zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Certifikace plnění standardů Společenské odpovědnosti organizací

20.11.2006
EMS
Certifikace plnění standardů Společenské odpovědnosti organizací
Odpovědné přístupy k podnikání jsou jednou z nejdynamičtějších a nejzajímavějších oblastí pro organizace fungující na globalizujících se trzích.
V oblasti podnikání se dnes prosazují takové principy, jako jsou odpovědnost a transparentnost v aktivitách organizace nebo jaká je shoda s relevantními mezinárodními standardy a národní legislativou jak v rámci vlastního podnikání, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Součástí je i respekt vůči lidským právům, akce proti korupci a úplatkářství, zvýšený dialog se státními i soukromými organizacemi, které jsou zapojeny do lokálních projektů.
Ve zvýšené míře se vyžaduje, aby organizace vyrovnávaly oblasti společenské (sociální), ekonomické a životního prostředí s vlastním podnikáním, zatímco dosud zájmem organizací je většinou jen zvyšování hodnoty pro akcionáře.
Prosazováním principů Společenské odpovědnosti organizací - Corporate Social Responsibility (CSR) se vytváří nová kvalita vztahů mezi podnikatelskou sférou, státními orgány a organizacemi, nevládními organizacemi jako zástupci občanů (spotřebitelů) i samotných občanů. Projevuje se ve spolupráci s vládou a nevládními organizacemi, kde působení aktérů nezávisí ani na autoritě, ani na tržních vztazích. Vzniká jistá reciprocita založená na sdílených zájmech a hodnotách (lze doložit řadou partnerství napříč sektory). Dochází k angažování se ve veřejné politice a ke společnému řízení a realizaci projektů ve společnosti.
Chování v souladu s principy CSR přináší organizaci řadu výhod a zisků především nefinanční podoby, které jsou také důležité pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování organizace. Zde jsou uvedeny některé přínosy ze společensky odpovědného chování organizace:
* větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti,
* větší přitažlivost pro investory,
* budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu,
* odlišení od konkurence, větší potenciál rozlišení značky spotřebitelem,
* zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců,
* možnost přilákat a udržet kvalitní zaměstnance,
* zmenšení nákladů na risk management,
* dialog a budování vztahů důvěry s okolím,
* přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí.
Dnes již existuje několik norem, podle kterých lze společensky odpovědné organizace certifikovat, např. SA 8000 (Social Accountability), AA 1000 (AccountAbility 1000). Tyto normy jsou zasazeny jen do vybrané oblasti, například základem normy SA 8000 je přesvědčení, že organizace na svých pracovištích dodržuje základní lidská práva. V ČR připravuje sdružení Korektní podnikání ve spolupráci se Sdružením pro Cenu ČR za jakost "Program hodnocení plnění standardů CSR". Program je založen na důsledném a nezávislém hodnocení, které provádí inspekční orgán akreditovaný podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17020. Hodnotí se plnění standardů CSR v oblasti ekonomické, společenské a environmentální.
Cílem hodnocení (ověřování) je posouzení shody plnění stanovených kritérií organizacemi, které se hlásí k principům CSR. Kritéria pro ověřování plnění standardů CSR jsou uvedena ve směrnici (inspekčním postupu), která stanovuje i způsob ověřování, a kritéria jsou rozdělena do tří modulů:
* Modul I - oblast ekonomická.
* Modul II - oblast společenská.
* Modul III - oblast nvironmentální.
Každý modul má přesně stanoven okruh otázek, na které organizace musí dát jednoznačnou odpověď včetně doložení svého tvrzení.
Ověřování plnění předepsaných kritérií se skládá z následujících základních kroků:
Zpracování sebehodnocení žadatelem (organizací). Forma sebehodnocení je moderní a efektivní metoda, která organizaci umožní zjistit své silné stránky a oblasti pro zlepšování. Pro zpracování sebehodnocení byl vytvořen seznam otázek (Checklist), který přináší zpracovateli informaci o tom, co musí udělat, aby splnil stanovené požadavky.
Vyhodnocení sebehodnocení inspektory inspekčního orgánu. Sebehodnocení žadatele vyhodnocují dva inspektoři inspekčního orgánu před zahájením místního šetření. Při negativním výsledku vyhodnocení sebehodnocení (nesplnění požadavků) zastavuje inspekční orgán další ověřování. Sebehodnocení slouží pro zaměření místního šetření.
Ověření plnění kritérií inspektory na místě. Ověření na místě provádějí dva inspektoři inspekčního orgánu, kteří mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti. Tím je zajištěna objektivita, nestrannost a srovnatelnost úrovně ověřování požadavků. Ověření se provádí na místě u žadatele a je ověřováno plnění kritériích uvedených v jednotlivých modulech. Důkazy (např. dokumentace, certifikáty apod.) k doložení plnění požadavků předkládá žadatel inspektorům k nahlédnutí v průběhu místního šetření. Každý modul má přidělen svůj ukazatel, který má stanovenu svou minimální bodovou hodnotu a který zobrazí výši plnění kritérií daného modulu. Při nesplnění kteréhokoliv ukazatele je hodnocení organizace negativní.
Výstupem z hodnocení je inspekční zpráva a v případě splnění stanovených kritérií i inspekční certifikát. Inspekční zpráva obsahuje identifikační údaje organizace, zjištění při inspekci (slovní a bodové hodnocení), stanovení silných stránek a oblastí pro zlepšování, doporučení k vydání či nevydání inspekčního certifikátu. Využití inspekce podle výše uvedené normy při hodnocení plnění standardů Společenské odpovědnosti organizace je pro organizace časově i finančně méně náročné než "klasická" certifikace.
Autor je výkonným ředitelem Sdružení pro Cenu ČR za jakost

Potřebujete právě vy CSR?
Společenská odpovědnost firem (dále jen CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. (Evropská unie, Zelená kniha, 2001).

Koncept Společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR) je relativně novou koncepcí. Spojení ekonomických, environmentálních, společenských cílů, které ve firmě často existují paralelně vedle sebe, přinese jasnou konkurenční výhodu. CSR nic nenařizuje, do ničeho nenutí. Říká, jak můžete dělat věci jinak a lépe, abyste mohli dosáhnout lepších výsledků a vyšších dlouhodobých zisků s ohledem na okolí kolem sebe.
Existuje možnost zdarma vyškolit klíčové pracovníky v rámci programu Společenská odpovědnost firem! Česká společnost pro jakost získala pro období let 2006 až 2007 finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy na realizací projektu "Vývoj modulárního vzdělávacího programu s názvem Společenská odpovědnost organizací (firem) - SOF/ Corporate social responsibility - CSR". Vzdělávání je určeno všem manažerům, odborným pracovníkům, pedagogům, studentům a všem zájemcům z Prahy.
Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu v oblasti společenské odpovědnosti organizací v rozsahu nejméně 60 hodin tj. kurz v rozsahu 2 x 3 dny. Nabídku představují dva typy kurzů: kurz "Školitel společenské odpovědnosti" - kurz je určen všem manažerům, lektorům, pedagogům, kteří chtějí pokračovat v šíření principů Společenské odpovědnosti; "Manažer společenské odpovědnosti" - kurz je určen všem manažerům, odborným pracovníkům, kteří mají zájem seznámit se s problematikou Společenské odpovědnosti.
Účast je bezplatná, absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování kurzu "Specialista CSR".
Vzdělávací program bude podpořen vytvořením procesu certifikace získaných znalostí formou absolvování certifikační zkoušky. Proces bude v rámci projektu také pilotně ověřen. Úspěšným absolventům zkoušky budou vydávány certifikáty "Manažer CSR" s mezinárodní platností. Vytvořený vzdělávací program bude odpovídat požadavkům Evropské organizace pro kvalitu (EOQ) na vzdělávání v oboru CSR.
Projekt probíhá 12 měsíců v období od 1. 8. 2006 do 31. 8. 2007. Jednotlivé kurzy budou probíhat v období od března do května 2007.
Ing. Eliška Michálková, manažer projektu
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí