zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technické požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa

10.06.2019
Les
Technické požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa

Právní úprava staveb pro plnění funkcí lesa je kromě obecného rámce daného lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb.), vodním zákonem (zákon č. 254/2001 Sb.) a zákonem o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) podrobně řešena zejména v oblasti technických požadavků na tyto stavby daných příslušnými vyhláškami provádějícími stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).

Pro stavby pro plnění funkcí lesa (za které se považují zejména lesní cesty, hrazení bystřin a strží a malé vodní nádrže v lesích) v přiměřené míře platí obecné technické požadavky na stavby dané vyhláškou č. 268/2009 Sb. a v relevantních případech i technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Nad rámec uvedených obecných požadavků jsou dalšími právními předpisy vymezeny speciální technické požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa, a to zejména věcně nejpříslušnější vyhláškou č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, která k 1. lednu 2018 nahradila obdobnou vyhlášku č. 433/2001 Sb. Současná vymezuje technické požadavky na stavby lesních cest a případné stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, dále technické požadavky na stavby hrazení bystřin a strží a na stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd. Na rozdíl od vyhlášky č. 433/2001 Sb. vyhláška č. 239/2017 Sb. nestanovuje technické požadavky na malé vodní nádrže v lesích, protože v potřebném rozsahu jsou příslušné technické požadavky stanoveny vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. Malé vodní nádrže v lesích ovšem nadále jsou rovněž stavbami pro plnění funkcí lesa a jejich výstavba je významnou součástí oboru lesnicko-technických meliorací.

V oblasti technických požadavků na stavby pro plnění funkcí lesa platí i ustanovení dalších právních předpisů. Pro lesní cesty se jedná zejm. o vyhlášku č. 104/1997 Sb., která na rozdíl od výše uvedených vyhlášek provádějících stavební zákon provádí zákon o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.), ale přesto je významným zdrojem technických požadavků na pozemní komunikace (včetně účelových komunikací - lesních a polních cest). Pro vodní díla v rámci staveb pro plnění funkcí lesa platí dále i ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. a v případě staveb pro úpravu vodního režimu lesních půd platí v přiměřeném rozsahu také technické požadavky stanovené vyhláškou č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.

Vyhláškou č. 239/2017 Sb. je stanoveno, že při zpracování projektové dokumentace pro stavby lesních cest a případné stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu se postupuje v souladu s příslušnou českou technickou normou, kterou se rozumí ČSN 73 6108:2018 Lesní cestní síť. Obdobně vyhláška pro stavby hrazení bystřin a strží odkazuje na ČSN 75 2106-1:2016 Hrazení bystřin a strží - Část 1: Obecně. Podle § 6 vyhlášky č. 239/2017 Sb. má Ministerstvo zemědělství umožnit bezplatné nahlížení do textu uvedených českých technických norem. Za tímto účelem Ministerstvo zemědělství uzavřelo s příslušnou státní příspěvkovou organizací Česká agentura pro standardizaci smlouvu o sponzorovaném přístupu k těmto technických normám, díky kterým je možné uvedené normy zdarma prohlížet (nikoliv tisknout) v prostředí portálu s registrovaným přístupem na adrese https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí