zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém evidence kontaminovaných míst

06.02.2006
Geologie
Systém evidence kontaminovaných míst
Otevřený systém evidence zátěží životního prostředí byl zpřístupněn veřejnosti. Systém umožňuje evidenci informací o kontaminovaných místech podle pokynů Evropské agentury pro životní prostředí - EEA.

Databáze nyní obsahuje kromě evidence starých zátěží životního prostředí (databáze SESEZ), která je jako jediná část databáze průběžně aktualizována a kontinuálně doplňována o nové lokality, také důležité archivní databáze skládek. Jde o databázi uzavřených skládek v evidenci jednotlivých okresních úřadů a magistrátů z roku 1998, informace o skládkách odpadů provozovaných podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona z roku 2000 a databázi starších údajů o skládkách a zařízeních pro zpracovávání a ukládání odpadů nebo lokalit potencionálně využitelných pro tyto činnosti, která byla v letech 1989 až 1996 zpracována Českou geologickou službou.

Nezávisle je zde rovněž integrována evidence ekologických auditů. Systém evidence kontaminovaných míst sestává z grafické mapové části a části atributové (textové, položkové). Součástí programového vybavení databáze je samostatný freeware program SEZ (zpracovaný ve Visual FoxPro), který slouží především jako pomůcka pro metodicky a odborně jednotný postup při externím plnění databáze, s jeho pomocí je rovněž možné vyhodnocovat priority pro odstraňování starých ekologických zátěží a pořídit data pro reporting EEA v oblasti "contaminated sites".

CO SEKM UMOŽŇUJE

Systém umožňuje systematicky evidovat údaje o zátěžích nebo lokalitách. Systém vytváří jednotnou bázi pro posuzování rizikovosti lokalit a určení priorit při jejich sanaci bez ohledu na typ a původ zátěže.

Systém je průběžně plněn daty z celé republiky a je k dispozici veškeré státní správě a odborné veřejnosti. Profesní komerční organizace jsou informovány o datové struktuře a po bezplatném úvodním seznámení obdrží zdarma software SEZ, pomocí něhož mohou své výsledky předávat přímo v digitální podobě pro import do databáze. Před zahájením pořizování záznamu je nutné vyžádat si kompletní aktuální stav záznamu od správce centrální databáze (MŽP, odbor ekologických škod, RNDr. Jan Gruntorád, CSc., e-mail: jangruntorad@env.cz ).

DATOVÉ ČÁSTI

Atributová část databáze obsahuje údaje o zátěžích, auditech, údaje potřebné pro vedení správního řízení, popis území z hlediska morfologie, klimatu, geologie, hydrologie a hydrogeologie, flóry a fauny. Dále je zde popis důležitých parcel a staveb, kterých se zátěž dotýká nebo mohou být původci kontaminace. V databázi je rovněž popis skládek, které se vyskytují v rámci zátěže ŽP (lokality), včetně obsažených odpadů a jejich původců, a popis oblastí kontaminovaných vod a zemin.

Připojen je popis oblastí rizik, která se dají od zátěže očekávat, sanovaných ploch nebo ploch určených k sanaci, seznam technických prací, které byly na lokalitě prováděny (včetně databáze průzkumných a pozorovacích objektů) a seznam kontaminantů a jejich kritérií, a další údaje. Všechny části obsahují údaj o anotátorovi a datu anotace.

Grafická část databáze obsahuje bodové znázornění lokality v mapách menších měřítek, plošné vymezení zájmového území lokality, problémových parcel, půdorysů evidovaných staveb a zaměřených skládkových těles. Je zde také bodové znázornění sledovaných objektů a plošné orientační vymezení oblastí kontaminovaných vod a zemin, a rovněž plošné znázornění pravděpodobně ohrožené oblasti a vymezení sanovaných částí lokality. Grafickou část lze podle potřeb provázat s dalšími tematickými vrstvami, jako jsou ÚSES, vodní toky, osídlení, komunikace a podobně.

Databáze je volně přístupná na http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/, podrobnosti pro pořizování záznamu viz rubrika "Staré ekologické zátěže" na adrese www.env.cz.

OD106s10 ()

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí