zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář SYSTÉM EMS (ISO 14001) - ZAVEDENÍ, PROVOZ A ZKUŠENOSTI

02.05.2011
EMS
Seminář SYSTÉM EMS (ISO 14001) - ZAVEDENÍ, PROVOZ A ZKUŠENOSTI

Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) podle normy ISO 14001 a možnostech využití podpůrné skupiny norem řady ISO 14000.

Vážení přátelé,

jedním ze způsobů, kterými se úspěšné podniky ve světě hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a k programům společenské odpovědnosti je zavádění systémů řízení, které se snaží o co nejmenší narušování životního prostředí provozem podniku.
Takovým systémem řízení podniku je i tzv. EMS - systém řízení vztahu k životnímu prostředí, realizovaný podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001.

Zavedení a využívání tohoto systému v podnicích není samoúčelné (jen pro certifikát), ale mluví pro ně přinejmenším tyto důvody:

 • zavedení systému EMS podle normy ISO 14001 (nebo jiného standardu, např. program EMAS Evropských společenství) zprůhledňuje postoj podniku k životnímu prostředí, vede podnik k soustavnému zlepšování v této oblasti a tím mu také pomáhá zlepšovat pověst u zákazníků a veřejnosti,
 • zavedení systému EMS se podniku pozitivně vrací v ekonomické oblasti (lepší využití materiálů a energie, méně odpadů, nižší poplatky za znečišťování ŽP atd.),
 • certifikace systému EMS v podniku přispívá k vyšší konkurenceschopnosti při prodeji a vývozu výrobků či služeb. U řady odběratelů se již stalo dobrým zvykem to, že vyžadují, aby jejich dodavatelé měli zaveden systém EMS.
 • zavedený systém EMS umožňuje podniku daleko lépe zvládat případné havárie a jiné neočekávané pohromy a umožňuje účinně předcházet jejich negativním následkům na životní prostředí nebo je minimalizovat.
 • Zavedený a dobře provozovaný systém EMS umožní zlepšovat vztahy mezi zaměstnanci a managementem a umožňuje efektivní zapojovaní zaměstnanců do přípravy a realizace dlouhodobých plánů a politik podniku.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce


PROGRAM SEMINÁŘE

17. května 2011 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky, příklady
12.30 - 14.30 Přednášky, příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) podle normy ISO 14001 a možnostech využití podpůrné skupiny norem řady ISO 14000. Dále bude probrán způsob a praktické zavádění systému EMS do praxe v podniku, zkušenosti z provozu EMS v podnicích a budou představeny minimální nároky nutné k certifikaci systému EMS v podniku dle ISO 14001.
Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci a zkušenosti ze zavádění EMS v podnicích, především na:

 • postup stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,
 • provedení předběžného environmentálního posouzení stanovení slabých míst z hlediska vlivů na životní prostředí a rizik pro životní prostředí,
 • stanovení reálných cílů, cílových hodnot a zásad ekologické politiky v podniku při dodržení zásady neustálého zlepšování environmentálního profilu podniku,
 • nutnou dokumentaci realizace a výsledků systému EMS (ekologická politika, návody a postupy),
 • provádění interních auditů systému EMS,
 • vliv EMS na kvalitu a efektivnost výroby, zlepšení celkového působení podniků na veřejnost, atd.
 • zjednodušení a pomoc při zavádění jednotlivých prvků systému EMS (normy řady ISO 14000, EMAS).

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 14. května 2011.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 1.950,- Kč
Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín semináře a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500,, variabilní symbol 2011301.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na semináři předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo u registrace. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
10. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí