zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada Jihomoravského kraje vyjádřila podporu petici "Brněnská přehrada s loděmi jen na elektrický pohon"

27.07.2017
Voda
Doprava
Hluk
Vodní cesty
Rada Jihomoravského kraje vyjádřila podporu petici  Brněnská přehrada s loděmi jen na elektrický pohon

Na základě žádosti petičního výboru krajská rada vyjádřila jednoznačnou podporu petici, která žádá Ministerstvo dopravy České republiky, aby v souladu s přáním občanů zahrnulo Brněnskou přehradu mezi vodní plochy a toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory.

,,Jihomoravský kraj již v únoru 2016 v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu změny vyhlášky aktivně požadoval změnu přílohy vyhlášky s tím, aby byla zakázána plavba na Brněnské nádrži a nádrži Vranov. Ze strany ministerstva dopravy však nebyl tento požadavek akceptován," uvedl radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek.

,,Ke zlepšení kvality vody v Brněnské přehradě Jihomoravský kraj již přispívá v rámci projektu "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži" každý rok částkou 2,5 mil. Díky tomuto projektu se daří udržet vodu v přehradě vhodnou ke koupání během celé letní sezóny. Provoz lodí na spalovací motory vnímáme jako riziko nejen vzhledem k velkému množství rekreantů, ale i vzhledem k možnému znečištění vody. Podporou této petice chceme dát jasný signál, že lodě se spalovacími motory na Brněnské přehradě nechceme," doplnila náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Provoz lodí se spalovacími motory umožněn vyhláškou MD

Provoz lodí se spalovacími motory byl od 15.04.2015 umožněn vyhláškou Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Na základě této vyhlášky byl umožněn na Brněnské přehradní nádrži provoz plavidel uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 cit. vyhlášky, tedy malých plavidel se spalovacím motorem tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje ve výtlačném režimu. Omezení výkonu spalovacího motoru se nevztahuje na plachetnici, která je plavidlem využívajícím při plutí jako hlavní pohon pouze sílu větru působící na plachty nebo obdobné zařízení na plavidle, používá-li spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých klimatických podmínek.

Rozšířená argumentace petice

Proč občané nejen z Brna, ale i z celé České republiky nechtějí na Brněnské přehradě lodě se spalovacími motory (pod pojmem lodě máme na mysli veškerá plavidla), lze shrnout do několika základních bodů:

1. Brněnská přehrada je SVĚTOVÝ UNIKÁT tím, že je zde již téměř 70 let veřejná lodní doprava zajišťována výhradně loděmi s elektromotory. Celou tu dobu zde zároveň byla zakázána plavba lodí se spalovacími motory vč. veřejné dopravy. Výjimky měli pouze policie, záchranáři a doprovodné lodě využívané pro trénink sportovců, zejména veslařů. Prosím zamyslete se nad tím, kolik naše země má světových unikátů. My víme pouze o dvou. Domníváme se, že si naše země nemůže dovolit jeden z nich ,,zahodit"!


2. Na vyčistění Brněnské přehrady se finančně podílela i Evropská unie. Pokud se nepodaří přehradu udržet čistou, s největší pravděpodobností bude Česká republika muset dotaci 127 000 000 Kč vrátit Evropské unii! Nedomníváme se, že Ministerstvo dopravy má zpracovanou studii, ze které by jednoznačně vyplývalo, že spalovací motory v žádném případě neznečistí přehradu. Dotační peníze budou muset vracet všichni občané ČR prostřednictvím státního rozpočtu nebo rezerv. To by znamenalo, že by se třeba nepostavila nějaká dětská hřiště, škola, školka, nemocnice... Prostě někde by ty peníze v naší zemi chyběly. Domníváme se, že by to nebylo spravování naší země tak, jak by to mel dělat ,,dobrý hospodář".


3. Je naprosto nezbytné zabránit jakémukoliv dalšímu znečišťování Brněnské přehrady a přírodního parku Podkomorské lesy. V souvislosti s provozem lodí se spalovacími motory hrozí možné úniky ropných látek do vody, nebo je přinejmenším nelze vyloučit. Spalovací motory vypouštějí do vody zplodiny a jsou chlazeny vodou.


4. Brněnská přehrada je malá a její velká část leží v přírodním parku Podkomorské lesy, na které na druhém břehu navazují Rozdrojovické lesy. Větší část Brněnské přehrady počínaje Rokli a konče ve Veverské Bítýšce tvoří úzké koryto. Jezerní část přehrady je menší než některé rybníky.


5. V poměrně velké části Brněnské přehrady, zejména v oblasti jejího dlouhého vzdutí, jsou dlouholetá hnízdiště vzácných vodních ptáků. Na přehradních březích a v jejích přítocích žijí chránění živočichové jako je perlorodka říční, raci a vydra říční. Provoz soukromých lodí se spalovacími motory by mohl tyto ptáky a živočichy výrazně ohrozit už jen tím, že budou rušeni.


6. Brněnská přehrada je největší spádovou rekreační zónou města Brna a jeho širokého okolí a v době prázdnin k ní přijíždějí rekreanti z celé Evropy. Slouží především ke koupání, její břehy nabízejí trasy k procházkám a k jízdě na kole a hlavně rekreaci v klidu. Je oblíbeným cílem školních výletů a firemních akcí. Po Rokli jsou podél obou břehů Brněnské přehrady udržované pláže, nad Roklí už je přehrada pro provoz malých motorových člunů příliš úzká, obzvlášť vezmeme-li v úvahu, že zde jezdí pravidelná linková lodní doprava s velkými dopravními loděmi na elektropohon a mnohá malá sportovní a rekreační plavidla. V okolí přehrady je mnoho objektů určených k rekreaci. Je také hojně využívána k rybaření a vodním sportům (jachting, veslování, windsurfing, vzrůstá obliba seakayakingu a paddleboardingu). Jsou zde závody ve veslování, dračích lodí, jachtingu, windsurfing, plavání a triatlonu. Triatlonisté zde samozřejmě i trénují, a to nejen plaveckou část. Po celé hladině přehrady se v letních měsících pohybuje velké množství plavců! Hluk, smog a škodliviny unikající do ovzduší z plavidel se spalovacíma motory tuto rekreační oblast pro naprostou většinu jejich uživatelů zcela degradují a znehodnotí. Navíc provoz soukromých lodí výrazně sníží bezpečnost většiny rekreantů. Nepovažujeme za správné prosazovat zájmy několika jednotlivců na úkor zdrcující většiny, v tomto případě veřejnosti - občanů, turistů, rekreantů a sportovců.


7. Kapacita šesti lodí s elektromotory pro veřejnou hromadnou dopravu v majetku Dopravního podniku města Brna je 1120 cestujících během jedné plavby, tedy je více než dostačující a zatím stále výrazně převyšuje poptávku. Břehy jsou lemované sportovními loděnicemi. Navíc jsou na přehradě půjčovny elektrolodí, šlapadel a paddleboardů. Brněnská přehrada je již nyní přeplněná. Jakákoliv další plavidla se spalovacími motory jsou zde přebytečná a nejsou žádoucí.


8. V době, kdy se celá Evropa snaží o snižování škodlivých exhalací vypouštěných do ovzduší, a kdy město Brno kromě provozování tramvajové a trolejbusové dopravy na elektřinu nahrazuje autobusy s naftovými motory autobusy s pohonem na plyn, nám přijde přinejmenším podivné, že na Brněnské přehradě, kde dosud platil zákaz spalovacích motorů, tyto Ministerstvo dopravy se souhlasem Ministerstva životního prostředí vyhláškou naopak povoluje i přes protesty Magistrátu města Brna. To znamená, že se v Brně škodlivé exhalace se souhlasem Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí budou naopak zvyšovat.


9. Brněnská přehrada má 70 let hromadnou lodní dopravu zajišťovánu Dopravním podnikem města Brna výhradně loděmi s elektromotory, které jsou napájeny z baterií. Lodě jezdí za každého počasí podle trvalého a platného jízdního řádu, takže v sezóně mají funkci městské hromadné dopravy. Tím město Brno předběhlo dobu nejméně o 60 let. Nyní se zavádí lodě s elektromotory i na jiných přehradách a jezerech v Evropě, například ve Švýcarsku. V Brně ale máme znovu zavést ve veřejné dopravě lodě se spalovacími motory, abychom se vrátili o 50 let zpět? Vůbec nechápeme, kdo na tom může mít zájem. Občané Brna to nejsou!


10. Pokud opravdu máte zájem o životní prostředí, pak veškeré úvahy Ministerstva dopravy neomezit případného dalšího veřejného dopravce na Brněnské přehradě, který by směl používat lodě se spalovacími motory, jsou zcela jednoznačně špatné a hovoří pouze o tom, že zastáváte pouze partikulární zájmy jednoho, nebo několika ziskuchtivých podnikatelů, nikoliv však zájmy těch, kterým jde o životní prostředí a o obyvatele této republiky užívající Brněnskou přehradu k rekreaci a sportovnímu vyžití. Jistě vám jako odborníkům nemusíme vysvětlovat, že doposud neexistuje ekologický spalovací motor, který nebude šířit hluk a vypouštět exhalace. Hluk se bude v úzkém korytě přehrady odrážet od kopců. Smog se bude držet v údolí a bude obtěžovat všechny rekreanty.


11. Na Brněnské přehradě není veřejné přístaviště soukromých lodí. Lodě, které již plují po hladině, se dostávají na hladinu mimo přístaviště a poškozují břeh přehrady, který byl během čištění upraven.


12. Jak se objevilo v některých novinových článcích, policie sama přiznala, že kontrola dodržování předpisů, stanovených pro soukromé lodě používající spalovací motory je velmi malá, nedostatečná až nemožná. V některých případech motorové čluny řídí opilí řidiči, jedenáctileté děti bez dozoru dospělých a nekvalifikované osoby. Čluny nedodržují předepsanou minimální vzdálenost od břehů, jejich řidiči u sebe většinou nemají doklady. Často se stává, že řidič motorového člunu nesleduje plavební dráhu před sebou!


13. Na Brněnské přehradě se dvakrát ročně koná mezinárodní veslařské regata, pro kterou je vytyčena závodní dráha a jakýkoliv amatér bude do ní najíždět a tím ji poškozovat. Velmi dobře známe např. narušování průběhu závodu Pražských primátorek čluny a parníky na Vltavě, byť závod a jeho termín je dobře znám. Tedy další příklad, kdy zájmy jednotlivce jdou na úkor ostatních.


14. V červenci 2015 došlo na velké Jesenické přehradě ke smrtelnému zranění plavce policejním motorovým člunem. Tedy člunem, který řídil profesionální řidič, náležitě proškolený, náležitě kvalifikovaný, poučený a pravidelně přezkušovaný. Dá se předpokládat, že tento řidič ve službě nebyl pod vlivem alkoholu, psychotropních, nebo jiných omamných látek. Přesto tento profesionál smrtelně zranil plavce! Obáváme se toho, co se dá očekávat na malé a přeplněné Brněnské přehradě. Policie již nepřímo prohlásila, že nelze provádět kontroly řidičů motorových člunů tak důsledně, aby zajistila, že nebudou řídit své čluny pod vlivem alkoholu. Policie také nepřímo uvedla, že není v jejích možnostech zajistit, aby čluny řídili pouze kvalifikované osoby, držitelé náležitých dokladů, tedy absolventi patřičných kurzů a zkoušek. Jak jsme sami prověřili dne 13.8.2015, policie na k nahlášenému případu velmi rychle jedoucího člunu ohrožujícího plavce na Brněnské přehradě po padesáti minutách od nahlášení ještě ani nevyjela!!!


15. Z výše uvedeného vyplývá, že si nejsme jisti, jakým způsobem chtějí státní orgány zajistit bezpečnost plavců. Snad jedině omezením plavců jejich uzavřením v koupalištích, respektive vytýčením plavebních drah pro čluny a pokutováním plavců při jejich překročení. V takovém případě bychom ale mohli a měli hovořit jednoznačně o omezování většiny občanů na úkor velmi malé zájmové skupiny.


16. S tím souvisí i to, že, pokud víme, ještě nebyla dostatečně vyřešena registrace plavidel, která se mají na Brněnské přehradě pohybovat pomocí spalovacích motorů.

Argumentaci zpracoval

Petr Jahoda, iniciátor Petice Brněnská přehrada

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí