zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

20.07.2011
Ovzduší
Vodní cesty
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 11 a § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší...

Citace: 199/2011 Sb. Částka: 71/2011 Sb.
Na straně (od-do): 2100-2105 Rozeslána dne: 15. července 2011
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 27. června 2011 Datum účinnosti od: 15. července 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 82/2002 Sb.
Předpis ruší: 455/2006 Sb.

Text předpisu:

199

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011

o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 11 a § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

a)
požadavky na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby2) a plavidlech námořní plavby3), která plují pod vlajkou České republiky, požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto palivech,

b)
osvědčování kvality lodních paliv.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na použití lodních paliv

a)
ve výzkumu a testování,

b)
určených k přepracování před jejich konečným spálením,

c)
pro další zpracování v rafinérském průmyslu,

d)
v plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři,

e)
v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování, a

f)
na plavidlech, která používají schválené technologie snižování emisí4).


§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
lodním palivem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1,

b)
motorovou naftou jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMB a DMC uvedené v příloze č. 1,

c)
plynovým olejem jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX a DMA uvedené v příloze č. 1,

d)
distributorem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí jako první lodní palivo na trh,

e)
uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na výsostném území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel.


§ 3

Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1) Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby podle § 1 odst. 1 písm. a), může být při plavbě v Baltském moři a v jeho přístavech a v Severním moři a v jeho přístavech nejvýše 1,5 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, se řídí ustanovením přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této úmluvě.

(2) Obsah síry v lodním plynovém oleji uvedeném na trh Evropské unie na území České republiky nesmí překročit 0,001 % hmotnostních.

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných

a)
vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních,

b)
plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

(4) Přechod provozu na požadované lodní palivo u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské země Evropské unie a případná změna na původní lodní palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případ, kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu odebírá elektrickou energii ze břehu.


§ 4

Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1) Odběr vzorku za účelem ověřování kvality lodních paliv zabezpečuje distributor. Odebírání vzorků provádí v souladu s postupy podle přílohy č. 2.

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 1 se zajišťuje postupy podle příloh č. 1 a 2 a její výsledky jsou evidovány.

(3) Sledování obsahu síry v lodních palivech uvedených poprvé na trh České republiky, který zabezpečuje Česká obchodní inspekce5), se provádí průběžně odběrem vzorků lodních paliv u distributora. Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou5), která o výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol.

(4) Postupy ověřování kvality lodních paliv používaných na plavidlech námořní plavby jsou stanoveny Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této úmluvě a jsou kontrolovány orgány pobřežních států.


§ 5

Osvědčování kvality lodních paliv

(1) Doklad osvědčující kvalitu lodních paliv (dále jen "osvědčení") je vystavován distributorem a je součástí každé dodávky lodního paliva. Součástí osvědčení o kvalitě lodního paliva je také zapečetěný vzorek dodávaného paliva.

(2) Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje

a)
jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje distributora, obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo podnikání u osob, které nejsou občany České republiky,

b)
druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód kombinované nomenklatury6),

c)
prohlášení o splnění požadavků stanovených pro lodní palivo touto vyhláškou a příslušnými technickými normami s uvedením skutečného obsahu síry, datum poslední kontroly kvality a identifikační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,

d)
hmotnost dodávky lodního paliva,

e)
datum nakládky lodního paliva a

f)
jméno a příjmení osoby, která osvědčení k lodnímu palivu vystavila, a datum vystavení tohoto osvědčení.


§ 6

Ohlašování údajů o obsahu síry v lodních palivech

Údaje o množství a obsahu síry v lodních palivech jsou každoročně oznamovány distributorem Ministerstvu životního prostředí v termínu do 31. března za uplynulý kalendářní rok podle bodu 2 přílohy č. 3.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a změně směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
2)
§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
3)
§ 2 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
4)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.
5)
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
CHEMELEONI s.r.o.
21
4. 2020
21-22.4.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
22
4. 2020
22.4.2020 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
23
4. 2020
23.4.2020 - Seminář, školení
EA Hotel Populus, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí