zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na rekvalifikační kurs Podnikový ekolog

16.07.2002
Obecné
Pozvánka na rekvalifikační kurs Podnikový ekolog
Centrum pro osvětu, vzdělávání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové pořádá ve spolupráci s Ústavem ochrany životního prostředí Univerzity Pardubice 3. REKVALIFIKAČNÍ KURZ podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 21/91 Sb., ve znění vyhlášky č. 324/1992 PODNIKOVÝ EKOLOG Rekvalifikační kurz je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti. Součástí studia jsou i odborné exkurze (např. na spalovnu odpadu, na ČOV, úpravnu pitných vod, do analytických a ekotoxikologických laboratoří). Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem jednoho měsíce, s možností zajištění ubytování. Kurz zakončuje závěrečná písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková vyučovací doba včetně vypracování práce je cca 120 - 125 hodin. Na přednášení jednotlivých předmětů se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátů ČIŽP a referátů ŽP a specialisté z odborných firem. Každý absolvent obdrží osvědčení o absolvování kursu dle vyhlášky MPSV ČR č. 21/91 Sb. ODBORNÁ NÁPLŇ KURZU: 1. Legislativa ochrany životního prostředí 2. Problematika pracovního prostředí a) Rizika na pracovišti – hodnocení a evidence, kategorizace prací, legislativa v ochraně veřejného zdraví. b) Faktory fyzikální (hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry, ...), chemické a biologické faktory, ostatní faktory (ergonomie, fyzická zátěž, ...). c) Ochrana před škodlivými účinky hluku a vibrací. Praxe v ochraně proti hluku. d) Nařízení vlády č. 178/2001 v praxi. Požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť v souladu s touto vyhláškou. 3. Problematika znečištění ovzduší a) Zákon o ovzduší a prováděcí předpisy. b) Zdroje znečištění (mobilní, stacionární, ...). Znečišťující látky. c) Atmosféra. Emise, imise a jejich měření. Vliv škodlivin na zdraví lidí. d) Výpočet poplatků. e) Technika omezování emisí. 4. Problematika znečištění vod a) Základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi. b) Základní dělení vod. c) Ochrana vod před látkami škodlivými vodám. Praktické zásady obecné ochrany vod. d) Typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění. Ekologické charakteristiky znečišťujících látek. e) Úvod do techniky úpravy vody, úprava na vodu pitnou. Úprava technologických a chladících vod. Biologické a chemické čištění odpadních vod. f) Možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků. g) Spolupráce ekologa podniku s ekoanalytickou laboratoří, interpretace výsledků. Analytické kontrolní procesy a měření průtoku odpadních vod. h) Metodika analýzy vod. 5. Odpady, jejich využití a zneškodňování a) Základní pojmy. Legislativa v odpadovém hospodářství (Zákon o odpadech a prováděcí předpisy). b) Nebezpečné vlastnosti odpadů. c) Zneškodňování odpadů, metody a technologická zařízení. (Skládky a skládkování odpadů. Spalování odpadů. Racionální nakládání s TKO. Specifické postupy při zneškodňování průmyslových odpadů.) d) Vzorkování. e) Metodiky analýzy pevných vzorků. f) Výsledky analýzy pevných vzorků, vztahy mezi parametry, interpretace, atd. 6. EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí a) EMAS, EMS. Ekologický audit. b) Hlukové a rozptylové studie. Rizikové analýzy. Posuzování vlivů na životní prostředí. c) Zákon o integrované prevenci (IPPC) a prováděcí vyhlášky. d) Ekonomika životního prostředí. 7. Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami a biologického monitoringu a) Zákon o chemických látkách a související předpisy. b) Povinnosti oprávněných osob. c) Základy toxikologie. Použití rozborů ekotoxikologických laboratoří v praxi ekologa podniku. d) Biologický monitoring. Před každým soustředěním účastníci obdrží podrobný časový program ORGANIZAČNÍ INFORMACE, KONTAKTY: 1. Organizace kurzu: Místo konání: Hradec Králové, listopad 2002 – červen 2003. Účastnický poplatek činí 21 000,- Kč = (20 000,- Kč) 5% DPH (1 000,- Kč) a obsahuje vložné včetně studijních materiálů. Nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování! (Ubytování je možno zajistit.) Kapacita kurzu je omezena – maximálně 20 účastníků. 2. Organizační garanti kurzu - informace a přihlášky: Mgr. Denisa Pelikánová, Ing. Naděžda Čičovská Podrobnější informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím telefonu či e-mailu: tel. 049 / 563 04 99, nebo faxem na číslo: 049 / 561 88 75 EMPLA spol. s.r.o., ul. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové e-mail: empla @telecom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí