zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Správní rozhodnutí ministra životního prostředí

29.11.2007
Ovzduší
Legislativa
Správní rozhodnutí ministra životního prostředí
K rozhodnutí odvolacího správního orgánu v případech, kdy je odvolání podáno osobou, která není účastníkem daného správního řízení

k § 28 odst. 1 a § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Pokud odvolací správní orgán dospěje k závěru, že odvolatel nemá postavení účastníka řízení v dané věci, nevydává usnesení podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, ale rozhodne o odvolání, které zamítne jako nepřípustné.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 19. ledna 2007, č. j. 177/M/07, 2531/ENV/07, sp. zn. R/1920)

Ministerstvo usnesením ze dne 1. 11. 2006, č. j. 500/1714/502 12/06, rozhodlo podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu o tom, že odvolatel není účastníkem řízení o povolení ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Z odůvodnění tohoto usnesení vyplývá, že tímto řízením se rozumí řízení, v němž Krajský úřad S. (dále jen „krajský úřad“) vydal rozhodnutí ze dne 10. 7. 2006, kterým rozhodl o vydání povolení ke stavbě velkého zdroje znečišťování ovzduší „H.“ podle cit. ustanovení zákona o ochraně ovzduší. V odůvodnění usnesení ministerstvo uvádí, že toto povolení má charakter podkladového rozhodnutí předběžné povahy, se kterým nejsou přímo a bezprostředně spojena žádná práva a povinnosti vlastníka sousedící nemovitosti. Náležitosti žádosti o toto povolení jsou stanoveny právními předpisy a zdroj se posuzuje z hlediska požadavků právních předpisů na ochranu ovzduší. Podle ministerstva je toto povolení jedním z podkladů pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, s nímž může být teprve spojen zásah do subjektivních práv a oprávněných zájmů odvolatele.

Proti usnesení ministerstva ze dne 1. 11. 2006 podal odvolatel rozklad ze dne 14. 11. 2006. Odvolatel nesouhlasí s názorem ministerstva, že není účastníkem řízení v dané věci.

Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené usnesení ministerstva ze dne 1. 11. 2006 zrušil.

Z odůvodnění:

Rozpor usnesení ministerstva ze dne 1. 11. 2006 s právními předpisy spočívá v tom, že jím ministerstvo rozhodlo podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, že odvolatel není účastníkem řízení, i když odvolatel podal odvolání ze dne 28. 8. 2006 proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 10. 7. 2006, které bylo vydáno podle zákona č. 71/1967 Sb. Jelikož toto rozhodnutí krajský úřad vydal ve správním řízení vedeném podle zákona č. 71/1967 Sb. (správní řízení v dané věci bylo zahájeno za účinnosti tohoto zákona dne 29. 12. 2003 doručením žádosti společnosti S. o vydání povolení podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší krajskému úřadu), mělo ministerstvo rozhodnout o tomto odvolání podle zákona č. 71/1967 Sb., a nikoliv podle správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.) vydat usnesení ze dne 1. 11. 2006.Jelikož odvolatel podal proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 10. 7. 2006 odvolání ze dne 28. 8. 2006, o kterém ministerstvo dosud nerozhodlo, je nezbytné, aby tak učinilo. Pokud ministerstvo dospěje k závěru, že odvolatel nemá postavení účastníka řízení v dané věci podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., zamítne toto odvolání jako nepřípustné podle ustanovení § 60 zákona č. 71/1967 Sb.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí