zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna dodatků přílohy XVII nařízení REACH

25.05.2018
Chemické látky
Změna dodatků přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR.

Vydáno: 4. 5. 2018
Účinné od: 24. 5. 2018
Účinné od: 01. 12. 2018; Použitelnost Viz Čl. 2.2

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 a článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh nebo používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1 A nebo 1B, a směsi obsahující tyto látky ve stanovených koncentracích. Dotčené látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k uvedené příloze.

(2)

Látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a jsou uvedeny v části 3 přílohy VI uvedeného nařízení.

(3)

Od doby, kdy dodatky 1 až 6 k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byly naposledy aktualizovány tak, aby odrážely nové klasifikace látek jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, byla část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna nařízením Komise (EU) 2017/776 (3).

(4)

Nařízením (EU) 2017/776 se rovněž změnily názvy a číslování v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, a proto je nezbytné změnit odkazy na uvedené nařízení ve sloupci 1 v záznamech 28 až 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(5)

Látka formaldehyd byla nařízením Komise (EU) č. 605/2014 (4) klasifikována jako karcinogenní látka kategorie 1B; Komise se však rozhodla tuto látku do předcházející aktualizace nezařadit vzhledem ke specifickým omezením, která mohla vzejít z probíhajícího přezkumu všech použití této látky prováděného Evropskou agenturou pro chemické látky (5). Dne 16. března 2017 se konalo zasedání výboru zřízeného podle čl. 133 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, během něhož většina členských států dala přednost tomu, aby byl formaldehyd zařazen do záznamu 28 v příloze XVII nařízení REACH, bez ohledu na jakékoli další specifické návrhy na omezení této látky, a Komise souhlasila, že tak učiní při další vhodné příležitosti.

(6)

Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty mohou používat harmonizované klasifikace uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 od dřívějšího data, měly by mít možnost používat na dobrovolném základě ustanovení tohoto nařízení také od dřívějšího data.

(7)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

  1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
  2. Použije se ode dne 1. prosince 2018, s výjimkou použití bodu 2 přílohy na látku ,,formaldehyd. ... %", kdy se uvedený bod použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

Nařízení ke stažení zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí