zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

30.08.2011
Ovzduší
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší...

Citace: 257/2011 Sb. Částka: 89/2011 Sb.
Na straně (od-do): 3077-3078 Rozeslána dne: 30. srpna 2011
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 19. srpna 2011 Datum účinnosti od: 13. září 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě:86/2002 Sb.
Předpis mění: 337/2010 Sb.

257

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky
a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, se mění takto:

1. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Těkavé organické látky

Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na

a)
těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F s výjimkou benzinu,

b)
těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu,

c)
halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351,

d)
halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68,

e)
benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) až d).".

2. V § 4 odst. 4 se slova "§ 3 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a), b), c) nebo d)".

3. V § 5 odst. 3 se za slova "§ 3 písm. a)" vkládají slova "nebo b)".

4. V § 5 odst. 4 se slova "§ 3 písm. b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. c) nebo d)".

5. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "§ 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a) až d)".

6. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "§ 3 písm. c)" nahrazují slovy "§ 3 písm. e)".

7. V § 6 odst. 3 se slova "organických rozpouštědel" nahrazují slovy "těkavých organických látek".

8. V § 6 se dolpňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce používající těkavé organické látky podle § 3 písm. a) nebo b) nebo směsi s obsahem těchto látek průběžně nahrazuje tyto látky nebo směsi s obsahem těchto látek méně škodlivými látkami nebo směsmi, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.".

9. V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.1 se slova "§ 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a), b), c) nebo d)".

10. V příloze č. 1 v bodě 2.1 v poznámce č. 1 pod tabulkou č. 1 a č. 2 se za slova "§ 3 písm. a)" vkládají slova "nebo b)".

11. V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.2 se slova "§ 3 písm. c)" nahrazují slovy "§ 3 písm. e)".

12. V příloze č. 1 v bodě 2.2.1 se slova "§ 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a), b), c) nebo d)".

13. V příloze č. 5 části II tabulce A ve vysvětlivkách se slova "vyšším než 15 % hmotnostních" nahrazují slovy "15 % hmotnostních a více".

14. V příloze č. 5 části II tabulce B ve vysvětlivkách se slova "vyšším než 15 % hmotnostních" nahrazují slovy "15 % hmotnostních a více".

Čl. II

Účinnost

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

2. Ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 337/2010 Sb., ve znění této vyhlášky pozbývají platnosti uplynutím dne 31. května 2015.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí