zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.08.2014
Ovzduší
Legislativa
Vodní cesty
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...

Citace: 154/2014 Sb. Částka: 62/2014 Sb.
Na straně (od-do): 1642-1645 Rozeslána dne: 29. července 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 18. července 2014 Datum účinnosti od: 1. srpna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II

Vydáno na základě: 201/2012 Sb.
Předpis mění: 312/2012 Sb.


154

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2014,

kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb.,
o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská
a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:


Čl. I

Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.".

2. V § 2 písm. b) se slova "třídy DMB a DMZ" nahrazují slovy "třídu DMB".

3. V § 2 písm. c) se slova "DMX a DMA" nahrazují slovy "DMX, DMA a DMZ".

4. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
metodou snižování emisí doplněk, materiál, přístroj nebo zařízení určené k montáži na plavidlo, jiný postup nebo alternativní palivo, jejichž používání vede ke snížení emisí.".

5. V § 3 odst. 1 větě první se za slovo "síry" vkládají slova "podle úmluvy MARPOL".

6. V § 3 odst. 1 větě první se slova "1,5" nahrazují slovy "1" a ve větě druhé se slova "4,5" nahrazují slovy "3,5".

7. V § 3 odst. 1 větě první se slova "1" nahrazují slovy "0,1".

8. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova "3,5" nahrazují slovy "0,5".

9. V § 3 odst. 2 se doplňuje věta "Obsah síry v motorové naftě uvedené na trh nesmí překročit 1,5 % hmotnostních.".

10. V § 3 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

"(6) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 3 písm. b) se nevztahují na plavidla používající metodu snižování emisí, na základě které nepřetržitě plní emisní limity uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Metoda snižování emisí musí být v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 4 k této vyhlášce a musí být schválena postupem podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na námořní zařízení7) nebo postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8).

______________________________________

7)
Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Článek 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.".

11. V § 4 se na konci textu odstavců 1 a 2 doplňují slova "a podle dodatku VI k příloze VI úmluvy MARPOL4)".

12. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova "identifikační číslo" nahrazují slovy "identifikační číslo osoby".

13. V přílohách č. 1 a 2 se slova "Motorová nafta DMZ" nahrazují slovy "Plynový olej DMZ".

14. V příloze č. 2 bodu 1 se slova "identifikační číslo" nahrazují slovy "identifikační číslo osoby".

15. Doplňují se přílohy č. 3 a 4, které včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014, s výjimkou bodu 7, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, a bodu 8, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí