní:


"4.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 10 písm. a) nebo b); snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,".


23. V § 14 odst. 3 písmeno a) zní:


"a)
při uplatnění titulu ekologické zemědělství


1.
porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně36), nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),


2.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,


3.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,".


24. V § 14 odst. 3 písm. l) se slova " ; za porušení podmínky v § 10 odst. 6 písm. b) se rovněž považuje porušení této podmínky po prvním roce příslušného pětiletého období" zrušují.

25. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:


"n)
při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů


1.
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,


2.
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu.".


26. V § 14 odstavec 5 zní:

"(5) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření vypočtená podle § 13 se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele


a)
při uplatnění titulu ekologické zemědělství


1.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,


2.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,


3.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 11 písm. a); snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,


b)
při uplatnění titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,


c)
při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů


1.
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,


2.
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu.".


27. V § 15 písm. c) bodech 2 a 3 a § 15 písm. e) bodech 1 a 2 se slova "k 31. červenci příslušného kalendářního roku" nahrazují slovy "v kontrolním období" a slova "k tomuto datu" se zrušují.

28. V § 15 se na konci písmene c) doplňují body 4 a 5, které znějí:


"4.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,


5.
porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,".


29. V § 15 písm. e) se za bod 2 vkládají nové body 3 a 4, které znějí:


"3.
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,


4.
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,".


Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 5.

30. V § 15 se na konci textu písmene o) doplňují slova "nebo porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b), byla-li již udělena sankce za porušení této podmínky v souladu s § 14 odst. 3 písm. l)".

31. V § 15 písmeno r) zní:


"r)
porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e), přičemž za porušení této podmínky se považuje nepředložení záznamů (evidence) o používání přípravků na ochranu rostlin10) v průběhu kontroly na místě35) nebo předložení takových záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a), § 8 odst. 5 písm. a), § 8 odst. 5 písm. b), § 8 odst. 5 písm. e) nebo § 8 odst. 7 písm. d).".


32. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:


"§ 20a


Prodloužené závazky

Na prodloužené období se použijí obdobně ustanovení upravující pětileté období, přičemž podmínky stanovené pro pátý rok příslušného pětiletého období se použijí obdobně pro poslední rok prodlouženého období, nestanoví-li toto nařízení jinak.".

33. Příloha č. 6 zní:


"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

34. Příloha č. 11 zní:


"Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

35. Příloha č. 13 zní:


"Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Čl. II


Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Při posuzování žádosti podle § 5 odst. 9 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., jde-li o žádost podanou pro kalendářní rok 2011 a pro kalendářní roky předcházející, podané po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije § 5 odst. 5 písm. g) nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2011.

Předseda vlády:


RNDr. Nečas v. r.


Ministr zemědělství:


Ing. Fuksa v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí