zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo poskytuje granty na záchranu perlorodky říční a dalších zvláště ohrožených druhů

28.11.2008
Příroda
Ministerstvo poskytuje granty na záchranu perlorodky říční a dalších zvláště ohrožených druhů
Záchranné programy jsou dočasné projekty, jejichž smyslem je kombinací různých typů opatření dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu a snížit tak stupeň jejich ohrožení.

V České republice se vyskytuje mnoho rostlinných i živočišných druhů, které jsou ohroženy vyhynutím. U  množství druhů k jejich záchraně již nestačí klasické nástroje ochrany přírody jako je například vymezení chráněných území. Některé druhy jsou natolik ohroženy, že potřebují zvláštní péči v podobě namnožení druhu v zajetí a jeho opětovného vypuštění případně vysazení do přírody. Pro tyto druhy se připravují záchranné programy zaměřené na zachování ohrožených druhů, které  jsou velmi oblíbeným nástrojem, stále častěji používaným u nás i v zahraničí.

Záchranné programy jsou dočasné projekty, jejichž smyslem je kombinací různých typů opatření dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu a snížit tak stupeň jejich ohrožení.

Programy fungují v rámci tvorby různých opatření jako jsou například výzkum druhů, kultivace druhů, výsev a sadba, péče o lokality, výchova a osvěta a mnoho dalších.  

V rámci programu ministerstva životního prostředí “ Záchranné programy pro zvláště ohrožené druhy“, který je finančně podporován z norských  fondů,  spouští ministerstvo první výzvu k předkládání žádostí o granty na projekty, které mají za cíl ochránit zvláště ohrožené druhy živočichů a rostlin, kterých v České republice stále ubývá. Projekty, které potenciálně uspějí pro přidělení grantu, se musí věnovat záchranně těchto ohrožených druhů: matizna bahenní, rdest dlouholistý, perlorodka říční, dále sysel obecný, užovka stromová, hořec jarní, hvozdík písečný český a hořeček český.

Ministerstvo životního prostředí v rámci této první výzvy poskytuje na projekty celkovou sumu přes pět miliónů korun. Jeden grant je možné udělit v maximální výši 2 440 000 Kč a minimálně 24 500 Kč. Výše podpory pak dosahuje vždy 100 % celkových nákladů projektu.   

Kompletní informace o jednotlivých záchranných programech včetně podmínek udělení grantů a formuláře žádostí najdete na www.zachranneprogramy.cz

Poznámka k norským fondům:

Státy EHP / Norsko se zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském

hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty

v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj. V dohody o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království) v letech 2004 -2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. zvláštního norského finančního nástroje. Částka alokovaná pro Českou republiku je celkem 110,91 mil. euro pro pětileté období 2004 – 2009 (z toho 48,54 miliónů euro v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 miliónů euro podle Dohody o norském finančním mechanismu).

Informace o ohrožených druzích:

Perlorodka říční, vzácný živočich oligotrofních vod, který byl v minulosti decimován kvůli lovu sladkovodních perel a ve 20.století, ač přísně chráněn, rychle vymírá v důsledku eutrofizace vod, si skutečně zaslouží naši pozornost. Perlorodka říční je živočichem s úzkými vazbami na další živočišné i rostlinné druhy, tvořící společenstvo oligotrofních vod, bez jejichž přítomnosti není schopna se úspěšně reprodukovat. Proto je nutné k posílení populací tohoto kriticky ohroženého druhu živočicha aktivně chránit a formou řízené péče optimalizovat příslušná přírodní společenstva ekosystémů jednotlivých povodí. Tento druh mlžů je mimořádně citlivý na cizorodé znečistění vody a jeho vývoj je závislý též na příznivých půdních a vegetačních poměrech i způsobech hospodaření v povodí. Podmínkou úspěchu tedy je postupné ovlivňování povodí směrem k přírodě blízkým způsobům hospodaření. Zachováním nebo obnovením původních biotopů perlorodky říční lze proto aktivně přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje krajiny a k záchraně širšího genofondu vybraných povodí. Záchranný program pro perlorodku říční, schválený v roce 2000 Ministerstvem životního prostředí ČR, navazuje na více jak dvacetiletou historii ochranářských aktivit Jaroslava Hrušky na Šumavě. Se svými spolupracovníky se věnoval výzkumu biologie a ekologie perlorodky říční a vývoje vhodného ochranářského managementu v modelovém území NPP Blanice. Je zároveň autorem metody polopřirozených odchovů juvenilních perlorodek.

Matizna bahenní je statná (výška 75 - 145 cm) dvouletá, zřídka víceletá rostlina z čeledi mrkvovitých. Kvete jednou za život, obvykle od června do září, drobnými bílými květy uspořádanými ve složených okolících. Od běžně se vyskytujícího vzhledově podobného děhele lesního (Angelica sylvetris) se liší především mírně lesklými světlezelenými listy, dolů zalomenými v místě jařem.

Rdest dlouholistý - kriticky ohrožený rdest dlouholistý byl i v minulosti vzácným druhem naší květeny. Vyskytoval se v proudících i stojatých čistých chladnějších vodách v okolí Písku, České Lípy, Chlumce nad Cidlinou, v Praze a v dolním Poorličí. V Čechách se nachází na jižní hranici světového areálu. Přímá devastace lokalit, znečištění vod a výsadba býložravých ryb byly hlavními příčinami rapidního ústupu tohoto druhu v druhé polovině 20. století.V současnosti u nás existuje poslední lokalita ve slepém rameni v Malšově Lhotě u Hradce Králové, avšak i zde je populace téměř před vyhynutím.

Hořec jarní se ještě za úsvitu 20. století vyskytoval na bezmála sedmdesáti lokalitách v Čechách i na Moravě. Tehdy byl ještě druhem poměrně častým, rostoucím na středně vlhkých travnatých nízkostébelných loukách a horských stráních, zejména v oblasti mezi Vltavou a Brdy až po Krumlovsko a Karlovarsko v Čechách a v oblasti Hrubého Jeseníku na Moravě. V současnosti se u nás vyskytuje v nížinné formě na jediné lokalitě v NPP Rovná na Strakonicku a v horské formě na dvou lokalitách v CHKO Jeseníky.

Hvozdík písečný český je vytrvalá bíle kvetoucí rostlina tvořící husté trsy o výšce přibližně 15 centimetrů. Je endemitem pleistocénních štěrkopískových teras u Roudnice nad Labem.

Hořeček mnohotvarý český je živým důkazem toho, jak se během necelého století může z relativně běžného a hojného druhu stát kriticky ohrožený druh na pokraji vyhynutí. Tento subendemit České republiky se v historii vyskytoval roztroušeně téměř na celém území ČR, a to na stovkách lokalit, přičemž historicky věrohodně doloženo je jich více než 650. V letech 2000 až 2007 byl zaznamenán na pouhých 65ti lokalitách. Na velké většině z nich se kvetoucí rostliny vyskytují velmi nepravidelně a často jen v malém počtu exemplářů.

Sysel obecný - předpokládá se, že sysel obecný se na naše území rozšířil ze stepí jihovýchodní Evropy a Malé Asie. Jedná se tedy o stepní druh, z čehož vyplývají i ekologické nároky tohoto hlodavce. Limitujícím faktorem pro existenci syslích kolonií je krátký travní porost, který umožňuje syslovi vizuální kontakt s ostatními členy kolonie a především mu dává možnost zpozorovat blížícího se predátora. Příčiny postupného mizení sysla z naší přírody nejsou zcela jasné, ale pokles početnosti sysla je přisuzován přeměně krajiny a způsobu hospodaření započaté kolektivizací zemědělství v 50. letech 20. století.
   

Užovka stromová je evropský nejedovatý druh hada, který sice zasahuje až do Přední Asie, avšak z širšího pohledu jej můžeme počítat mezi plazy evropské. U nás byla vždy vzácným druhem. Zdánlivým paradoxem je, že na území dnešní republiky byla objevena jako první právě izolovaná populace v Poohří a teprve o 100 let později populace, které k nám zasahují na dvou místech Moravy výběžkem svého souvislého areálu. Izolovaný areál v Poohří se v posledních třiceti letech rychle smrštil. Hospodářské změny po roce 1948 vedly ke změně krajinné mozaiky. Největší dopad měly na populaci užovky stromové v Poohří.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí