zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doporučení pro tvorbu sběrné sítě

12.03.2020
Odpady
Recyklace
Urbánní ekologie
Doporučení pro tvorbu sběrné sítě

Z celé řady realizovaných studií vyplývá, že naprosto zásadní pro účinnost tříděného sběru, je rozmístění nádob v obci.

Nejsilnějším motivem k třídění odpadů, který potvrzují pravidelně prováděné průzkumy veřejného mínění, je snadná dostupnost nádob. Při výběru lokalit pro instalaci nádob na tříděný sběr je třeba zohledňovat velké množství parametrů.

Kromě vlastnictví pozemků a parametrů ovlivňujících bezpečnost silničního provozu je nutné dbát na dostupnost a bezpečnost používání stanovišť sběrných nádob. Pouze v případě, kdy budou nádoby na tříděný odpad pro obyvatele dobře dostupné a jejich používání nebude nic zásadního bránit, je možné očekávat bezproblémové plnění jejich hlavního účelu, kterým je efektivní sběr využitelných odpadů.

Zároveň je velmi důležité vnímat třídění odpadů jako základní službu obyvatelstvu.
Třídění odpadů je povinnost každého z nás a je třeba pro něj zajistit optimální podmínky. Nádoby na tříděný odpad jsou často vnímány jako něco, co spíše zabírá místo. Zatímco nádoby na SKO bývají velmi blízko nemovitosti, pro tříděný sběr to vždy neplatí. Přitom se jedná také o odpady, které mají navíc pozitivní hodnotu, na rozdíl od SKO, který se většinou bez užitku odstraní. Nádoby na tříděný sběr by měly být podobně dostupné jako nádoby na SKO.

Obec si může sama posoudit, zda jsou stanoviště s nádobami rozmístěna optimálně. K tomu je třeba provést terénní šetření a zaměřit se na níže uvedené parametry.

1. Dostupnost sběrné sítě


Dostupnost sběrné sítě pro obyvatelstvo je parametr, který hodnotí polohu nádoby z hlediska potenciálu jejího využití, tzn., nádoby by měly být umístěny tak, aby občany motivovaly k jejich užívání a plnění. Každé stanoviště je vhodné posoudit pomocí čtyř kritérií, přičemž každé je samostatně hodnoceno.
a) Poloha v zástavbě - tzn., zda je poloha stanoviště v místě s vysokou hustotou obyvatelstva, kde má největší potenciál k plnění, a kde nejlépe splňuje svojí funkci. Stanoviště je možné posoudit jako ,,v zástavbě, na okraji zástavby, nebo mimo zástavbu." Stanoviště mimo zástavbu se obvykle dobře neplní, nebo se naopak plní jinými odpady, než ke kterým jsou určena.

b) Viditelnost stanoviště - tj. takové umístění nádoby, kdy je ze všech přístupových směrů dobře viditelná pro občany. Zde platí, že pokud občan, který vyjde z domu, uvidí ve svém zorném poli barevné kontejnery, je větší pravděpodobnost, že je použije.

c) Poloha na trase pohybu obyvatelstva - tj. taková poloha, kdy je stanoviště na převládajícím směru pohybu obyvatelstva, např. ve vztahu k důležitým cílům v okolí, jednosměrnosti komunikací, ale třeba i ve vztahu k poloze nádob na SKO, tzn., že občan nemusí provádět speciální pochůzku se tříděnými sběry, v extrémních případech dokonce opačným směrem od nádob s SKO.

d) Vybavenost stanovišť nádobami - stanoviště nádob by mělo nabízet maximum komodit k odložení tak, aby obyvatel nemusel pro odložení odpadu navštěvovat více stanovišť, nebo nebyl jejich neexistencí demotivován ke třídění dané komodity. Je důležité vědět, že přidáním dalších nádob na stanoviště, které se v současné době přeplňuje, se sice zvýší objem nádob na stanovišti, ale v žádném případě nedojde ke zkrácení donáškových vzdáleností.

e) Stav nádob - podle průzkumů veřejného mínění je pro obyvatele i důležitý vzhled nádob, nádoby, které jsou poškozené, špinavé, nebo přeplněné, demotivují obyvatelstvo od jejich používání. Nádoby je proto třeba udržovat nejen v dobrém technickém stavu, ale i dbát na jejich vzhled. S tím souvisí i vybavenost nádob samolepkami, které informují o tom, jaké odpady do příslušných nádob patří. Samolepky by měly být čitelné a neponičené, EKO-KOM, a.s. je zdarma poskytuje obcím na vyžádání.

2. Bezpečnost použití nádob pro obyvatele


Bezpečnost použití nádob je jedním z parametrů, na který se často nebere zřetel, ale jedná se o faktor, který může velice významně ovlivnit plnění nádob, protože ne každý se chce vystavovat nebezpečným situacím při odkládání odpadů do nádob. Rozmístění stanovišť je navíc v kompetenci obce, je proto žádoucí, aby se obec snažila instalovat nádoby do takových lokalit, které nebudou ohrožovat obyvatele při jejich používání, přičemž hlavním rizikem je možný střet s jedoucím motorovým vozidlem. Doporučujeme představit si u stanoviště, že jej bude obsluhovat školou povinné dítě. Pokud budete mít pocit, že by třídění odpadů bylo pro něj nebezpečné, nejedná se o bezpečné stanoviště.

Za bezpečná stanoviště jsou považována taková, u kterých není třeba překonávat frekventované komunikace, při obsluze není občan nucen stát ve vozovce, nádoby jsou orientované vhozovými otvory k chodníku, jsou instalované na zpevněném povrchu, nejsou umístěny v ,,temných uličkách", v průjezdech, nebo nejsou instalovány pod kvetoucími stromy lákajícími hmyz, apod.

3. Dostupnost pro svozovou techniku


Tento parametr je často limitující pro instalaci stanoviště, často však bývá upřednostněn před ostatními faktory. Na druhou stranu nevhodně zvolené stanoviště může značně zkomplikovat manipulaci s nádobami, může zvyšovat riziko poškození nádob, nebo snížit životnost nádoby apod. Mezi hlavní poškození nádob patří ulomení koleček při přejezdech vysokých obrubníků, nebo při vytahování nádob z nezpevněných povrchů, poškození dna při přimrzání nádob k podkladu apod.

Za dostupná jsou považována taková stanoviště, ke kterým je snadný přístup svozovým vozidlem, při výsypu nádob nevznikají nebezpečné dopravní situace, nádoby jsou umístěny na zpevněných, rovinatých stanovištích tak, aby s nimi mohla posádka snadno manipulovat bez ohledu na roční období. Nádoby se spodním výsypem jsou umístěny tak, aby při manipulaci s nimi bylo eliminováno riziko poškození jejich, techniky, majetku třetích osob apod. Důležité je i to, aby manipulace s nádobami nebyla fyzicky příliš náročná, příkladem je přibližování nádob na velké vzdálenosti, manipulace s nádobami po nezpevněném povrchu, přes obrubníky, nebo v prudkých kopcích.
Každá obec si může tímto způsobem zhodnotit stávající stanoviště na tříděný sběr, případně může tuto techniku použít před instalací nových nádob. V případě, že je některé stanoviště významně negativně hodnoceno, doporučujeme, aby byly zváženy úpravy stanoviště směřující k eliminaci rizika. Navrhovaná opatření přitom nemusí být nutně komplikovaná a nákladná, velmi často postačuje otočit sběrné nádoby vhozovými otvory směrem k chodníku tak, aby obyvatelé nemuseli v okamžiku odkládání odpadu do nádoby stát ve vozovce, posunout nádoby dále od křižovatky, opatřit prostory před sběrnými místy vodorovným značením zakazujícím parkování vozidel, apod.

Tato jednoduchá metoda často poslouží ke zlepšení dostupnosti nádob v obci a zlepšení komfortu a bezpečnosti jejich používání pro obyvatelstvo.
Ukázky nevhodně vytvořených sběrných stanovišť:

Zdroj: https://www.ekokom.cz/

Už vím, kam s ním!
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí