zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2006

18.01.2007
Obecné
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2006

Obsahuje statistické údaje o životním prostředí v časových řadách.

 

OBSAH

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

ÚVOD

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE


A – PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY

A1 OSÍDLENÍ A POHYB OBYVATELSTVA
    A1.1 Územní rozložení obyvatelstva
    A1.2 Demografický vývoj

A2 VÝROBA A SPOTŘEBA
    A2.1 Hrubý domácí produkt
    A2.2 Výdaje obyvatelstva
    A2.3 Zaměstnanost
    A2.4 Zemědělství
    A2.5 Průmysl
    A2.6 Energetika
    A2.7 Stavebnictví
    A2.8 Doprava
    A2.9 Cestovní ruch

A3 ODPADY

A4 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE


B – STAV A VÝVOJ SLOŽEK PROSTŘEDÍ

B1 OVZDUŠÍ
    B1.1 Emisní situace
    B1.2 Imisní situace v ČR v r. 2005
    B1.3 Provoz smogových varovných a regulačních systémů a meteorologické podmínky v r. 2005

B2 VODA
    B2.1 Hydrologické a meteorologické poměry
    B2.2 Jakost vody
    B2.3 Užívání vody, nakládání s vodami, zdroje znečištění

B3 PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
    B3.1 Půda
    B3.2 Horninové prostředí

B4 LESY

B5 PŘÍRODA
    B5.1 Zvláště chráněná území
    B5.2 Zvláště chráněné druhy
    B5.3 Krajinotvorné programy
    B5.4 Obecná ochrana přírody a krajiny

B6 FYZIKÁLNÍ POLE
    B6.1 Stav ozonové vrstvy nad územím ČR
    B6.2 Radiační situace
    B6.3 Radonové riziko
    B6.4 Hluk
    B6.5 Neionizující elektromagnetická záření a elektrická a magnetická pole


C – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

C1 ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE

C2 CIZORODÉ LÁTKY V POTRAVNÍM ŘETĚZCI


D – NÁSTROJE POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

D1 POPLATKOVÝ SYSTÉM
    D1.1 Poplatky za znečišťování životního prostředí
    D1.2 Poplatky za využívání přírodních zdrojů
    D1.3 Pokuty za porušování zákonů na ochranu životního prostředí

D2 VÝDAJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
    D2.1 Výdaje na ochranu životního prostředí, hrazené ze státního rozpočtu, územních rozpočtů a státních fondů
    D2.2 Investice na ochranu životního prostředí
    D2.3 Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR)
    D2.4 Daně a životní prostředí

D3 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE
    D3.1 Národní program označování výrobků ochrannou známkou ekologicky šetrný výrobek
    D3.2 EMAS, ISO 14 001, Čistší produkce

D4 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EIA/SEA A INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ – IPPC
    D4.1 Posuzování vlivů na životní prostředí – EIS/SEA
    D4.2 Integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC

D5 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – IRZ


E – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

E1 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ INDIKÁTORŮ

E2 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

E3 VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    E3.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
           E3.1.1 Resort životního prostředí
           E3.1.2 Nestátní neziskové organizace, environmentálně výchovná, informační a specializovaná zařízení
           E3.1.3 Vybrané akce vztahující se k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a práci s veřejností, konané v r. 2005
           E3.1.4 Informace na internetových serverech s environmentální tematikou
    E3.2 Uplatňování místních Agend na území ČR

E4 NÁZORY A POSTOJE VEŘEJNOSTI

PŘEHLED HLAVNÍCH ZKRATEK

MAPA KRAJŮ ČR

MAPA OKRESŮ ČR

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí