zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU: Sjednocení výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

03.05.2017
Legislativa
Zpětný odběr
EU: Sjednocení výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

Nové prováděcí nařízení Komise (EU) stanoví společnou metodiku pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh v členském státě a společnou metodiku pro výpočet celkové hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v členském státě, které mají členské státy v příslušných případech použít pro výpočet úrovní sběru OEEZ.

V úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě ( 1 )

Vydáno dne: 19. 4. 2017

Účinné od: 9. 5. 2017

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek při výpočtu minimální roční úrovně sběru OEEZ členskými státy v souladu se směrnicí 2012/19/EU je nezbytné stanovit společnou metodiku, kterou mají členské státy používat, když počítají uvedenou úroveň sběru založenou na hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na jejich příslušné trhy, a rovněž společnou metodiku pro výpočet hmotnosti produkce OEEZ v každém členském státě, která má být používána, jakmile bude tato možnost k dispozici v souladu se směrnicí 2012/19/EU.

(2)

Je vhodné v tomto nařízení vymezit zvláštní parametry, včetně ,,hmotnosti EEZ" a ,,produkce OEEZ", aby se umožnilo jednotné používání společných metodik pro výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh a pro výpočet celkové hmotnosti produkce OEEZ.

(3)

Aby se napomohlo uplatňování společných metodik pro výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh a pro výpočet celkové hmotnosti produkce OEEZ v členském státě, je nezbytné, aby tyto metodiky zahrnovaly nástroj pro výpočet přizpůsobený pro každý členský stát.

(4)

Jestliže údaje, které mají výrobci nebo jejich zplnomocnění zástupci uvádět podle článku 16 a přílohy X části B směrnice 2012/19/EU, nejsou k dispozici nebo nejsou úplné, mohou členské státy provést podložené odhady množství EEZ uvedených na jejich příslušné trhy. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro podávání zpráv, monitorování a hodnocení údajů, pokud tyto odhady musí být provedeny, by měla být použita společná metodika.

(5)

Společná metodika pro výpočet podložených odhadů množství EEZ uvedených na trh by měla zohledňovat, že množství EEZ uvedených na trh na území členského státu by mělo být vykazováno jako hmotnost EEZ dostupných na trhu, s vyloučením veškerých EEZ, jež byla po uvedení na trh vyvezena z jeho území. Z tohoto důvodu a s ohledem na dostupné statistické informace by výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh měl být založen na údajích o domácí výrobě EEZ v dotyčném členském státě, jakož i na údajích o dovozech EEZ do tohoto členského státu z jiných členských států nebo ze třetích zemí a na vývozech EEZ z tohoto členského státu do jiného členského státu nebo třetí země. Údaje by měly být získávány s pomocí databáze úřadu Eurostat (Eurobase), v níž je domácí výroba EEZ registrována v systému produkce Společenství (pod kódy PRODCOM). Tyto kódy jsou rovněž propojeny s kódy statistik obchodu (kódy kombinované nomenklatury). Statistiky obchodu se zbožím měří množství zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy (obchod uvnitř Unie), a zboží obchodovaného mezi členskými státy a třetími zeměmi (obchod mimo Unii).

(6)

Vnitrostátní údaje o domácí výrobě EEZ, dovozech a vývozech se vykazují s pomocí kódů PRODCOM v systému produkce Společenství, a nikoli podle kategorií EEZ stanovených v přílohách I a III směrnice 2012/19/EU. Pokud však členské státy provádějí odhady množství EEZ uvedených na trh, je důležité, aby používaly společnou metodu klasifikace a statistické údaje o domácí výrobě, dovozech a vývozech přepočítaly na údaje odpovídající hmotnosti EEZ uvedených na jejich příslušné trhy v rámci kategorií EEZ stanovených ve směrnici 2012/19/EU.

(7)

Pro výpočet celkového množství produkce OEEZ v daném roce na území členského státu je důležité, aby členské státy používaly společnou metodiku, která by měla zohledňovat údaje týkající se množství EEZ uvedených na trh každého členského státu v minulosti, údaje o životnosti různých EEZ podle jejich typu, stupni nasycenosti vnitrostátního trhu a rozdílných životních cyklech EEZ v členských státech. Nástroj pro výpočet týkající se OEEZ založený na této metodice by měl být k dispozici pro využití členskými státy a předvyplněn nezbytnými údaji, aby bylo možné jej přímo použít. Členské státy by měly mít možnost údaje použité v nástroji týkajícím se EEZ uvedených na trh za minulé roky a/nebo údaje o životnosti na základě příslušných údajů a důkazů aktualizovat.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh v členském státě a společná metodika pro výpočet celkové hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v členském státě, které mají členské státy v příslušných případech použít pro výpočet úrovní sběru OEEZ. Pro tento účel se rovněž stanoví, že musí být dostupný nástroj pro výpočet týkající se OEEZ, který bude přizpůsoben pro každý členský stát a který vytvoří a zpřístupní Komise jako nedílnou součást těchto metodik.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

,,hmotností EEZ" se rozumí hrubá (přepravní) hmotnost jakýchkoli EEZ spadajících do oblasti působnosti směrnice 2012/19/EU, včetně všech elektrických a elektronických příslušenství, avšak bez obalů, baterií nebo akumulátorů, pokynů, manuálů, neelektrických a neelektronických příslušenství a spotřebních materiálů;

b)

,,produkcí OEEZ" v členském státě se rozumí celková hmotnost OEEZ vzniklých na základě EEZ v rámci oblasti působnosti směrnice 2012/19/EU, jež byla uvedena na trh tohoto členského státu před jakoukoli činností, jako je sběr, příprava k opětovnému použití, zpracování, využití, včetně recyklace, nebo vývozu.

Článek 3

Výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh v členském státě

1. Pokud členský stát vypočítává úroveň sběru na základě průměrné hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh, vypočítá hmotnost EEZ uvedených na svůj trh v daném roce na základě informací poskytnutých výrobci EEZ nebo jejich zplnomocněnými zástupci, případně podle čl. 16 odst. 2 písm. c) směrnice 2012/19/EU a části B přílohy X uvedené směrnice.

2. Pokud členský stát není schopen vypočítat hmotnost EEZ uvedených na jeho trh v souladu s odstavcem 1, musí namísto toho provést podložené odhady hmotnosti EEZ uvedených na jeho trh v dotyčném roce na základě údajů o domácí výrobě, dovozech a vývozech EEZ na jeho území. Za tímto účelem členský stát použije metodiku uvedenou v příloze I tohoto nařízení.

Článek 4

Výpočet celkového množství produkce OEEZ v členském státě

Pokud členský stát vypočítává úroveň sběru na základě množství produkce OEEZ na svém území, vypočte celkové množství produkce OEEZ na svém území v daném roce na základě metodiky stanovené v příloze II.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA I

Metodika pro výpočet podložených odhadů hmotnosti EEZ uvedených na trh členského státu

1.

Podložené odhady hmotnosti EEZ uvedených na trh členského státu v referenčním roce se vypočítají pomocí metody zjevné spotřeby, která je založena na této rovnici:

EEZ uvedená na trh (t) = domácí výroba (t) + dovozy (t) - vývozy (t)

kde:

domácí výroba (t)

hmotnost (v tunách) hotových EEZ vyrobených v referenčním roce t v členském státě,

dovozy (t)

hmotnost (v tunách) EEZ dovezených do členského státu v referenčním roce t z jiného členského státu nebo třetí země za účelem distribuce, spotřeby nebo použití,

vývozy (t)

hmotnost (v tunách) EEZ vyvezených z členského státu v referenčním roce t do jiného členského státu nebo třetí země za účelem distribuce, spotřeby nebo použití.

2.

Členské státy použijí hmotnostní údaje o domácí výrobě EEZ vykázané podle systému klasifikace produkce ve Společenství (pod kódy PRODCOM).

Členské státy použijí údaje o hmotnosti vývozů a dovozů EEZ vykázané pod kódy kombinované nomenklatury (kódy KN).

3.

Členské státy použijí nástroj pro výpočet týkající se OEEZ uvedený v článku 1 tohoto nařízení k přepočtu množství EEZ z domácí výroby, dovozu a vývozu, která jsou vykázána podle kódů KN, na množství EEZ uvedených na trh podle kategorií EEZ stanovených v přílohách I a III směrnice 2012/19/EU.

PŘÍLOHA II

Metodika pro výpočet celkového množství produkce OEEZ v členském státě

1.

Celkové množství produkce OEEZ v členském státě v daném roce se vypočítá na základě množství EEZ uvedených na trh v uvedeném členském státě v předchozích letech a odpovídající životnosti výrobku odhadnuté na základě míry odstraňování jednotlivých výrobků podle této rovnice:

kde:

W(n)

množství (v tunách) OEEZ vyprodukovaných v hodnoceném roce n,

POM(t)

množství (v tunách) EEZ uvedených na trh v jakémkoli roce t,

t 0

první rok, v němž byla EEZ uvedena na trh,

L (p) (t, n)

profil životnosti šarže EEZ uvedené na trh v roce t založený na míře odstraňování výrobku, který odráží jeho pravděpodobnou míru odstraňování v hodnoceném roce n (odstraněná zařízení v procentním poměru k celkovému objemu prodeje v roce n) a vypočítá se pomocí Weibullova rozdělení vymezeného časově proměnným parametrem tvaru ?(t) a parametrem škály ?(t) takto:

Uplatňují-li se v průběhu času stejné parametry životnosti, použije se pro rozdělení životnosti EEZ tento zjednodušený vzorec:

kde:

? (alfa)

,,parametr tvaru" rozdělení pravděpodobnosti

? (beta)

,,parametr škály" rozdělení pravděpodobnosti

2.

Členské státy použijí nástroj pro výpočet týkající se OEEZ uvedený v článku 1 tohoto nařízení a vypracovaný na základě metodiky popsané v bodě 1, aby vypočítaly celkové množství OEEZ vyprodukovaných na jejich území v daném roce.

3.

Nástroj pro výpočet týkající se OEEZ je předvyplněn údaji o množství EEZ uvedených na trh v období let 1980-2014 pro každý členský stát vypočteném na základě metodiky zjevné spotřeby popsané v příloze I a údaji o životnosti výrobku v období let 1980-2030. Parametry tvaru a škály rozdělení pravděpodobnosti uvedené v bodě 1 a stanovené pro každý členský stát se zapracují do nástroje jako výchozí hodnoty.

4.

Členské státy do nástroje pro výpočet týkající se OEEZ vloží roční údaje o EEZ uvedených na trh od roku 2015 do roku předcházejícího referenčnímu roku, aby umožnily výpočet hmotnosti OEEZ vyprodukovaných v daném roce.

5.

Členské státy mohou aktualizovat údaje o EEZ uvedených na trh nebo údaje o životnosti výrobku použité v nástroji pro výpočet týkající se OEEZ, jak je stanoveno v bodě 3. Před tím, než členské státy tuto aktualizaci provedou, uvědomí o tom Komisi a náležitě tyto aktualizace odůvodní předložením úředních průzkumů trhu, výsledků auditu nebo analyzovaných a podložených údajů vyplývajících z konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí