zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami vyšla ve Sbírce zákonů

08.12.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Legislativa
Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami vyšla ve Sbírce zákonů

Dne 19. listopadu 2014 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony.

Zákon nabude účinnosti 1. ledna 2015.

Cíle novely jsou následující:

  1. Adaptace na nařízení Komise (EU) č. 389/2013, o vytvoření registru Unie, na základě kterého došlo od roku 2013 ke změnám pravidel v procesu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 nově uložilo členským státům zajistit, aby provozovatelé mohli vracet na alokační účet EU bezplatné povolenky, které obdrželi neoprávněně. Jedná se o případy, kdy provozovatel včas neoznámí podstatnou změnu v provozu zařízení a nepředá ověřené údaje o emisích, a v důsledku toho mu je přiděleno a následně správcem rejstříku vydáno větší množství bezplatných povolenek, než na kolik má na základě skutečných emisí nárok.

Provozovatel má podle platného znění zákona č. 383/2012 Sb. povinnost oznámit ministerstvu životního prostředí každou změnu údajů uvedených v povolení k emisím skleníkových plynů do jednoho měsíce, respektive nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém došlo ke změně (§ 4 odst. 1 zákona č. 383/2012 Sb.). To znamená, že má povinnost poskytnout veškeré údaje o změně provozu zařízení a změně množství emisí ze zařízení. Tyto údaje mohou mít mimo jiné vliv na množství povolenek, které mají být provozovateli zařízení bezplatně přiděleny. Dojde-li k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, má provozovatel zařízení povinnost předat ministerstvu ověřené údaje o emisích a na jejich základě ministerstvo rozhodne o snížení množství bezplatných povolenek pro přidělení od roku následujícího po roce, v němž došlo k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení provozu zařízení (§ 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb.).

Pokud provozovatel změny v provozu zařízení neoznámí v termínech stanovených zákonem a nepředá ověřené údaje o emisích, může na konci února následujícího roku dojít k situaci, kdy mu národní správce rejstříku, na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí vycházejícího z neaktuálních údajů o emisích ze zařízení, vydá větší množství povolenek, než které provozovateli na základě skutečných emisí ze zařízení náleží. Do 15. března každého roku však musí provozovatelé předložit ministerstvu ověřený výkaz o množství emisí ze zařízení (§ 15 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb.). V případě, že by se na základě ověřeného výkazu o emisích zjistilo, že v předchozím roce došlo ke změně provozu zařízení, která má vliv na emise ze zařízení, a provozovatel tuto změnu ministerstvu neoznámil a bylo mu přiděleno více povolenek, než na kolik měl nárok, je třeba zjednat nápravu. Ministerstvo v takovém případě dle novely vydá rozhodnutí o snížení přídělu povolenek a provozovatel bude muset neoprávněně nabytou část povolenek vrátit na alokační účet EU (účet Evropské komise v centrálním rejstříku EU).

Novela stanoví povinnost provozovatele vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že by tak neučinil, stanoví pokutu, kterou může ministerstvo životního prostředí provozovateli uložit.

  1. Novela dále ruší povinnost ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů.

Ověřovatelé budou nadále muset mít pro výkon své činnosti pouze akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, která je udělována na základě prokázání odborné způsobilosti v souladu s nařízením Komise (EU) č. 600/2012. Udělování autorizace v současné době představuje nadbytečnou administrativu a znevýhodňuje tuzemské subjekty, protože podle přímo použitelného nařízení Komise (EU) č. 600/2012 mohou v ČR vykonávat činnost ověřovatelů i zahraniční subjekty, a to pouze na základě akreditace získané ve svém členském státě.

  1. Novelou se mění také zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v kterém se ruší správní poplatek za změnu povolení k emisím skleníkových plynů ve výši 3 000 Kč.

Nadále tedy bude vybírán pouze jednorázový správní poplatek za vydání povolení k emisím skleníkových plynů (ve výši 10 000 Kč). Poplatek za změnu povolení představuje neadekvátní náklady vzhledem k tomu, že provozovatel často musí v důsledku evropských pravidel monitorování a vykazování emisí měnit povolení i několikrát ročně a samotná změna povolení není náročnou administrativou.

  1. Novelou se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o adaptaci na nařízení Komise (EU) č. 389/2013. Národní správce rejstříku obchodování s povolenkami, kterým je v případě České republiky OTE, a.s., má nově plnit řadu povinností v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Mgr. Pavla Bejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí