zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchov

02.12.2015
Voda
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchov

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 313/2015 Sb. Částka: 132/2015 Sb.
Na straně (od-do): 4192-4199 Rozeslána dne: 27. listopadu 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 24. listopadu 2015 Datum účinnosti od: 1. prosince 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis mění: 98/2011 Sb.
313


VYHLÁŠKA


ze dne 24. listopadu 2015,


kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod,
způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod


Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:Čl. I

Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje:


a) způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod,


b) způsob hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod,


c) náležitosti programů pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.


______________________________________

1) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech a návazná směrnice Rady 79/869/EHS.

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.

Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými nebezpečnými látkami.

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.

Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod.

Směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky.".


2. V § 2 písm. a) se za slovo ", trichlorethylenu" vkládá slovo ", tetrachlormethanu".

3. V § 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až w) se označují jako písmena g) až v).

4. V § 2 se písmena u) a v) zrušují.

5. V § 2 písm. o) se slova "ekosystému odebíraná pro provedení analýz; jedná se zejména o vodu, sedimenty, plaveniny a tkáně vodních organismů" nahrazují slovy "prostředí, jako je voda, sedimenty nebo biota".

6. § 3 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

7. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Stav útvarů povrchových vod se vyhodnotí jednou za tři roky s využitím údajů získaných v rámci provádění Programu monitoringu povrchových vod podle § 14 této vyhlášky.".

9. V § 5 odst. 1 se za slovo ", trichlorethylenu" vkládá slovo ", tetrachlormethanu".

10. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:


"b) tvrdost, pH, rozpuštěný organický uhlík nebo jiné ukazatele jakosti vody ovlivňující biologickou dostupnost těchto kovů, přičemž biologicky dostupné koncentrace se určí pomocí vhodných modelů biologické dostupnosti.".


11. V § 6 odst. 1 se za slova ", trichlorethylenu" vkládají slova "a tetrachlormethanu".

12. V § 7 odst. 1 se slova "č. 4, 5, 6, 13 a 14" nahrazují slovy "č. 4, 5 a 6".

13. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:


"§ 9


Zajištění systému kvality

Laboratoře provádějící zjišťování stavu povrchových vod musí mít systém kvality v souladu s normou, která stanovuje všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří18).

______________________________________

18) ČSN EN ISO/IEC 17025.".


Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

14. V § 11 odst. 4 se za slova "sloučeniny tributylcínu," vkládají slova "dikofol, perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty, chinoxyfen, dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem, hexabromcyklododekany, heptachlor a heptachlorepoxid".

15. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud vypočtená průměrná hodnota měření provedeného za použití nejlepších dostupných technik, které nevyžadují neúměrné náklady, je označena jako menší než mez stanovitelnosti a mez stanovitelnosti je u takové techniky vyšší než norma environmentální kvality3), výsledek pro tuto měřenou látku se nezohlední pro účely hodnocení chemického stavu daného vodního útvaru.".

16. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

17. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"(2) V chráněných oblastech je zjišťování a hodnocení stavu vod prováděno na základě požadavků jiných právních předpisů6) a v souladu s přílohou č. 1 této vyhlášky.

______________________________________

6) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů.".


18. V příloze č. 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

"(2) Monitoring útvarů povrchových vod určených jako rekreační vody a povrchových vod využívaných ke koupání.

Tam, kde koupací oblasti nebo koupaliště ve volné přírodě dlouhodobě nesplňují limity dané vyhláškou o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity v pískovištích venkovních hracích ploch14), jsou do programu monitoringu povrchových vod zařazeny profily sledování jakosti povrchových vod tak, aby byla nalezena příčina nedodržení limitů.

______________________________________

14) Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.".


Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

19. Příloha č. 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19, 20, 21, 22 a 23 zní:


"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 98/2011 Sb.(Příloha není v digitální podobě)

20. Přílohy č. 12, 13 a 14 se zrušují.Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.


Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí