zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody ...

29.06.2011
Pitná voda
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody ...

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích..

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov)

Citace: 174/2011 Sb.
Částka: 63/2011 Sb.
Na straně (od-do): 1779-1781
Rozeslána dne: 29. června 2011
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 13. června 2011
Datum účinnosti od: 1. září 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 164/2001 Sb.

Text předpisu:

174

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2011

o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní,
Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod
v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech
a o vymezení konkrétních ochranných opatření
(vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov)


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


Stanovení ochranných pásem

§ 1

(K § 21 odst. 1, § 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) Ochranná pásma I. a II. stupně se stanoví k ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody, které jsou jímány v katastrálním území

a)
Louka u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský,

1.
vrtem HV-3 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 1554/3,

2.
vrty HV-5, HV-6 nacházejícími se na pozemkové parcele č. 694/1,

3.
vrtem HV-33 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 735/1,

b)
Mnichov u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský, vrtem HV-35 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 1687/4,

c)
Prameny, kraj Karlovarský, vrtem HV-13 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 533/1.

(2) Ochranná pásma I. a II. stupně se stanoví k ochraně zdrojů přírodních minerálních vod, které jsou jímány v katastrálním území

a)
Nová Ves u Sokolova, kraj Karlovarský,

1.
vrty BJ-14, HV-22, HV-23 nacházejícími se na pozemkové parcele č. 1268/1,

2.
vrtem HV-24 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 1269/1,

b)
Louka u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský,

1.
vrtem HV-3 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 1554/3,

2.
vrty HV-5, HV-6 nacházejícími se na pozemkové parcele č. 694/1,

3.
vrtem BJ-2 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 694/2,

4.
vrty HV-31, HV-32, HV-33 nacházejícími se na pozemkové parcele č. 735/1,

c)
Mnichov u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský,

1.
vrtem HV-34 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 1687/5,

2.
vrtem HV-35 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 1687/4,

d)
Prameny, kraj Karlovarský, vrty HV-13, HV-13 A, HV-14, HV-14 A nacházejícími se na pozemkové parcele č. 533/1.


§ 2

(1) Ochranná pásma I. stupně zdrojů uvedených v § 1 tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje. Jde o území vymezené čtverci o straně 10 m, v jejichž středech se nacházejí vrty uvedené v § 1.

(2) Ochranná pásma I. stupně jsou současně pásmy fyzické ochrany zdrojů.

(3) Hranice ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačena v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou této vyhlášky.


§ 3

(1) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně části infiltračního území zřídelní struktury zdrojů.

(2) V rámci ochranného pásma II. stupně se podle stupně ochrany vymezuje

a)
dílčí pásmo stupně II A,

b)
dílčí pásmo stupně II B.

(3) Hranice dílčího pásma stupně II A a dílčího pásma stupně II B jsou graficky vyznačeny v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou této vyhlášky.


§ 4

Vymezení ochranných pásem I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000 a ochranných pásem II. stupně v základních mapách České republiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 je k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Městském úřadě v Mariánských Lázních, na Městském úřadě v Sokolově, na Městském úřadě v Horním Slavkově a na Krajském úřadě Karlovarského kraje.


Vymezení konkrétních ochranných opatření

§ 5

(K § 24 lázeňského zákona)

(1) Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán.

(2) Ochranná pásma I. stupně zdrojů uvedených v § 1 odst. 1 a 2 se musí oplotit.


§ 6

(K § 23 lázeňského zákona)

(1) V dílčím pásmu stupně II A je zakázáno:

a)
provádět hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem1) a zásahy trvale narušující skalní podklad; jde-li o práce a úpravy nutné v zájmu ochrany a využívání zdrojů, postupuje se podle § 37 lázeňského zákona,

b)
zřizovat vrty pro získání tepelné energie,

c)
provádět trhací práce1),

d)
aplikovat hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem2),

e)
zřizovat a provozovat skládky odpadů všeho druhu, zřizovat a provozovat zařízení k využívání odpadů, k úpravě odpadů a nebo ke sběru a výkupu odpadů3),

f)
vypouštět odpadní vody do vod podzemních4),

g)
provádět činnosti, které mají vliv na minimální hladiny podzemních vod5),

h)
zřizovat kafilerie, jatka, spalovny odpadů,

i)
budovat produktovody závadných látek4),

j)
převádět dobytek brodem,

k)
zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody; jde-li o zacházení, které je nutné v zájmu ochrany a využívání zdrojů, postupuje se podle jiného právního předpisu4),

l)
provozovat intenzivní chov hospodářských zvířat a zvěře6),

m)
volně tábořit v přírodě.

(2) V dílčím pásmu stupně II B je zakázáno provádět činnosti uvedené v odstavci 1 písm. c), g), h), i), k).

(3) Bez vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie7) nelze v dílčím pásmu stupně II B zřizovat vrty pro získání tepelné energie.


§ 7

Přechodné ustanovení

Činnosti uvedené v § 6 odst. 1 a 2, pokud jsou v dílčím pásmu stupně II A nebo dílčím pásmu stupně II B prováděny, budou ukončeny do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


____________________________________________________________

1)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb.
3)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 37 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb.
6)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 174/2011 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí