zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak na zlepšení vodního režimu v krajině

17.08.2015
Voda
Les
Jak na zlepšení vodního režimu v krajině

Současná sucha, kterými je postižena prakticky celá Česká republika vedou mnohé k přehodnocování způsobu nakládání vodou. Odborníci a politici se zamýšlí nad novými opatřeními na lepší hospodaření s vodou v krajině.

Jeden z největších regulátorů vodního režimu jsou lesy. Je známý fakt, že tam, kde došlo k rozsáhlému odlesnění, se následně zvýšil odtok vody z krajiny včetně související eroze půdy. Proto právě lesníci již přes sto let hledají cesty jak zoptimalizovat vodní režim, jak zajistit, aby voda z území neodtékala příliš rychle a nedocházelo ke zbytečné erozi. Jedná se jak o optimalizaci dřevinné skladby na konkrétních lokalitách, tak o různá technická opatření.

Česká lesnická společnost na toto téma 3. 9. 2015 pořádá seminář, kde budou představeny možné postupy, které kloubí hospodářské a environmentální požadavky tak, aby byly maximalizovány požadované efekty. Odborný garant akce- Ing. Roman Bystrický, Ph.D., odborný pracovník Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k tématu řekl: ,,Současná doba je však plná protikladů a rozporů. Společnost se oddělila od svého prostředí. Jsme daleko méně v kontaktu s přírodou, než tomu bylo dříve. Proto je pro mnohé kráva fialová a je považováno za samozřejmost, že voda teče z kohoutku." A dále připojil určité filosofické zamyšlení: ,,Na jedné straně se přeceňuje ekonomizmus se svými různě strukturovanými ekonomickými teoriemi. Ty jsou zaměřeny na využívání přírodních zdrojů bez ohledu na budoucnost a jediným kritériem pro posuzování správnosti konání je zisk bez ohledu na důsledky pro přírodu, životní prostředí nebo společnost. Druhý extrém představuje filozofie ekologismu, která vychází z toho, že matka příroda je moudrá a tedy všechno vyřeší za nás. Je nutné ji ponechat jenom prostor a ona vše zařídí a tak to bude dobré. Úplným extrémem je teorie bezzásahovosti. Tyto přístupy se snaží člověka a přírodu od sebe oddělit a vnímat je jako dvě samostatné a nezávislé entity."

Dr. Bystrický se dotýká závažného aspektu dnešní doby. Oba výše zmíněné postoje nerespektují, resp. idealizují podmínky, ve kterých by se měly realizovat. Ekologismus v Evropě ale i ve světě pracuje se strachem a nejistotami moderního člověka a jeho ztráty vztahu s přírodou a uvědoměním si, že zejména ,,západní nebo vyspělá" část světa žije ,,nad poměry" tedy, že čerpáme víc přírodních zdrojů, než je únosné.

Žijeme v krajině, jež je již několik staletí kulturně změněna a ovlivněna. Výše popsaný ekologismus zjednodušeně požaduje zastavení zásahů člověka do krajiny s tím, že příroda nejlíp ví, co je pro ni dobré. Ignoruje ale skutečnost, že naše prostředí již není původní a nezměněné. Tedy co to vlastně je ta původní krajina a z které epochy vývoje Země je ta správná? Pouhým ,,nic neděláním" nebo bezzásahovým režimem nelze dosáhnout vytvoření původní krajiny. Tento proces je velmi dlouhý a vzniklá ,,nová" krajina nebo třeba divočina nebude tatáž krajina existující před zásahem člověka, ale jenom sekundární přírodní struktura.

Tragické je, že oba přístupy jdou na úkor života běžných lidí a nerespektují jejich potřeby a existující vazby. Při realizací svých záměrů vyžadují nebo si také přímo vynucují přispění a akceptovaní lidí, které v konečném důsledku ještě poškodí nebo omezí jejich životní perspektivu a možnosti jejich obživy.

Lesnictví již od 19. století pracuje s vědeckými poznatky a fakty na jejichž základě realizuje promyšlená a odpovědná opatření. Jedno rčení říká, že odborně správná řešení nemohou byt politicky nesprávná, proto by i politici měli odborným poznatkům lesníků naslouchat.

Pouze odpovědný přístup založený na faktech nikoliv ideologiích zachová pro naše potomky plně funkční a stabilní krajinu. K tomu se snaží přispívat i Česká lesnická společnost pořádáním odborných akcí, které kloubí nejmodernější vědecké poznatky spolu s letitou praxí lesníků. Jednou z těchto akcí je i zářiový seminář o ovlivňování vodního režimu krajiny, kde na dopolední blok odborných přednášek bude v odpolední části navazovat venkovní exkurze do místních lesů na Železnorudsku, kde se budou moci účastníci seznámit s konkrétními technickými stavbami v terénu.

Akce by měla přispět k tomu, aby se technické zásahy do krajiny nedémonizovali a pohlíželo se na ně z pohledu účelu, který mají. Dobrých příkladů a řešení není niky dost a je žádoucí, aby se o nich dověděli i jiní. Proto jsou na tuto akci zváni nejen lesníci a vlastníci lesů, ale i širší laická veřejnost, která se tak může na vlastní oči přesvědčit s jakým citem a láskou k přírodě lesníci usilují o harmonické skloubení života člověka s okolní krajinou.

Kontakt a více informací:

Ing. Roman Bystrický, Ph.D.

člen Republikového výboru ČLS

vedoucí odborné skupiny Technologické

Tel.: 480 032 329

E-mail: Bystricky.Roman@uhul.cz

Více info o semináři: http://www.cesles.cz/akce/seminar/hrazeni-bystrin-zadrzeni-vody-v-krajine

----

O Česká lesnické společnosti

Česká lesnická společnost je dobrovolná, nepolitická, stavovská společenská organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem, s lesním hospodářstvím, s lesnickým školstvím, výzkumem a vzděláváním, s dřevařstvím a ochranou přírody a krajiny.

Ve své činnosti navazuje na více než 150 letou tradici lesnických společenských organizací
na území dnešní České republiky.

Hlavní činností spolku ČLS je zajišťovat růst odborné úrovně a vzdělávání svých členů a dalších zájemců, věnovat se vývoji v lesnictví, v lesnickém výzkumu, věnovat se práci s mládeží zejména formou lesní pedagogiky, věnovat se ochraně přírody a krajiny na území České republiky, vyjadřovat se k základním otázkám v oblasti lesního hospodářství, dřevařství, ochrany kulturní krajiny a ochrany přírody.

V současné době sdružuje cca 1800 členů v rámci 40 pobočných spolků z celé ČR. Cca třetinu členů tvoří zaměstnanci LČR, a kromě lidí v důchodovém věku jsou dále nejvíce v členské základně zastoupeni pracovníci VLS ČR, školství a výzkumu a zástupce soukromého lesnického sektoru.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí