zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČSN EN 16001:2010 - Certifikace systému managementu hospodaření s energií

21.04.2011
Energie
EMS
ČSN EN 16001:2010 - Certifikace systému managementu hospodaření s energií

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na systém managementu hospodaření s energií a efektivní realizaci v organizacích byla zpracována norma systému managementu hospodaření s energií.

ČSN EN 16001:2010 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě. Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ČSN EN ISO 14001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ČSN EN 16001. Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů a rovněž může být použita pro účely certifikace třetí stranou.


ČSN EN 16001:2010- Přínosy certifikace systému managementu hospodaření s energií

  • pomoc organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti;
  • snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií;
  • uvědomování si vlastní odpovědnosti;
  • profil / Image;
  • konkurenční výhody.

Cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií. Norma specifikuje požadavky na systém energetického managementu tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ČSN EN ISO 14001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy EN 16001. Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů a rovněž může být

Nyní si pojďme přiblížit jednotlivé požadavky normy. Požadavky na systém energetického managementu organizaci jsou stanoveny v kapitole 3. Stejně jako je tomu u jiných norem pro systémy managementu i zde musí organizace vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém energetického managementu, tak aby dosahovala neustálého zvyšování své energetické účinnosti.

Kapitola 3.2 se věnuje Energetické politice, která mimo jiné musí stanovovat závazky organizace k dosahování zvýšené energetické výkonnosti. V další kapitole 3.1 norma obsahuje požadavky na plánování. Plánování je prováděno na základě identifikace analýzy energetických aspektů podobně jako je tomu v normě ČSN EN ISO 14001. Tyto aspekty musí organizace pravidelně přezkoumávat a musí je v předem stanovených intervalech aktualizovat. Tato přezkoumání energetických aspektů musí například zahrnovat:

  • minulou a současnou spotřebu energie a energetické faktory založené na měření;
  • identifikaci oblastí, ve kterých existuje významná spotřeba energie, zejména pak těch oblastí, ve kterých došlo v minulém období k významné změně využití energie;
  • odhad očekávané spotřeby energie v průběhu následujícího období;
  • identifikaci všech osob pracujících pro organizaci, nebo jejím jménem, jejichž činnosti mohou vést k významným změnám ve spotřebě energie;
  • identifikaci a prioritní seřazení příležitostí pro zvyšování energetické účinnosti.


Organizace musí udržovat registr příležitostí pro šetření energií.

I v této normě musí organizace identifikovat a zajistit přístup k aplikovatelným legislativním požadavkům a určit, jak tyto požadavky bude aplikovat.

Kapitola 3.3.3 je věnována Energetickým cílům, cílovým hodnotám a programům. Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s energetickou politikou, včetně závazků ke zvyšování energetické účinnosti a v souladu s aplikovanými legislativními povinnostmi a požadavky, k jejichž dodržování se organizace zavázala. Organizace musí specifikovat cílové hodnoty těch kontrolovatelných parametrů, které mají významný dopad na energetickou účinnost. Energetické cíle a cílové hodnoty musí být měřitelné a dokumentované a musí být stanoven časový rámec pro jejich dosažení. Při stanovování cílů musí organizace brát v úvahu významné energetické aspekty identifikované v rámci přezkoumání, stejně jako své technologické možnosti, finanční, provozní a podnikatelské podmínky, legislativní požadavky a názory zainteresovaných stran.

Zdroje, role, odpovědnosti a pravomoci jsou popsány v kapitole 3.4.1. Vrcholové vedení musí zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému energetického managementu. Musí být určeny, dokumentovány a sdělovány role, odpovědnosti a pravomoci tak, aby byla umožněna efektivita energetického managementu. I v této normě je požadavek na to, aby vrcholové vedení jmenovalo představitele managementu. Představitel managementu musí být přiměřeně kompetentní a kvalifikován v oblasti energie a zvyšování energetické účinnosti. I v této normě je vysoký důraz věnován vzdělávání a kompetenci pracovníků. Organizace proto musí identifikovat potřeby výcviku vztahující se k řízení jejích významných energetických aspektů a k provozu jejího systému energetického managementu.

Kapitoly 3.4.3 až 3.6.3 obsahují požadavky, které jsou obdobou požadavků normy ČSN EN ISO 14001.

Na závěr je důležité ještě zmínit přílohu normy, která uvádí návod na použití této evropské normy. Tento přístup je pro uživatele normy velice přínosný a začíná se aplikovat i u jiných standardů. Příloha A seznamuje uživatele detailně s požadavky jednotlivých kapitol a napomáhá tak odpovědným pracovníků v její implementaci a pochopení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí